2017-01-31

Cykeltrafik existerar inte i omledning Rågsvedsvägen

Cykeltrafik existerar inte för entreprenören, men inte heller för trafikkontoret när de godkänner planen för omledning vid bygget Rågsvedsvägen/Sköllerstagatan. Att kompetenshöjning om cykeltrafik behövs på trafikkontoret bekräftas åter.

Staden: "Cykla hur du vill, vi skyltar ändå inte för cykeltrafik."


Rågsvedsvägen är ett huvudstråk för cykeltrafik. Trots det existerar inte cykeltrafik i medvetandet hos entreprenören Peab, och inte heller hos trafikkontoret som godkänner planen för omledningen. De cyklande lämnas utan anvisningar, signalen från Stockholms stad är: "Cykla hur du vill, det är ändå inte skyltat för cykeltrafik"
Cyklande tvingas ut i motortrafiken utan anvisning


Rågsvedsvägen är tungt trafikerad med tät busstrafik och lastbilstrafik i höga hastigheter. Det finns ingen plats för cyklande på körbanor för motortrafik. Att cykla med barn är inte att tänka på bland bussar och tunga lastbilar. De cyklande får gissa sig fram hur de ska passera denna plats. Ingen hänvisning finns alls. I vinterväglag blir det mycket obehagligt att cykla i tung trafik.


kartlänk


Cykelstråket används som bilparkering och materialförvaring


Peabs bilar kan parkeras på annan plats. Förvaring av material kan också ske på annan plats. barackerna kan också ställas upp på andra sidan gatan, då frigörs yta för material. Det finns alla möjligheter att behålla cykeltrafik och gångtrafik på ordinarie yta.

Inte ett ord om cykeltrafik i TA-planen

Trots att cykeltrafik är ett prioriterat trafikslag i stadens ambitioner om vardagstransporter, existerar det inte för den tjänsteperson som godkänt TA-planen. Tvärtom ges utlåtandet "ur trafiksynpunkt ingen erinran".

Kantsten saknar tillräcklig utfasning för cykeltrafik

Hur ska förvaltningschef Jonas Eliasson få ordning på detta?


 • Tekniska handboken måste skrivas om, idag saknas i princip anvisningar om cykeltrafik
 • Starta utbildningspaket om cykeltrafik internt på trafikkontoret
 • Starta utbildningar för entreprenörer om cykeltrafik
 • Börja kräva vite
 • Börja kontrollera omledningarLäs mer om omledningar för cykeltrafik


Ärendehantering

170130 Anmält till trafikkontoret
170210 Fråga om status mailas till trafikkontoretUppdateringar170210 Fråga om status mailas till trafikkontoret


Hej,
Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm. 
Vi undrar bara hur ärendet fortlöper vid bygget Rågsvedsvägen 76, 
Är cykelstråket öppnat där nu? 
Kan cyklande passera säkert nu?
Finns ny TA-plan där cykeltrafik finns med?
Läs om ärendet via länken här
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534


Huvudstråk för cykeltrafik
2017-01-30

Exempel Bällstavägen, farlig omledning

Ett exempel på farlig omledning för gång och cykeltrafik vid regionala cykelstråket Bällstavägen. Skyltar är farligt placerade mitt i cykelstråket. Gående tvingas ut i cykeltrafik för att passera.


161007 Foto Magnus Eweman


Vid vägarbetet på Bällstavägen har entreprenören placerat skyltar på ett farligt sätt. Dels blockeras en hel körriktning, och dels tvingas gångtrafik ut i cykelfält för att kunna passera. Cykelbanan längs Bällstavägen är ett pendlingsstråk, så här ska det egentligen vara extra hög standard.


Foto Magnus Eweman
Trångt när vattenuttag blockerar huvudstråk Karlberg

Ett staket blockerar huvudstråket för cykeltrafik längs Pampasleden. Lösningen är till för vatten till byggbaracker och vattenbilning. Det finns flera alternativa lösningar, men trafikkontoret vägrar åtgärda. "Fungerar utmärkt" är svaret, trots att cyklande krockar.

