2017-02-21

Dödsrisk när entreprenör tvingar ut cyklande i mötande trafik

Cyklande tvingas ut i mötande trafik på Kolonnvägen, norr om Ritorps ishall i Solna. Dessutom i lera. Att låta barn cykla här är att utsätta dem för dödlig fara. Entreprenören bärgade en vält lastbil på byggarbetsplatsen intill, hoppas ingen skadades när den välte. [texten uppdateras]

Fordonen på cykelstråket skulle bärga en lastbil som vält inne på arbetsplatsen där Peab är entreprenör. Hoppas att ingen skadades när lastbilen välte.
Cykelbanan är ett regionalt cykelstråk, och prioriterat cykelstråk i Solna. Det är cykeltrafikens E18. Här har entreprenören helt blockerat cykelbanan utan rätt utförd omledning. Cyklande får balansera sig förbi stora lastbilar i arbete, och sedan rakt ut i mötande trafik.

Cyklande med funktionsvariationer kommer inte förbi. Föräldrar som skjutsar barn i lastcykel eller cykelsläp kommer inte förbi. Barn som cyklar riskerar dödsfall när de leds ut i mötande trafik på Kolonnvägen.

kartlänk

Byggtrafik får den avspärrning cyklande och gående inte fick

Nu finns plötsligt en riktig avspärrning och skydd, trafikljus och skyltning i fem intervaller. Fast nu är det för byggtrafiken. Nu får inte ens cykeltrafiken använda cykelstråket. Det finns ingen anledning att stänga av det regionala cykelstråket här, byggtrafik kan passera med flaggvakter istället.

Byggtrafik får avspärrning i 5 intervaller. Cykeltrafiken fick ingenting
när cykeltraåket blockerades helt.


Regionala cykelstråket stängs av och leds om för byggtrafik. 

Byggtrafiken kan klaras med flaggvakter, alternativt
att angöra från ordinarie grind via Gårdsvägen

Ordinarie grind för byggmaterial, via GårdsvägenOmledningen är urusel

Omledningen är inte yrkesmässigt utförd. Cykeltrafik leds upp på trottoar bland gångtrafik. Hänvisningsskyltar ligger i en skrothög och pekar åt fel håll. Föräldrar med lastcykel eller cykelsläp utesluts när det saknas utspetsning över trottoarkant. Grovt grus är inte acceptabelt underlag på ett regionalt cykelstråk. Det ska asfalteras, även när det är en tillfällig omledning.
Hänvisning ligger i en skrothög, och
pekar åt fel håll

Hur ska lastcyklar och cykelsläp ta sig upp för kantstenen?
Grovt grus är inte ok på regionalt cykelstråk, det ska
asfalteras.


I Solnas cykelplan finns höjda krav på omledning vid byggen


Läs om Solnas cykelplan här


Läs mer om arbete på cykelbanor


Ärendehantering


Solna stad är beställare av bygget
Peab är en av entreprenörerna

170220 felanmäldes till Solna 1702200557
170221 Anmält av cyklandeombud, fråga om TA-plan, vitesförfarande ärendenummer 1702210137
170221 Svar från Solna stad kontaktcenter, bärgning av vält lastbil
170304 Byggtrafik får den avspärrning cykeltrafiken inte fick. 
Uppdateringar


170304 Nytt mail till Solna

Hej
Nu är cykeltrafiken omledd istället, är det för att entreprenören vill ha byggtrafik där? Det kan entreprenören klara med flaggvakter när lastbilar behöver passera. Alternativt komma från andra hållet. Detta är ett regionalt cykelstråk, det är en huvudled, då får entreprenören anpassa sina leveranser efter det.
Den omledning som är gjord är urusel. Entreprenören behöver utbildning.
Se alla detaljer via länken
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län170222 Svar från Solna

