2019-07-01

Olycka igen i farliga kurvan vid Alvik

190611


Åter har en cyklande trafikant skadats och fick åka ambulans efter olycka i farligt underdimensionerade kurvan vid Alvik. Trots uppmaningar sedan många år har staden och trafikverket ännu inte börjat bygga, utan fortsätter att utreda.  


Under många år har cyklande trafikanter uppmärksammat staden på den underdimensionerade och mycket farliga kurvan vid Alvik. Ändå har utredningar dragit ut på tiden, och ingen ombyggnation är påbörjad. Vem är det inom trafikverket som förhalar och fördröjer processen? Hur kan det ta så lång tid att utreda? Det prioriterade cykelstråket hör till Trafikverket, de är väghållare här. Så innan Stockholms stad kan göra något måste först trafikverket utreda och godkänna. Västerort växer så det knakar, nya bostadsområden byggs i Västerort i hög takt, vilket ställer ökade krav på transportmöjligheter. Den stadsplaneringen är gjord långt tillbaka i tiden. Så behovet att bygga godtagbar standard på cykelstråket över Tranebergsbron borde rimligen varit känt i upp till 10 år.


Cyklandeombud skickar besiktning 2015 till trafikkontoret
Lokalpress har skrivit om den farliga kurvan flera gånger


190618 länk


180927 Länk


181002 länk


Ett ärende för trafikverket först när det berör biltrafiken


Det blir tydligt att trafikverket inte anser sig ha något med cykeltrafik att göra. Kurvan i Alvik blir ett ärende för trafikverket först när det berör biltrafiken.
"Om bilvägen ska användas blir det även en fråga för Trafikverket, då det leder till konsekvenser för biltrafiken som redan är hårt belastad." säger enhetschefen för strategisk planering på Trafikverket.

Trafikverkets enhetschef verkar inte förstå fördelarna med yteffektiva trafikslag som cykel. Att framkomlighet ökar för biltrafik när fler vågar välja cykel för vardagstransport, först då blir det färre bilar. Det verkar som att trafikverket inte förstår sambandet att rätt byggd cykelinfra flyttar trafikanter till yteffektiva trafikslag, och då ökar framkomligheten för kvarvarande biltrafik. Hur ska då trafikverket kunna göra en trafikanalys, om de inte räknar in det?


Att ta ett körfält från biltrafiken kan anses färdigutrett

Eftersom körfältet för biltrafik närmast cykelbanan har varit avstängt ett år, så finns redan all data som kan behövas, för att kunna göra om det till cykelbana.


190612 Har varit avstängt ett år

Ytterligare vittnesmål om olyckor  • 190702 "blev själv nerkörd där i maj förra året när två cyklister framför frontalkrockade 😡"

Ärendehantering


2015 Cyklandeombud skickar besiktning av Alvikkurvan samt underdimensionerade påfarten upp på Tranebergsbron till trafikkontoret.

190618 Trafikkontoret och trafikverket uppger 2021 som möjlig byggstart.
Uppdateringar190630
Buskarna i kurvan är fortfarande inte klippta
190618
Trafikkontoret lovar att direkt klippa buskar som tvingar ut gående på cykelbanan, och skymmer sikt i kurvan. Länk Stockholm direkt


190611
Olyckan inträffar Alvikkurvan.2015

Cyklandeombud lämnar besiktning av Alvikskurvan till trafikkontoret.