2015-12-29

Besiktning halkbekämpning Västerort visar åter brister

Ny besiktning av halkbekämpning i Västerort visar fortfarande brister, som inte åtgärdas trots felanmälningar. Trafikroteln behöver agera.


Uppdatering 160113, Förtydligande: Förarna som kör sopsaltarmaskinerna har kompetens och engagemang i världsklass. De är hjältar som jobbar dygnet runt.
Uppdatering 160104, Peab svarar på Facebook, läs längst ner.
Uppdatering 160113, trafikkontoret kan inte läsa länkar i mail, och kan inte ta del av besiktningen.


Förra besiktningen av halkbekämpning i Västerort visade att delvis samma brister fanns kvar som felanmäldes redan förra säsongen. Trafikkontoret svarade felaktigt i media att det beror på ny entreprenör, trots att det är samma entreprenör som kör. Trafikkontoret har inte svarat på mail om bristerna.
Efter detta snöfall finns delvis samma brister kvar, trots tidigare felanmälningar. Vissa förbättringar har gjorts.

Förra säsongen fungerade sopsaltningen mycket bra. Metoden är här för att stanna.

  • Eftersom många av bristerna är felanmälda upprepade gånger utan resultat, behöver Trafikroteln i Stockholms stad styra Trafikkontoret att åtgärda bristerna. 
  • Trafikroteln behöver styra Trafikkontoret att fungerande metoder kvalitetssäkras mellan säsonger, och mellan olika entreprenörer, eftersom det ofta inte fungerar.Snöfall Söndag 151227 ca kl 17.

Ingen förebyggande saltningen vid starten av det prioriterade cykelstråket vid Åkermyntan i Hässelby. Runt nollan i luften kl 17, ca minus 7 på morgonen. Nyfallen snö kan enkelt fläktas bort från asfalten. Brunnslock smälter snön enkelt. Sopsaltaren passerar Vällingbyrondellen ca kl 17.45

Måndag morgon 28e december


Ishalka trots sopsaltning vid starten Åkermyntan i Hässelby. Kan kanske bero på att förebyggande saltning ej gjordes innan snöfall, för liten mängd saltlake, eller för svag koncentration av saltlaken.
Update 160113: eller kanske saltlaken inte klarar vissa temperatur/luft/fukt/mark förhållanden
Snö ligger fortfarande kvar delvis, och det är ishalka på stora delar av det prioriterade cykelstråket. Orsak är kanske att förebyggande sopsaltning ej skett, samt att för liten mängd saltlake används och i för svag koncentration. Det går utmärkt att cykla med nya väldubbade vinterdäck, men det når inte upp till den standard som utlovats.


Hela cykelbanans bredd är inte snöröjd, endast en körriktning. Här är cykelstråket så underdimensionerat att möte mellan cyklande ej är möjligt, därför är det extra viktigt att hela bredden snöröjs. Lövstavägen / Skattegårdsvägen / Gräsklipparvägen.Vid omledningen Gräsklipparvägen är det ok framkomlighet även där snö ligger kvar. Svåra förutsättningar för sopsaltaren att komma åt kanske, och utmaning att inte stänka ner från bron på annan trafik. Är det byggets entreprenör som ansvarar för snöröjning på omledningar?