Hej,
Har tyvärr ingen mer information.
Vi gör dagligen kontroller oanmälda och anmälda i stadsmiljön för att kontrollera att olika tillstånd följs.
Samt tar vi hjälp av medborgare och företagare som sänder in synpunkter och felanmälningar.
Vi avvaktar TA-planen som skulle sändas in i efterhand och därefter utfärdas eventuellt vite.
Med vänlig hälsning170221 Replik från Cyklandeombud

Tack tusen tack för svar,
Givetvis förstår vi att det är entreprenören som har det fulla ansvaret, och att de ska ha utbildning/kompetens för det de gör i trafiken.
Att Solnas kontrollanter inte kan vara ute och bevaka alla arbetsplatser har vi också full förståelse för.
Om det efter utredning visar sig att entreprenören varit försumlig, borde det finnas grund att kräva vite.
Vet du om bärgningsarbetet handlade om akut räddning av människa, eller var det bara bärgning av tomt fordon, då tid finns för planering av arbetet?
Enligt de som cyklat förbi saknades skyltar i minst en riktning. Det som fanns var koner och blinkande ljus på bärgningsfordonen.

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
170221 svar från Solna
Arbetet utfördes utan vår vetskap vi har krävt in en förklaring och ta-plan
Akuta ärenden/trafikfarliga med som du skriver borde anmälas även till polisen för akut åtgärd.
Vi fick felanmälan idag, ärendenummer bygger på när ärendet registrerades och det var idag 2017-02-21 11:04
Med vänlig hälsning170221 Replik från Cyklandeombud

Hej tack för svar,
Var det akut risk för personskador, satt någon fastklämd i det välta fordonet? Var det att beteckna som räddningstjänst? 
I så fall förstår vi givetvis att räddningstjänst kan glömma att de orsakar risk för dödsfall/invalidiserande skador för andra trafikantgrupper. 
Om det inte förelåg en akut räddningsinsats med fastklämd människa, hur kunde entreprenören tillåtas riskera dödsfall/invalidiserande skador för de trafikslag som ska ha högsta skydd? Hur kunde entreprenör tillåtas blockera alla körriktningar på cykelstråket? Det regionala cykelstråket är som E18 för cykeltrafik. Om det inte fanns akut risk med fastklämd person fanns det gott om tid att planera en bärgning utan att trafikanter utsätts för stora risker. 
Vi förstår inte hur vi ska värdera svaret, "varnande ljus och skyltar ska ha varit på plats” anser Solna att det fanns en rätt utförd omledning? Att det är ok att cyklande leds rakt ut i mötande biltrafik? 
En stor kranbil skulle kunna stå på kolonnvägen utan att blockera cykelstråket. Fanns ingen yta från andra hållet att angöra med bärgningsfordon?
Felanmälan skickades in under måndagen, varför åtgärdades inte risker för gång och cykel redan då?
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534170221 Mailsvar från Solna kontaktcenter

Hej Jon, 
Detta är olyckligt, igår inträffade en olycka inne på arbetsområdet där en lastbil välte. Idag på morgonen utfördes bärgningsarbeten där man akut var tvungen att ta cykelbana och gångbana i anspråk. Varnande ljus och skyltar ska ha varit på plats och kan delvis ses på videon. Vid akuta arbeten kräver vi in TA-plan i efterhand, vilket vi har gjort i det här fallet. Enligt uppgift ska bärgningsuppgifter vara klara nu efter lunch.
Se bifogad bild
Med vänlig hälsning
Mxxxxx 170221 kl 11.30 Solna svarar på twitter, ett akut bärgningsarbete, klart vid lunch.

Antingen betyder svaret att "en säker omledning kommer att vara etablerad vid lunch". Alternativt betyder Solnas svar "Entreprenören får göra klart först, så farligt är det inte, dödsrisken kan få fortsätta fram till lunch".
Solna stad beklagar inte att det är ett allvarlig misstag.