[texten uppdateras]

Drygt en meter för fyra trafikriktningar


Vid Pampaslänken mellan Karlbergs slott och Rörstrandsgatan finns en gång- och cykelbro som är högtrafikerad av både gång och cykeltrafik. Där har entreprenören Dipart blockerat den dubbelriktade cykeltrafiken på huvudstråket, med ett staket. Staketet saknade först reflexer. Anordningen är till för vatten till byggbarackerna och till vattenbilning. En varningsskylt varnar för "byggtrafik" men det är svårt att se att det finns någon byggtrafik här på gång- och cykelbanan. Drygt en meter finns kvar för möte mellan två riktningar cykeltrafik, och två riktningar gångtrafik. Stockholms stads manual och styrande dokument säger att det ska vara fyra meters bredd här. Redan utan blockerande staketet är huvudstråket kraftigt underdimensionerat, och dessutom i en felbyggd kurva med för liten radie, och med skymd sikt.Fullt med gående och cyklande, även i lågtrafik.
Många föräldrar med barnvagnar.

"Hur kan detta vara ok? Ett par dagar ok, men flera veckor nu... hur farligt som helst att köra ned för en bro och runt ett hörn med gående. Detta är från Karlberg mot Rörstrandsgatan i Vasastan" (kommentar från cyklande).


Fyra meter säger Stockholms stads cykelplan


Hade det varit accepterat att en huvudled för motortrafik med fyra körfält skulle dela på ett gemensamt körfält? Och när det finns alternativa lösningar?
kartlänkFlera alternativ finns


 • Det går att dra vatten under gångbron mot Karlbergs slott. Vattenpost finns på marinan.
 • Det går att hyra vattentankflera ställen, dock kräver vattenbilning flera tankbilar per dag.
 • Det går att fräsa ut ett spår i marken för vattenslangen, modifiera vattenposten med håltagning och vinkelkoppling samt värmeslinga. Och hänga trälådan på utsidan av staketet. Det ger en helt plan yta för cykeltrafik och gångtrafik. Vattenposthuvud kan beställas i princip vilket utförande som helst här

Vattenpost inne på marinan.


Efter fyra månader finns ännu inga åtgärder


Foto/observation Anders V

Ärendehantering


170130 Anmälan till trafikkontoret SY1701301711JRI
170203 Svar från TK konstbyggnadsteknik, renoveringsarbete
170209 Ny uppmaning till TK att använda vattentank SY1702090850PKU
170214 Trafikkontoret svarar "fungerar utmärkt"
170217 Replik från Cyklandeombud
170322 Cyklandeombud frågar om tillstånd finns för markupplåtelse
170502 Cyklandeombud frågar om det finns TA-plan
170503 Trafikstyrningen: Det finns ingen TA-plan

HuvudstråkUppdateringar170503 Trafikstyrningen på trafikkontoret svarar via telefon

Det finns ingen TA-plan. TA-plan behövs inte överallt. Anvisningar kan finnas i upplåtelsebeslutet. Det finns polistillstånd. Dipart ska flytta vattenuttaget inom kort. (inom några dagar) Det går att styra i upplåtelsen vilka skyltar som ska användas.170502 Cyklandeombud frågar efter TA-plan på upplåtelseenheten, och via funktionen Taplaner.TK@stockholm.se

Hej!
Jag undrar om det finns någon TA-plan på cykelstråket på en hängbro mellan Rörstrandsgatan/Klarastrandsleden. 
Via länken finns exakt kartposition

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534


bekräftelse från Taplaner.TK@stockholm.se
Cyklande krockar 


Tyvärr kolliderade jag med en annan cyklist där imorse och slog huvudet i järnstaketet (hjälm tack och lov men lite stel och öm i nacken!). Mailväxling med Dipart som med sin "problemlösningsorienterade och mer mänskliga än man kan förvänta sig attityd" svarar:
"Hej, Cecilia!Tråkigt att höra om din olycka, hoppas du återhämtar dig snabbt.”Lådan” i fråga är ett skydd till en brandpost där vi hämtar vatten för att kunna utföra de arbeten som beställts från oss, av stockholm stad.Det finns ingen närmre brandpost och vi måste ha vårt staket och intäckning som skydd.Jag har lyft frågan med vår beställare varpå vi ombads att komplettera med fler skyltar som du nu märkt.Alternativet är att stänga cykelbanan helt men det tror jag ingen blir gladare av.Vi har även haft en dialog med Stockholms cykelbaneombudsman där vi diskuterade alternativen men kom fram till att detta är den mest pragmatiska lösningen."