Vid Liljeörnsgränd fungerar inte sopsaltningen som går på lokalgatan. Är avtalet fel utformat? Denna väg är privat och tillhör bostadsrättsföreningen.
I höjd med Redskapsvägen fungerar inte sopsaltningen helt, men ok framkomlighet. Kanske är bara första vändan gjord, och en nästa vända kommer senare.Ingen sopsaltning alls vid Liljeörnsgatan/Maltesholmsvägen där cykelstråket går på bilvägen. Är avtalet fel utformat så att entreprenören inte ska sopsälta här?En förbättring ses på denna delsträcka, större del av bredden än tidigare säsonger är bearbetad. Men på den underdimensionerade delen för gående trafikanter är det inte helt snöröjt, och gående får bitvis gå på cykelbanan. OK framkomlighet med vinterdäck.
Ingen sopsaltning alls längs omledningen från Preem-macken mot city. ( i höjd med Miklagårdsvägen, Holmgårdsvägen) Här är det spårigt, och långa utsträckta bulor riskerar fallskador för cyklande. Mellan Åkeshov och Ängbyplan. Är avtalet fel utformat här? Är det vägarbetets entreprenör som ansvarar för snöröjning här?
Ingen sopsaltning alls vid farliga rondellen Åkeshovs tunnelbanestation. Här är det djup och spårig snö som riskerar personskador för cyklande, särskilt som biltrafiken ofta kör fortare än tillåtna 30km/t här. Felanmält upprepade gånger förra säsongen utan åtgärd. Är det avtalet som är fel utformat här? Kanske har trafikkontoret inte gett uppdraget att inte sopsalta denna sektion som går på bilvägen?

Bara en körriktning sopsaltad väster om Brommaplan. De som cyklar västerut får cykla i spårig snö, med risk för omkullkörning. Entreprenören har sopsaltat enligt avtalet. Trafikkontoret har glömt eller inte förstått att bilvägen måste sopsaltas för cykeltrafik i riktning mot Hässelby.
Vid Brommaplan är det perfekt sopsaltat. Med lika fint resultat som provsäsongen. Ingen is, ingen snö, asfalten är fuktig.Hela cykelbanans bredd är inte sopsaltad. Här är det prioriterade cykelstråket så underdimensionerat att cyklande kan inte mötas, det är för smalt. Mellan Brommaplan och T-bana Abrahamsberg. Felanmält upprepade gånger utan resultat.

Istäcket vid Abrahamsberg som är felanmält i tio år är fortfarande kvar. Här tvingas gående ut i cykeltrafiken. Entreprenören Peab svarar att Peab inte ska åtgärda detta. Trafikkontoret svarar "inte särskilt alarmerande" och att det inte är prioriterat.
Med förebyggande sopsaltning, och kanske en extra giva salt kan dessa farliga brister åtgärdas. Och om sopsaltningen har gjorts fel måste det åtgärdas med manuell borttagning med isjärn. Det klarar Peab utan problem, men trafikkontoret måste ge den ordern. Och Trafikroteln måste ge order till Trafikkontoret att åtgärda detta, eftersom idag anser Trafikkontoret fortfarande att det är "good enough"
Is efter Alviksrondellen. Svallis täcker delar av det redan underdimensionerade cykelstråket. Här behövs rätt mängd salt, och den viktiga förebyggande sopsaltningen för att det ska fungera. olikt är underlaget felbyggt, så att vatten samlas.
Snö liger kvar på delar av cykelbanan vid Fredhällsparken. Här är det prioriterade cykelstråket underdimensionerat, och i kurvan med skymd sikt är det mycket viktigt att hela cykelbanans bredd är snöröjd. Här är det hög trafik med både gående och cyklande, med denna bristande snöröjning finns risk för allvarliga skador för gående och cyklande. Felanmält upprepade gånger utan resultat i flera år.

En hel körriktning saknas i höjd med Thorildsplans T-banestation.
Läs mer
Ärendehantering

151228
Frågar på Peabs facebooksida
Hej! Varför sopsaltas inte på prio cykelstråk från Ängbyplan mot city? Där cykeltrafik omleds förbi vägarbetet?
Plus: från Åkermyntan Hässelby är det ishalka trots sopsaltning, kanske för att förebyggande saltning ej gjordes, eller för svag eller för liten mängd saltlake?160103
Mail till Trafikroteln, Cykelfrämjandet Stockholm, Cykelgruppen i Stockholms län Naturskyddsföreningen, lokal media.


160104
Peab svarar
Peab Hej Jon! Vi kommer ta upp en dialog med Trafikkontoret gällande hur de önskar att vi ska hantera halkbekämpningen på de sträckor där Peab är entreprenör. Ha en fortsatt bra dag!