170220 Observation visar att cykelstråket var blockerat både kl 08 och kl 17.


2017-02-15

Ingen belysning i kaoskorsning slussen

Stockholms mest krångliga korsning vid slussenbygget saknar belysning. Cyklande från tre håll, gångtrafik från tre håll, ett virrvarr av markeringar som ofta inte ens används. Mörker gör inte detta kaos bättre.
Läs kartläggning med över 100 brister i slussenprojektet


Fortfarande är det cyklande som sköter säkerhet och framkomlighet i de tillfälliga omledningarna vid slussenbygget. Ingen ansvarig politiker eller förvaltning har reagerat, ingen har handlingförmåga, ingen tycker detta är tillräckligt viktigt. Trots att staden kommunicerar att cykling ska prioriteras. Istället förnekas brister från förvaltningar.


Pilar med riktningsändring saknas


I mörker är linjerna mycket svåra att se, särskilt på vintern när de blir mörka av smuts. Cykelbanan svänger av från den naturliga linjen, men inga pilar med riktningsändringen finns uppställda. Inga pollare som hjälper de cyklande. Detta är en av Stockholms mest trafikerade trafikplatser för cykeltrafik.

Ärendehantering


170215 Anmält till slussenprojektet
Uppdateringar


2017-02-10

Åkeshov blockerat utan omledning

Vid Åkeshov pågar arbete som blockerar det prioriterade cykelstråket och gångbana. Omledningen är bristfällig. 
[texten uppdateras]

Föreställ dig att Drottningholmsledens alla fyra filer med biltrafik skulle blockeras av lastbilar, alla körfält i alla riktningar. Men det finns en lerig nyplöjd åker bredvid vägen, om du har en Land Rover med fyrhjulsdrift kanske du kan komma förbi utan att fastna. Inga skyltar ger någon hänvisning.

Detta är standard när entreprenörer blockerar cykeltrafik och gångtrafik i Stockholms stad. Äldre och personer med funktionsvariationer får klara sig bäst de vill i frusna hårda traktorspår i leran. Trots upprepade anmälningar till trafikkontorets ledning, och den politiska styrningen av Stockholms stad i ett år, har ännu ej ens ett svar kommit om konkreta åtgärder.kartlänk

Staden måste starta utbildning för entreprenörer om cykeltrafik 


 • Tekniska handboken måste uppdateras med cykeltrafik
 • Entreprenör behöver utbildas i omledning för cykeltrafik
 • Förvaltning och beställare behöver utbildning i omledning för cykeltrafik
 • Resurser för kvalitetskontroll behöver avsättas
 • Vite måste börja användas när entreprenören gör farliga omledningar


Läs mer om arbeten på cykelbanorÄrendehantering


170210 Anmälan till trafikkontoret


Uppdateringar

2017-02-06

Cykeltrafik avstängd Västerhaninge/Jordbro

Cykeltrafiken stängdes av mellan Västerhaninge och Jordbro av Haninge kommun. Cyklandeombud bad kommunen att öppna för cykeltrafik, och nu är stråket delvis öppnat. Fler åtgärder är planerade.Foto Anette E

[texten uppdateras]

Snabbast i länet på att åtgärda


Huvudleden för cykeltrafik mellan Västerhaninge och Jordbro stängdes av kommunen. Nu är det delvis öppnat igen. Cykelbanan ingår i det regionala cykelstråket. Sannolikt berodde avstängningen på bristande kompetens om cykeltrafik. Trafikenheten svarar att det är för att skydda de cyklande. Vägspärren består av stålbågar som är fasta. Varje gång snöröjning ska ske här måste föraren öppna grindarna, passera, och sedan låsa grindarna. Haninge kommun har varit snabba att åtgärda, den ena bommen togs bort efter en dag, och fler åtgärder är planerade. De har också svarat snabbt på både mail och telefon. Mycket bra Haninge kommun!kartlänk