Kommentar från Cyklandeombud: Vi har inte kommit fram till att nuvarande lösning är pragmatisk. Den är farlig och följer inte stadens styrande dokument.
170322 Cyklandeombud frågar om tillstånd finns för markupplåtelse

Hej!
Jag undrar om det finns tillstånd för markupplåtelse på huvudstråket för cykeltrafik på denna plats
Det ska i så fall vara företaget Dipart som blockerar nästan hela huvudstråket för cykel och gångtrafik på platsen.
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö170219 Vattenpost finns inne på marinan. Kortare avstånd än till nuvarande vattenpost mitt i cykelstråket.

170217 Replik från Cyklandeombud

Hej Sxxx, tack för svar.
Vi tycker det är häpnadsväckande att trafikkontoret har uppfattnigen att det är en utmärkt lösning att högtrafikerat dubbelriktat huvudstråk för cykeltrafik samt gångtrafik ska samsas på drygt en meter, i kurva med skymd sikt. Det stämmer inte alls med stadens styrande dokument att cykeltrafik och gångtrafik ska prioriteras. Varken i framkomlighet eller i säkerhet. 
Det enda argumentet trafikkontoret för fram är att det är billigare för entreprenören. 
Det finns färdiga standardlösningar för att vatten inte ska frysa i vattentank. 
För dricksvatten är det en enkel lösning att köpa vatten på flaska. 
Att dra slangen under bron är inga konstigheter, det klarar entreprenörer med yrkeskunskap, det är en standardlösning.
Att fräsa spår i asfalten är genomförbart. Det kräver att vattenposten modifieras med håltagning, vinkelkoppling och värmeslinga, och det går. 
Överkörningsskydd ”kabelbrygga" är en säkerhetsrisk för cykeltrafik, det ska aldrig användas. Det är inte designat för cykeltrafik, det är bara designat att skydda slang från överkörning av tunga fordon. Det har inget med säker väg för cykel att göra. 
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534
170214 Svar från trafikkontoret "fungerar utmärkt"

Hej Jon,vi har fått återkoppling från entreprenör angående dina synpunkter.Förslaget med vattentank:Dels får vi problem med att det fryser och dels är det inte trevligt att dricka vatten som magasinerats i provisorisk vattentank.Dessutom skulle detta innebära 2-3 (kostsamma) påfyllningar varje dag då vi vattenbilar även om vi hade en 11 kubikstank vilket vi inte har plats för.Förslaget att ta vatten på andra sidan bron:Man väljer nästan alltid närmaste punkten. Längre avstånd blir kostsammare slangdragning och dra över bilväg som klarastrandsleden kräver mycket skyddsåtgärder och högre beredskap.Förslaget att fräsa spår:Det är inget alternativ. Brandposten är ju under lådan. Hade det bara varit vattenslang hade det ju kunna lösas med nån form av överkörningsskydd typ kabelbrygga.Sammanfattningsvis.Jag tycker dagens lösning är väl uppmärkt och så smal som vi kan utföra den. Om alla gång/cykel -trafikanter tar det lugnt och visar hänsyn till varann så fungerar den utmärkt.Med vänlig hälsningSxxxxHandläggare
170209 Ny uppmaning från Cyklandeombud, använd vattentank


Hej
Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm. 
Tack för svar om blockerade huvudstråket Pampaslänken. Det är dock inte el som ni svarade, utan det är vattenförsörjning.
En byggarbetsplats vattenförsörjning kan inte vara skäl att blockera ett huvudstråk för cykeltrafik. Särskilt inte när huvudstråket är kraftigt underdimensionerat, och dessutom i en kurva med skymd sikt. Detta måste göras om.
Läs ärendet och alla detaljer via länken
Det finns flera alternativa lösningar. 
 • Vattentank finns att hyra på många platser. 
 • Vatten finns på samma avstånd vid marina Karlbergskanalen, enkel slangdragning under bron.
 • Det går att fräsa ut ett spår för slangen i asfalten, och hänga lådan på utsidan av staketet.
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534
170203 Svar från trafikkontoret
Hej Trafikkontoret bedriver ett renoveringsprojekt på denna konstruktions översida.Avstängningen är ett skydd för att skydda såväl gång- och cykeltrafikanter från elförsörjningen för projektet som tas denna väg. Vi tackar för ert påpekande om bristen på reflexer och detta kommer att kompletteras omedelbart.
m v hTrafikkontoret Konstbyggnadsteknik
170130 Mail till trafikkontoret