160113
Trafikkontoret svarar
Hej Jon!Tack för ditt mail. Våra system är inte så tekniska så jag kan dessvärre inte ta del av din besiktning eftersom länkarna och hänvisningarna till twitter försvinner.2015-12-18

Cyklande kraschar i avspärrning utan reflexer

Vägarbetet vid Rosenlundsparken är farligt för cyklande, avspärrning har gjorts utan reflexer, och cyklande har redan kraschat in i vägarbetet. 

Bild och rapport från Ulrika L


I facebookgruppen Cykla i Stockholms län rapporterar Ulrika Lind om ett farligt vägarbete i Rosenlundsparken där cykelbanan korsar Tideliusgatan. Här saknas reflexer på avspärrningen vid vägarbetet, samt hänvisning för cyklande.Förutom risken för personskador för cyklande, ger Stockholms stad en signal till de som cyklar att trafikslag cykel inte riktigt räknas, det är inte så noga med säkerhet för cyklande i Stockholms stad.
Trots upprepade felanmälningar till både Trafikkontor och Trafikroteln om avgörande brister i kompetens vid vägarbete vid cykelinfrastruktur, fortsätter entreprenörerna gång på gång sitt farliga arbete.
Kommunikationsavdelningen i Stockholms stad hävdar att vägarbeten kontrolleras av både entreprenören själv och av Trafikkontoret. I verkligheten sker inte dessa kontroller, det saknas t.o.m. tillräckliga riktlinjer för entreprenörer i stadens tekniska handbok. Handläggande trafikingenjörer hinner inte ens kontrollera vägarbeten, något som arbetsledningen är väl medveten om.

Andra farliga vägarbetenCyklande är de mest utsatta vid vägarbeten


Ärendehantering

151218 Felanmält av Ulrika L
151218 Mail skickat till ansvarig trafikingejör (som återkommer måndag 151221)
Ringer Trafik Stockholm som skickar personal att titta på platsen
Här är bilden förstärkt elektroniskt  i efterhand, i verkligheten är det svårt att se staketet i mörker.


2015-12-15

Farligt vägarbete för cyklande vid Skeppsbron

Risken för invalidiserande skador för cyklande är stor vid vägarbetet och omledningen vid Skeppsbron. All tung trafik kör rakt över det prioriterade cykelstråket. Hur kan Trafikkontoret godkänna detta?


I gruppen Cykla i Stockholms län publiceras en observation av Kjell Andersson om att vägarbetet vid Skeppsbron/Norra Bankogränd är utformat så att tung trafik inte kan passera utan att köra rakt över det prioriterade cykelstråket. Superlokala cyklandeombud åker dit och dokumenterar. Det är en skrämmande syn, så gott som all tung trafik, men även stor del av övrig motortrafik kör rakt över Stockholm kanske mest trafikerade cykelstråk.
De målade markeringarna på asfalten riskerar dessutom att inte synas i vinterväglag.

Ledbussar tvingas ut i det prioriterade cykelstråket


Hur kan trafikkontoret godkänna en sådan omledning? Finns ingen kvalitetskontroll av omledning vid vägarbete?
Tyvärr har kompetensen om och prioriteringen för cyklande varit på undantag under en längre tid vid slussenbygget. Inte ens när polisen ser och påtalar farliga brister för cyklande har trafikkontoret förmåga att åtgärda. Vecka efter vecka kvarstår farliga brister. I stadens tekniska handbok ska cyklandes säkerhet och framkomlighet särskilt prioriteras, men det fungerar ofta inte i praktiken.

Här skulle en cyklande bli söndertrasad

Även i ingången i omledningen riskerar cyklande invalidiserande skador.

Stor del av lättare motortrafik riskerar också invalidiserande skador för cyklande. 2015-12-14

Besiktning av halkbekämpning Västerort oroar

En besiktning av halkbekämpningen 151214 på det prioriterade cykelstråket från Hässelby till city ger en oroväckande bild. Samma brister som felanmäldes förra säsongen tenderar att återupprepas.