"Det syns dåligt på bilden men bommarna går ihop eller till och med omlott i sidled. Min cykelkompis försökte cykla igenom men fastnade och fick kliva av cykeln, därför stannade vi och tog bilden. Grindarna är något eftergivliga men det som hände när han cyklade var att de svängde in mot honom när han fick ta tag i grinden för att inte ramla. Vi kom i låg fart. Det var lite av en överraskning för min cykelkompis som fastnade mitt i att det var så pass trångt emellan dem. Han blev hängande i grinden."För att skydda de cyklande


Trafikenhetens argument för avstängningen är att det ska skydda de cyklande. Tanken var god, men det är bättre att tex sänka hastigheten för motortrafiken till 20km/t med farthinder.
Enkelt att säkra cykeltrafik utan att stänga av cykeltrafiken


Det finns goda möjligheter att ge fri sikt, så både cyklande trafikanter och trafikanter i motorfordon kan se varandra i god tid. Kombinera det med sänkt hastighet för motortrafiken till 30 km/t med farthinder.


 • Sänk hastigheten för motortrafik till 30 km/t. Kan göras snabbt och tillfälligt innan permanent lösning. Komplettera med rumble strips för motortrafiken, eller tillfälliga bumpers. LED-skylt som visar hastigheten ger ytterligare förstärkning. 
 • Röj träd och växtlighet som skymmer sikt mellan cykelstråket och Gamla Nynäsvägen, samt från Rörgatan. Kan göras snabbt, inom några dagar.
 • Varna för cykeltrafik från både Gamla Nynäsvägen och Rörgatan. Kan göras snabbt och tillfälligt innan permanent lösning.
 • På sikt göra en upphöjd cykelöverfart.
Föreställ dig att motortrafik på Gamla Nynäsvägen skulle stängas av på motsvarande sätt.


Att stänga av gamla Nynäsvägen på motsvarande sätt skulle naturligtvis vara helt otänkbart. Att behöva kliva ur bilen, och leda den förbi ett hinder. Att vänta vid möte för att först släppa förbi mötande bil.


Besiktning 170208

Möte mellan cyklande är fortfarande inte möjligt. Möte mellan cyklade och gående är inte möjligt.
Både motortrafik och cykeltrafik ska lämna företräde enligt skyltarna vilket är förvirrande. Cykeltrafik är huvudled och överordnad lokalgatan rörvägen och svängande trafik från Gamla Nynäsvägen, därför behöver skyltarna för cykeltrafiken plockas ner, och bara finnas för motortrafiken.


Här ska cykeltrafik lämna företräde, trots att det är huvudled
Lätt skapa sikt, ta ner träd och reklamtavlor


Redan idag finns hyfsad sikt för cyklande, men det kan gallras ytterligare. Det är en snabb och enkel åtgärd. Motortrafiken däremot har svårare att se de cyklande, dels för att motorfordon i allmänhet ger sämre uppsikt på medtrafikanter, dels för att träd skymmer sikt till betydande del. Därför är det också viktigt att sänka hastigheten till 30 km/t för att förare i motorfordon ska få tillräcklig uppsikt på cykeltrafiken.


Lätt öka sikt för cykeltrafik norrgående


öka sikt för cyklande norrgående


Dålig sikt för motortrafik via rondellen

Rejäl gallring och grenkapning behövs för
södergående motortrafik
Vad säger lastbilsföraren?


Trafikenheten i Haninge kommun nämner att de tunga fordonen har långa stoppsträckor. Jag frågar en lastbilsförare hur det är att stanna ett tungt fordon.
- Det beror ju på hur fort du kör, säger föraren. Det gäller ju att vara beredd, att ha bromsberedskap. Många sitter och pillar med sina mobiler och annat, och många kör för fort trots att hela industriområdet är ett 40-område (40 km/t).


Avspärrningar kommer aldrig fungera på cykelstråk


Den tidigare avspärrningen fungerade inte heller. Cyklande väljer istället att passera på sidan om avspärrningen. Ett regionalt cykelstråk ska ha tillräcklig bredd för möte. Här kan inte cyklande mötas, och än mindre finns plats för möte med gångtrafik. Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp kommer knappt förbi. Cyklande seniorer med trehjuliga cyklar kommer knappt förbi. Cyklande med funktionsvariationer kommer knapp förbi.