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Fråga mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1701301711JRI. 
Din beskrivning: Hej!
Tack för allt ni gör för cykeltrafik i Stockholm.
Vi undrar varför det står ett staket som blockerar huvudstråket vid Pampaslänken mot Karlbergs Slott. Vilken är funktionen? Finns tillstånd?
Läs alla detaljer via länken.
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2017/01/reflex-saknas-pa-blockerade-staket.html
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534


2017-01-29

Betongväggar åter mitt i cykelstråk slussen

Vid Slussen kan betongväggar stå en vecka mitt i Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Ingen tar ansvar, ingen agerar trots upprepade uppmaningar att säkra cykeltrafik vid slussplan. Varför agerar inte förvaltningschef Jonas Eliasson på detta upprepade och dokumenterade slarv?

[texten uppdateras]Superlokala cyklandeombud i Stockholms län har uppmanat staden att säkra cykeltrafik vid slussenbygget i ett helt år. Staden har oftast svarat med att förneka brister istället för rätt åtgärder. Situationen med betongblock som står mitt i cykelbanan förblir olöst. Hade detta varit Stockholms mest trafikerade huvudled för motortrafik skulle det givetvis inte tillåtas. Trafikroteln har inte lämnat besked om konkreta åtgärder, trots upprepade mail i snart ett år. Trafikrotelns senaste svar är att en okänd faktor har tvingat entreprenörer att göra farliga lösningar för cykeltrafik. Det finns inga generella brister hos entreprenörerna svarar trafikroteln.


Läs mer: Staden förnekar brister i snart 100 dokumenterade ärenden vid slussenbygget.


Slussenprojektet lyckas aldrig lösa säkerheten för cykeltrafik på Stockholms mest trafikerade huvudled


Trots upprepade uppmaningar vill inte staden göra en säker lösning vid slussplan. Betongblocken har blockerat cykelstråket i princip dagligen periodvis, det är förare i motortrafiken som kör på dessa block så de blockerar cykeltrafik och även äventyrar gångtrafiken. Projektet börjar med att blockera cykelstråket med skyltar som är avsedda att hindra biltrafik. Trots tidigare uppmaningar att bilhinder inte får hindra cykeltrafik. Kompetensen om cykeltrafik är här på en mycket låg nivå, och ingen vilja finns att lära sig av tidigare misstag.Slussenprojektet fortsätter blockera cykelstråk
med skyltar för biltrafik. Trots tidigare uppmaningar.160905 Betongklumparna fungerar inte, de trycks in på cykelstråket
och blockerar cykelstråket.


Trafikborgarrådet Daniel Helldén förstår inte att han måste styra trafikkontoret.


160928 Inte ens trafikborgarrådet Daniel Helldén lyckas
styra trafikkontoret att säkra cykeltrafiken.


I oktober ställer entreprenören ut betongblock, GP-link, på ett amatörmässigt och mycket farligt sätt. De är mycket lätta att välta och skulle kunna krossa en fot mycket enkelt. Att risken är stor att de välts är väl känd av Stockholms stad, ändå struntar staden i riskerna och låter en entreprenör utan yrkeskunskap arbeta med betongblocken. Trafikkontoret har som vanligt ännu inte förklarat hur det kunde bli så här.


Snöröjning har misslyckats på Stockholms mest trafikerade cykelstråk vid slussplan


Vid varje snöfall är slussplan blockerat för cykeltrafik, i flera dagar efter snöfall. De cyklande får skotta själva om de ska komma fram här. En fullständigt absurd situation. Trafikkontoret har ännu inte löst situationen, och fortsätter förneka brister istället för åtgärd. Ingen vill ta ansvar, ingen vill åtgärda.