Uppdatering 151223 Stockholms stad via twitter: Ingen grund sätta press på entreprenör
Uppdatering 151222 Trafikkontoret svarar att brister beror på ny entreprenör. (Peab varit entreprenör sedan 2013). Pressansvarig Anders Porelius svarar "inte särskilt alarmerande"
Uppdatering 151214 Peab svarar att de inte ansvarar för att hålla vattensamlingar isfria. Läs längst ner.

Lördag 12e december blir det köldgrader. Det har varit några enstaka dagar tidigare med minusgrader och ishalka på cykelstråket, men nu är det dags att göra en lite mer omfattande besiktning. Särskilt som tidigare erfarenheter visat att Trafikkontoret saknar egen organisation för relevant kvalitetskontroll av underhåll och halkbekämpning.

Ärendehantering

151214 Besiktning, mail till Trafikkontoret, kontakt med Peab via facebook
151215 Peab svarar via Facebook, Peab har ej ansvar att hålla vattensamlingar isfria
151222 Mitti publicerar svar från Trafikkontoret, Pye Seaton, Anders Porelius
151223 Stockholms stad via twitter, Ingen grund att sätta press på entreprenören
151223 Trafikroteln svarar via Facebook
161201 Ett år senare är vattensamlingarna fortfarande inte åtgärdade.


Besiktningen görs måndag 14e december

Framkomligheten är redan begränsad på stora delar av cykelstråket i sommarväglag eftersom det är för smalt för möte. Vid denna besiktning är det OK framkomlighet med dubbdäck. Men beredskapen för ett snöfall räcker kanske inte. När det är frost finns inte tillräcklig förebyggande sopsaltning med risk för att fotgängare skulle packa snön till puckelpist som kan vara svår att få bort. Det har hänt tidigare. Det kan ge en osäkerhetskänsla för cyklande, är det blankis under frosten och snön? Det riskerar att ha en avskräckande effekt på vintercyklingen. Det är också oroväckande att trots förra säsongens (2014/2015) massiva, konstruktiva och pedagogiska felanmälningskampanj, finns vissa systemfelen kvar i år. Det känns även oroande inför ett vanligt snöfall, att det blir samma haveri som förra säsongen.

Den första testsäsongen med sopsaltare gav mycket bra resultat i så gott som alla väderförhållanden. Första ordinarie säsongen 2014/2015 inleddes tyvärr med ett haveri, där testsäsongens erfarenheter och kunskap sannolikt delvis förlorades. Det visar på brister i organisation och arbetsledning, samt stora brister i felanmälningssystemet.OK framkomlighet med dubbdäck. Möjligen är sopsaltaren ute för sent, saltlaken biter inte på de frusna vattenpölarna. Åkermyntan Hässelby.
Test av punktsaltning med saltlake, ishalkan är dock kvar. Med dubbdäck inga problem. 
Test av "punktgrusning" av ishalka, tyvärr missar grusningen själva ishalkan. Med dubbdäck inga problem.