Läs mer om avspärrade cykelbanor

Ärendehantering


170206 Anmält till Haninge Kommun
170207 Svar från Stadsbyggnadsförvaltningen åtgärd är gjord
170209 Nytt mail till Haninge kommun
170210 Svar från Haninge kommunUppdateringar


170304 Ännu är buskar och träd ej röjda, för ökad sikt.

170210 Svar från Haninge kommun

Hej!Tack för förslag till åtgärder. Vi har monterat varningsskyltar riktade till motorfordonstrafiken och kommer att röja ytterligare i anslutning till korsningen. Den här korsningen är problematisk och en ny utformning behöver kunna hantera mänskliga misstag för att kunna erbjuda en bra trafiksäkerhet för cyklisterna. Då både fordonsförarna och cyklisterna inte är mer än människor så kommer det alltid att finnas trafikanter som av olika skäl gör olika fel och brister i uppmärksamhet, det är mänskligt. Alla trafikanter kommer inte att respektera väjningsreglerna vid alla tillfällen oavsett hur vi väljer att utforma reglerna. I en konflikt mellan en cyklist och en lastbil kommer cyklisten alltid att vara den mest utsatta trafikanten och vara den som vid en olycka får betala med sin hälsa. I den här korsningen är cyklisterna extra utsatta på grund av att Rörvägen är en av infarterna till Jordbo företagspark och där det passerar 8000 fordon per dygn varav  1400 är tunga fordon. Rörvägen sluttar dessutom ner mot korsningen med cykelstråket vilket gör det extra utmanande att snabbt få stopp på de tunga ekipagen som väger upp till 60 ton, extra svårt i halt väglag. Just i den här korsningen är inte hastighetsgränsen lösningen på problemet då de verkliga hastigheterna i korsningen redan är lägre än 30 km/tim.  Vi vill inte invagga cyklisterna i en falsk trygghet om att den korsande trafiken på Rörvägen alltid väjer för cykeltrafiken och ju högre hastighet cykeltrafiken har desto större är risken att cyklisterna cyklar rakt ut i korsningen.  Försäkrar att vi är angelägna om en bra utformning och att cyklisters säkerhet är prioriterad.Trevlig helg!


170209 Nytt mail till Haninge Kommun, efter besiktning på plats


Tack för svar och snabba åtgärder. (snabbare än i Sthlm helt klart, eller rättare sagt, snabbare än i någon annan kommun i länet.)
Nu har jag varit på platsen för att bedöma sikt mm. 
Jag har uppdaterat bloggen med bilder
Att ena hindret är borttaget är bra, men fortfarande är det för smalt för att cyklande och gångtrafik ska kunna mötas som det är tänkt. 
Båda grindarna på båda sidorna om korsningen måste monteras ner. Vad jag förstår är det redan planerat, och det är mycket glädjande. 
Att säkra cykeltrafiken går att göra förhållandevis snabbt och enkelt, 
 • 30-skyltar för motortrafiken kan ställas ut tillfälligt med betongfot. Det kan kompletteras med rumble strips för motortrafiken eller kanske tillfälliga bumpers för motortrafiken.
 • Att röja buskar och träd går också enkelt, det går att göra på några dagar. 
 • Varningsskyltar riktade till motortrafiken kan också ställas ut snabbt och enkelt i betongfot, med varning för cykeltrafik. 
 • Om detta inte räcker går det att komplettera med blixtljus mot motortrafiken. 
 • För att ge cykelstråket rätt status kan cykelöverfartskyltar monteras, och trekanter målas på asfalten. Redan nu har all motortrafik från Gamla Nynäsvägen väjningsplikt, och trafk från Rörgatan har ju ändå väjningsplikt när de kommer till rondellen. 
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534170207 Replik från Cyklandeombud


Tack för svar, 
På vilket sätt är hindren åtgärdade? 
Vi vill att de öppnas helt för att inte hindra cykeltrafiken, och att säkerheten ordnas med hastighetssänkning för motortrafik istället.
Samt röjning av buskar och träd för att skapa sikt.