161113 Cyklande får skotta själva, på Stockholms mest trafikerade
huvudled för cykeltrafik.


161114 slussplan spårviddshindret

170108 Slussplan spårviddshindret
Ärendehantering


170129 Anmälan till trafikkontoret SY1701290740SQA
170130 Mail till Daniel Helldén och Jonas Eliasson
Konkreta förslag på åtgärder • Trafikborgarråd Daniel Helldén måste ge uppdrag till trafikkontoret att starta grundläggande utbildning om cykeltrafik, och i specifikt om omledning vid vägarbete.
 • Tekniska handboken behöver uppdateras för cykeltrafik. Idag finns nästan inget för omledning av cykeltrafik.
 • Utbildning behöver tas fram för entreprenörer för omledning av cykeltrafik.
 • Trafikkontoret måste börja kräva vite av entreprenörer som gör farliga omledningar av cykeltrafik.Uppdateringar170130 mail till trafikborgarrådet Daniel Helldén och förvaltningschef Jonas Eliasson

Hej
Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm.

Jonas
du måste leda arbetet så att Stockholms största cykelstråk förbi Slussplan får en säker och framkomlig lösning. De tjänstepersoner som ansvarar för detta lokalt har misslyckats och saknar vilja och förmåga att åstadkomma detta. Att felanmäla, förklara och föreslå konkreta lösningar hjälper som vanligt inte, eftersom kompetens och vilja saknas. Istället förnekas brister.

Daniel
du måste styra trafikkontoret så att Stockholms största cykelstråk förbi Slussplan får en säker och framkomlig lösning. De tjänstepersoner som ansvarar för detta lokalt har misslyckats och saknar vilja och förmåga att åstadkomma detta. Att felanmäla, förklara och föreslå konkreta lösningar hjälper som vanligt inte, eftersom kompetens och vilja saknas. Istället förnekas brister. Du måste beställa ett utbildningspaket för cykelkompetens, eftersom bristerna är systematiska. Trafikroteln måste sluta förneka de brister som finns. 

Läs om systematiska brister i säkerhet och framkomlighet vid Stockholms mest trafikerade cykelstråk vid slussplan.

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534170129 Anmälan till trafikkontoret SY1701290740SQA


161025 Uppmaning att använda blixtljus och LED-skyltar för att minska farlig och olaglig motortrafik vid slussplan.

161011 Cykelstråket fortfarande blockerat av betongblock161010 Uppmaning att montera pollare som skydd för cykeltrafikanter161008 Uppmaning att åtgärda farliga felmonterade GP-link, som riskerar att välta över cyklande trafikanter.
161005 Fortfarande står de farliga betongblocken blockerande på cykelstråket.

160922 Förslag att montera grunda stift under betongblocken för att de inte ska flytta sig när de blir påbackade av motorfordon.


twitter

160915 Uppmaning till slussenprojektet, blockerande betongblockfortfarande kvar


twitter


160913 Uppmaning till slussenprojektet att åtgärda blockerande betongblock i cykelstråket


twitter


160912 Förslag till slussenprojektet att använda blixtljus och LED-tavlor för att minska förbjuden motortrafik vid slussplan. Slussenprojektet svarar inte.


twitter


160907 Uppmaning till slussenprojektet om blockerande betongblock160906 Förslag till slussenprojektet att kameraövervaka regelefterlevnad vid slussplan.
Förslag på lösning av blockerande betongblockenUppmaning att använda pollare istället för blockerande skyltar.
Uppmaning att låta entreprenör ta del av faktasamling om bilhinder på cykelbanor.160905 Uppmaning till slussenprojektet att åtgärda blockerande betongblock i cykelstråket
160831 Samma felgjorda blockerande bilhinder påtalades för ett halvår sedan. Slussenprojektet och entreprenörerna är inte lärande organisationer. Eller så är de inte intresserade av cykeltrafik.Uppmaning att anställa cykelkompetens, så blir det rätt från början.


Uppmaning att läsa fakta om hur biltrafik kan stoppas utan att blockera huvudled för cykeltrafik160830 Cykeltrafik blockeras vid slussplan av skyltar som ska hindra obehörig biltrafik. Anmälan till Slussenprojektet. Det åtgärdas aldrig. Istället är det medborgarna som flyttar undan den blockerande skylten.