Omledning vid bygge, oklart hur avtalet är skrivet, kanske är det byggherren som tar över ansvaret för halkbekämpning vid omledning? Ok framkomlighet med dubbdäck.
OK framkomlighet med dubbdäck. Bilväg är saltad, cykelstråk inte tillräckligt saltad, alternativt inte till samma standard som bilvägen. 
OK framkomlighet med dubbdäck. Frosthalka, oklart om/hur det är sopsaltat. 
Motortrafiken intill ser annorlunda ut, men går inte helt att jämföra då bilarnas däck bearbetar vägen/saltet på ett annat sätt.
OK framkomlighet med dubbdäck. Frosten skiftar i intensitet. 
OK framkomlighet med dubbdäck. Omledning vid vägarbete ger olika resultat, kanske har vägarbetets entreprenör inte lämnat fri väg för sopsaltaren.
Inte sopsaltat, men full framkomlighet med dubbdäck.
Stora vattensamlingar är isbelagda, på samma ställe från år till år. Trafikkontoret behöver åtgärda svackor som samlar vatten. På bristande is finns risk för omkullkörning och personskador även med dubbdäck. Om däcken spårar går det inte att svänga.
Bilväg saltad, cykelstråk har frost. Ok framkomlighet med dubbdäck.
OK framkomlighet med dubbdäck. En gnutta frost i kanten. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, inte ens på sommaren räcker bredden för möte mellan cyklande. Därför är det viktigt att hela bredden halkbekämpas.
Dessa vattensamlingar är felanmälda varje år i tio års tid, utan åtgärd. Gående tvingas ut på cykelstråket. Trafikkontoret förstår inte risker för gående och cyklande och vill inte åtgärda svackan som samlar vatten. Risk för omkullkörning och personskador även med dubbdäck. Risk för kollision mellan gående och cyklande, när gående tvingas ut på cykelstråket.
Trafikdirektören på trafikkontoret svarar att det är "good enough" här, trots ishalka och att gående tvingas ut på underdimensionerad cykelstråk.
OK framkomlighet med dubbdäck. Halkbekämpningen görs inte på cykelstråkets hela bredd. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, inte ens på sommaren räcker bredden för möte mellan cyklande. Här är det dessutom kurva med skymd sikt. Felanmält upprepade gånger utan åtgärd, Alvikrondellen.OK framkomlighet med dubbdäck. Halkbekämpningen täcker inte riktigt cykelstråkets hela bredd, det kanske är tekniskt svårt, och grundproblemet är att cykelbanan är för smal. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, inte ens på sommaren räcker bredden för möte mellan cyklande. Här är det dessutom kurva och mötesolyckor inträffar ofta. Felanmält upprepade gånger utan åtgärd. Tranebergsbron.
OK framkomlighet med dubbdäck. Halkbekämpningen når inte cykelstråkets hela bredd. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, inte ens på sommaren räcker bredden för möte mellan cyklande. Felanmält upprepade gånger utan åtgärd. Tranebergsbron.


OK framkomlighet med dubbdäck. Halkbekämpningen görs inte på cykelstråkets hela bredd. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, inte ens på sommaren räcker bredden för möte mellan cyklande. Här är det dessutom kurva med skymd sikt. Felanmält upprepade gånger utan åtgärd. Trafikkontorets chef förnekar brister och svarar att det är "good enough" här


OK framkomlighet med dubbdäck. Halkbekämpningen görs inte på cykelstråkets hela bredd. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, bredden räcker inte för möte mellan cyklande. Felanmält upprepade gånger utan åtgärd. Mot Rålambshovsparken.
OK framkomlighet med dubbdäck. Halkbekämpningen görs inte på cykelstråkets hela bredd. Här är det dubbelriktade cykelstråket redan underdimensionerat, inte ens på sommaren räcker bredden för möte mellan cyklande. Norr Mälarstrand.


Ulvsundavägen, snö/frost ligger kvar. OK framkomlighet med dubbdäck. 
I korsningarna där gångdelen och cykeldelen har en tillfällig höjdseparation lyckas inte sopsaltaren åtgärda is/snö/sörja. Kvarnbacksvägen/Sommarvägen. Det blir spårig is med risk för omkullkörning även med dubbdäck. Tung trafik precis intill utan buffertzon, gör risken påtaglig för svåra skador för cyklande. 