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534
170207 Svar från stadsbyggnadsförvaltningen Haninge kommun

Hej och tack för ert mail!Hindren på platsen är nu åtgärdade och korsningen kommer att förstärkas med tydligare skyltning.Vi kommer även att fortsätta arbeta vidare på en långsiktigt bra lösning.Med vänlig hälsningRxxxxTrafikingenjörStadsbyggnadsförvaltningen136 81 HaningeBesök: Anläggarvägen 6170206 Snabbt svar Från Björn Svensson

Göran Svensson Bommarna flyttas i eftermiddag.170206 Cyklandeombud Björn Billung till ansvarig politiker Björn Svensson


Hej Göran,
Såg just på FB-sidan Cykla i Sthlm att nya bommar satts upp tvärs gc-banan vid Jordbro Indomr.
Undrar nu: Hur tänker du att jag ska komma förbi med armcykeln? Hur tänker du att lastcyklar och föräldrar med barnsläp ska komma igenom? Permobiler?
Min syn: anlagda gc-banor ska vara öppna - bilister som inte respekterar cykelvägarna ska straffas. Inte cyklisterna!170206 Cyklandeombud ringer trafikenheten

Trafikenheten vill inte heller lova att avstängningen upphör under dagen, de vill först utreda hur de ska lösa situationen. Cyklandeombud ger förslag att istället ställa ut blinkande varningsljus för både motortrafik och cykeltrafik, men det är inte tillräckligt anser trafikenheten. Avstängningen är till för att skydda cykeltrafiken svarar trafikenheten. Jag informerar att de cyklande själva inte vill ha ett avstängt cykelstråk. Positivt är dock att sträckan ska ses över under våren, och en konsult är anlitad.170206 Cyklandeombud ringer gatujouren

Cyklandeombud förklarar att cykelstråket är avstängt, och att avspärrningen måste låsas upp för att cykeltrafik ska kunna passera. Gatujouren vill inte öppna för cykeltrafik utan att först få klartecken från ansvarig person.


2017-02-05

Fortsatt farliga lösningar vid slussenbygget besiktning #7

Slussenprojektet är tydliga med att de vägrar anställa cykelkompetens, och de vägrar ta till sig ett år av kritik i över 100 dokumenterade farliga brister. Istället förnekar staden bristerna och entreprenören tillåts fortsätta göra farliga lösningar för cykeltrafik. Ingen har handlingskraft att styra slussenprojektet, Jan Valeskog vill inte ta ansvar, trafikroteln kan inte styra. Besiktning #7.


Cyklande sköter kvalitetskontroll, säkerhet och framkomlighet


I en av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik vid slussen är det risk för invalidiserande skador och nära krock dagligen. Under slussen finns en nygjord T-korsning för cykeltrafik och gångtrafik som ska gälla under några år. Det är fortsatt de cyklande som ansvarar för kvalitetskontroll av säkerhet och framkomlighet. Staden saknar organisation och vill inte starta organisation för detta, trots ett år med över 100 uppmaningar, och över 100 dokumenterade brister. Ingenstans i stadens organisation finns någon som är beredd att visa handlingskraft, istället förnekas brister, det är locket på, huvudet i sanden. Stadens styrande dokument att prioritera vardagstransporter med cykeltrafik fungerar inte i de tillfälliga omledningarna i slussenbygget.

Läs hela kartläggningen med över 100 dokumenterade brister i slussenbygget 

 • Trafikkontorets förvaltningschef Jonas Eliasson: Kan inte påverka
 • Trafikroteln: Kan inte att styra/påverka
 • Exploateringsnämndens Jan Valeskog: Svarar "fullt förtroende" för kompetens i slussenprojektet. Inte minsta intresserad av ärendet.
 • Världsledande entreprenör Skanska: Inte intresserade. 

Lekstuga och rekord i farliga lösningar i en enda korsning


När det gäller cykeltrafik vid tillfälliga omledningar vid slussenbygget lyser yrkeskunskapen med sin frånvaro. Den är ersatt med lekstuga.


Farligt monterad skylt sticker ut mitt i ansiktshöjd. Tänk en balk
rakt ut i huvudled för motortrafik, det skulle aldrig hända.Kommentar från cyklande 
"När det gäller senaste ombyggnationen av cykelbanan vid Slussen kom den utan förvarning! Plötsligt har det byggts om, ingen information! Cyklar där varje dag till och från jobbet. Man vänjer sig efter ett tag hur man ska hantera farorna, även om det inte är ok som det ser ut. När jag kom från Gamla stan glömde jag bort att det kan komma möta från höger inne i Slussen.Varningarna är inte tillräckliga. Var bara tur att ingen kom cyklandes från höger eller kom gående.Jag tog vänster mot färjeterminalerna.
Fick en kall kår längs ryggraden.
Mest att jag inte var observant och det kunnat gå illa.
Jag cyklade i normal hastighet, inte toksnabbt.
Nu när jag vet stannar jag för att kolla sikten åt höger och vänster.
Nuvarande trafiklösning är rent ut sagt värdelös.
Var försiktiga."


Krockdesign för högersvängande


Högersvängande väljer ofta att svänga in på gångbanan, för designen av T-korningen är urusel i tydlighet. För högersvängande är den tänkta kurvradien helt orealistisk. Entreprenören saknar kompetens om cykeltrafik, och tror det är samma sak som gångtrafik.
Kommentar från cyklande
"Jag ansökte om medlemsskap eftersom jag blev helt chockad över nya Slussen-korsningen och ser att många reagerat." 

Kommentar från cyklande
"Påkörd bakifrån i den nya idiotiska Slussenkorsningen när jag fick bromsa in för att inte köra över en dam med hund som kom gående från Söder Mälarstrand. Ska vi verkligen behöva leva med den korsningen?"


Gående och cyklande från väst får ingen varning


Gående och cyklande trafik från Söder Mälarstrand får ingen förvarning om den farliga korsningen.


Lösningar finns


 • LED-text som varnar för farlig korsning, skymd sikt, sakta ner
 • blixtljus för att påkalla uppmärksamhet
 • Audio-signal
 • Schakta bort jord för att skapa sikt och leda ut högersvängande trafik säkrare, och med rätt kurvradie, och ge trafikanter från väster sikt upp i backen. 
 • Ta bort skrot som sticker ut i cykelbanan
 • Flytta skyltar som sticker ut framför cyklandes ansikte.
 • Speglar för att reducera risker med skymd siktBra att gångtrafik separeras, men plastband behöver bytas till hållbart material


Allt är inte nattsvart. Att gångtrafik separeras är bra, dock behöver plastbanden bytas till hållbart material.

Krockrisk när pollare och tungavstängning sticker ut i cykelstråket


Från Söder Mälarstrand har entreprenör placerat pollare och tungavstängning i och för nära cykalstråket. Det blir för smalt, och cyklande kan inte möta cykeltrafik utan att det finns risk för krock och personskador. Här är mörkt, belysning saknas. Cyklande föräldrar som skjutsar barn med lastcykel kommer inte förbi. Entreprenören har inget lärt av tidigare misstag som uppmärksammats och rapporterats av cyklandeombud.