Omledning för vägarbete, väg 275 på parallell lokalgata, av prioriterade cykelstråket mot Hässelby, tveksamt om sopsaltaren har kört här, is ligger kvarUppdateringar


151222 Mitti skriver om besiktningen av halkbekämpning. Trafikkontorets Pye Seaton säger att brister beror på ny entreprenör. Men Peab har varit entreprenör sedan länge på den besiktigade sträckan.Mitti Västerort skriver lite mer om samma besiktning.
151214 Peab svarar på sin facebooksida
Peab Hejsan! Tack för att du uppmärksammar oss på detta. Peabs uppdrag i området rör inte dränering och asfalt, men vi har framfört synpunkten till Trafikkontoret. Hoppas på en snar lösning av problemet!
Jon Jogensjö Men Peab har uppdraget att halkbekämpa? Här behövs sopsaltning innan temperaturen sjunker ner till frysläge, samt andra mängder och annan koncentration av saltlake.GillaSvaraden 14 december kl. 14:15
Peab Vattenmängderna är dessvärre för stora för att vi med den föreskrivna metoden ska kunna sopa och salta bort detta. Bristen är anmäld till Trafikkontoret och förhoppningsvis kommer de åtgärda problemet med bristfällig dränering inom kort.GillaSvaraden 15 december kl. 10:18
Jon Jogensjö Nja, det behöver åtgärdas mer omgående, tex med manuell borttagning med is-järn, extra salt-giva. Samt att varsel kan behövas om hindret tills det är åtgärdat. Kanske finns del i problemet att förebyggande saltning ej gjordes tillräckligt? Det finns vattensamlingar på många ställen längs sträckan city-Hässelby, som nu är is.GillaSvaraden 15 december kl. 10:34
Jon Jogensjö Hej igen, idag har större mängd saltlake använts, det blev bättre, men varför är inte all is borttagen manuellt med is-järn?GillaSvaraden 16 december kl. 23:54

151223 Stockholms stad svarar via twitter att det inte finns grund att sätta press på entreprenören, för att det är för få felanmälningar. Men i Stockholms stads tekniska handbok finns inget krav på att vitesförfarande inleds först efter ett visst antal felanmälningar från allmänheten.


replik från Cykelpendla Hässelby
Kanslichef på trafikroteln svarar på facebook

Gabrielle Gjerswold Om den nya trafikdirektören anser att kontoret behöver omorganisera sig för att kunna möta behov och för att kunna nå upp till de krav som ställs i kommunfullmäktiges budget och trafiknämndens verksamhetsplan så utgår jag ifrån att han ser till att det sker. Han börjar i mars 2016. Politiker styr inte kontoret utan det gör trafikdirektören.
GillaSvara52 min

Jon Jogensjö Gabrielle Mars 2016, då är denna säsong slut. MPs pressmeddelande gäller för denna säsong. Vilka brister krävs för att stadsdirektören eller trafikborgarrådet ska ingripa?
Om trafikkontoret inte levererar det som lovas i MPs pressmeddelande denna säsong, då måste ju trafikroteln ingripa?


Dennis Bring Bara för tydligheten: Politiker STYR (eng: Governance) stadens verksamheter. Respektive förvaltningsdirektör LEDER respektive verksamhet enligt de uppdrag denne tjänsteman erhållit från politiken (i KF, KS el Trafiknämnden). Trafikdirektören leder verksamheten vid förvaltningen (dagligt tal: kontor).
Sluta gillaSvara12 tim

Gabrielle Gjerswold Vi har kontakt med kontoret dagligen för att uttrycka vad vi tycker och vi framför även den kritik ni framför och även det vi själva ser som åretruntcyklister. Självklart förväntar vi oss att tk levererar enligt budget och vp och vi påtalar avvikelser och problem tills vi upplever att det nått fram.
Sluta gillaSvara153 min


151222
Fråga till Peab
Hej, i tidningen Mitti säger Trafikkontoret att brister i sopsaltning beror på ny entreprenör, men Peab har väl varit entreprenör sedan länge på denna besiktigade sträcka? Vilken kommentar har Peab till dessa brister?

160104
Svar från Peab
Peab Hejsan Jon! Vi kommer ha en dialog med Trafikkontoret om hur de vill att vi ska hantera isfläckarna. Ha en god fortsättning på det nya året!
GillaSvara5 tim