Långsiktiga krav


 • Projektet måste anställa cykelkompetens, ett krav som är framfört i ett år utan resultat.
 • Entreprenör behöver utbildas om cykeltrafik omgående
 • Förvaltning och beställare behöver utbildning om cykeltrafik
 • Organisation för kvalitetskontroll behöver startas
 • Vite måste användas när entreprenören misslyckas


Läs mer om omledningar av cykeltrafik
Ärendehantering


170202 Uppmaning till slussenprojektet att säkra nya korsningen. Besiktning #7
170206 registrerat ärende trafikkontoret SY1702061021QQR
170206 Trafikkontoret skickar vidare till slussenprojektet
170207 Slussenprojektet svarar, åtgärder beställda
170208 Påminnelse till slussenprojektet att farlig skylt i ansikte sitter kvar.
170209 Mailar DN om bristerna vid slussenbygget
170210 Skylten i ansiktshöjd flyttas först efter 5 dagar
170222 Varning för gående monterad (kanske tidigare)Uppdateringar170224 Bredd stämmer enligt TA-planen svarar kommunikatören på slusssenprojektet.länk170222 Varningsskylt för gående uppe (kanske tidigare), den ena skylten monterad på fel sida korsningen.


170213 Fortfarande ingen varning för gående från Söder Mälarstrand 8 dagar efter anmälan
Cyklande leds fortfarande in rakt mot gående, ingen får varning.

170213


170213
170210 Skylten som sticker ut framför cyklandes ansikte flyttas först efter 5 dagar. 

Foto Jesper M

170210
170208 Skylt rakt i ansiktet är kvar.


Skrot är kvar, ingen utmärkning
Ingen utmärkning av staketet

170208 Cyklandeombud pingar trafikborgarrådet Daniel Helldén
170207 Mail till slussenprojektet

Hej tack för svar
tack för åtgärder
Rumble strips är designade för biltrafik, VTI dömer ut det som säkerhetsrisk när det används i cykeltrafik. Det har vi tjatat om många gånger tidigare, och ändå fortsätter ni med rumble strips? Vem i slussenprojektet har högre kompetens om cykeltrafik än VTIs cykelforskare, och föreslår rumble strips på cykelstråk? Hur ser de studierna ut? Blixtljus och audio-signal kan användas istället.
Hur har ni åtgärdat de andra bristerna som vi dokumenterat? 
Varför kan inte sikt/högersväng säkras genom att schakta bort jord?
Varför anställer ni inte cykelkompetens?
Varför utbildas inte entreprenören om cykeltrafik?
Varför är det fortfarande de cyklande som sköter kvalitetskontroll? 
Hur kan de systematiska bristerna kvarstå efter ett år av uppmaningar? 
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534170207 Svar från slussenprojektet

Hej Jon!
Precis som vi skrev på Twitter så har korsningen kompletterats med rumble strips och plast-pollare för att öka säkerheten. Nu är även varningsskylt och speglar är beställda.Vänliga hälsningar,VxxxKommunikatörProjekt Slussen Besöksadress: Katarinavägen 11Postadress:  Box 8189, 104 20 StockholmTelefon: 08-170207 Cyklandeombud tipsar om blixtljus

170207 Slussen svarar att de har beställt material

170207 Påminnelse till slussenprojektet

170206 Trafikkontoret skickar vidare till slussenprojektet. Ibland är det slussenprojektet som skickar vidare till trafikkontoret. För medborgaren är det svårt att veta var felanmälningar ska skickas, bättre att samma mottagare har hand om allt i slussenbygget.

HejTack för din synpunkt. Jag skickar synpunkten till Slussenprojektet som kan nås på Slussen@stockholm.se .Med vänlig hälsning Johan KHandläggare170205 Anmälan till trafikkontoret

Hej
Tack för allt ni gör för cykeltrafik i Stockholm.
Slussen: fortsatt farligt i omledningar för cykel och gångtrafik, nu i nya T-korsningen under jord. 
Läs ärendet i länken nedan

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534
170203 Tweet till SR P4 trafikredaktionen för att de ska varna trafikanter. Det vill inte P4 göra.

170202 Tweet till Slussenprojektet

twitterlänk