2017-05-19

Uteservering tvingar ut gående i huvudled Götgatan

Trafikkontoret envisas med att låta en uteservering tvinga ut gångtrafik i huvudled för cykeltrafik på Götgatan mot Hornsgatan. Cykeltrafikens framkomlighet halveras när trafikkontoret inte vill släppa en meter från en fastighetsrenovering.


[texten uppdateras]


Vid det sista kvarteret av Götgatan ner mot Hornsgatan har trafikkontorets upplåtelseenhet beviljat tillstånd för uteservering, i strid mot inskickad dokumentation och upplysning att gångtrafiken blockeras av en uteservering. Gående med barnvagn kan inte mötas på den yta som blir kvar. En senior med rollator kan inte möta en vårdnadshavare med barnvagn. Renovering av en fastighet halverar dessutom framkomligheten för cyklande. Leveranstrafik använder dessutom sträckan trots förbud. Detta är Stockholms kanske mest trafikerade huvudled för cykeltrafik, cykeltrafikens Essingeleden. Korsningen Götgatan/ Peter Myndes backe är dessutom uruselt utformad för gångtrafik och cykeltrafik när det gäller upplevd trygghet.


"Uteservering på gångbanan stör inte cyklisterna. Denna gångbana används inte i så stor omfattning och är inte så lång så man kan vänta in de mötande gångtrafikanterna. Vi har också fått från politiken att vi ska utöka uteserveringarna." (trafikkontoret)kartposition


Fastighetsrenovering tillåts halvera trafiken på huvudled för cykel


Bakom planket har entreprenören gott om plats. Men framkomligheten på Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik har halverats. Om cykeltrafiken fick en enda meter ytterligare skulle det dubbla cykeltrafiken, då finns plats för dubbla led i varje körriktning för cykeltrafiken. Renoveringen av fastigheten skulle ändå få plats. Trafikkontoret förstår inte vilket trafikflöde det är på platsen, och förstår inte heller den framkomlighetsstrategi som staden har beslutat om.
Jämför med Tranebergsbron som ska renoveras 2017. Där är det helt otänkbart att halvera motortrafiken, istället hittar trafikverket en lösning där antal filer inte påverkas alls. Det finns många sätt att lösa fastighetsrenoveringens behov av transporter. Mindre containers kan användas, mindre fordon för transporter kan användas. Men trafikkontoret väljer att halvera framkomligheten för cykeltrafiken.

Leveranstrafik använder sträckan trots förbud

Trots förbud är sträckan livligt trafikerad av lastbilar och taxi. Bland skyltarna finns antydan att viss trafik har tillstånd, men det är helt onödigt eftersom leveranser kan ske med pallyftare. Att leverera med pallyftare från lastplats är standard i stora delar av staden.
Trafikkontoret påstår att det bara är polisen som ska hindra obehörig motortrafik, men det stämmer inte. Staden har byggt hundratals hinder för obehörig motortrafik.
Små smala flexande pollare är rätt metod här.
Uppdatering i nytt svar från trafikkontoret 170616: Ingen motortrafik är behörig att köra här.


"Jag har tillstånd" svarar föraren

Full rulle med motortrafik på cykelstråket. Bilderna
är tagna inom ca 5 minuter.
Update 170616: TK svarar nu att ingen motortrafik är behörig här.Plank blockerar sikt i korsningen, gallerstaket skulle skapa sikt enkelt


På huvudled för motortrafik skulle aldrig Stockholms stad tillåta att en fastighetsrenovering blockerar sikten i en hårt trafikerad korsning.


Stockholmarna betalar för en tjänst som inte utförs rätt


Entreprenören Serneke började med att helt strunta i TA-planen. "Vi har inget med pilar att göra" svarade entreprenören när arbetsplatsen etablerades. Fortfarande är det en farlig lösning, och trafikkontoret har inte kontroll på platsen. Det är de cyklande som ansvarar för kontroll och framkomlighet utan arvode, trots att både trafikkontoret och entreprenör har det egentliga ansvaret och arvode. Medborgarna betalar för en tjänst som inte utförs rätt helt enkelt.
TA-planen följs fortfarande inte, och den har farliga bristerStadens egen framkomlighetsstrategi följ inte


Det är fortsatt motortrafik som ofta prioriteras, och många tjänstepersoner har inte förstått den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin.
Ärendehantering

Ärendehanteringen blir rörig eftersom stadens skapar ett nytt ärendenummer för varje replik i dialogen i ärendet.

160909 Anmälan till trafikkontoret, komplettering till markupplåtaren om uteserveringen
160926 Svar från trafikkontoret om uteserveringen på trottoaren
170512 Anmälan till trafikkontoret SY1705121547GVI
170516 Svar om skyltning från trafikkontoret SY1705121529JXS
170516 Anmälan till trafikkontoret SY1705121547GVI. Trafikkontoret skapar ett nytt ärendenummer SY1705161131XTG
170518 TK svarar "cykeltrafik berörs inte" SY1705161131XTG
170518 Replik om SY1705161131XTG från Cyklandeombud får nytt ärendenummer SY1705190809MBY.
170616 Trafikkontoret svarar SY1705161317SIO
170618 Replik från Cyklandeombud


Uppdateringar170619 Nästan 100 cyklande väntar på rödljus på denna plats

länk
170618 Replik till trafikkontoret

Hej

Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm.
Uppföljning i ärendet med dessa nummer. (det är samma ärende, men TK har skapat nya nummer på samma ärende)

SY1705121547GVI
SY1705121529JXS
SY1705161131XTG
SY1705190809MBY
SY1705161317SIO

Via länken nedan finns hela ärendet dokumenterat
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2017/05/uteservering-tvingar-ut-gaende-i.html

Tack för svar om ändringen att endast gång/cykel nu är tillåten. (tidigare svarade TK att behörig motortrafik är tillåten)
 Har trafikkontoret ändrat skyltningen för motortrafik? där fanns tidigare en tilläggsskylt "gäller ej behörig trafik”

Trafikkontorets svar att det bara är polisen som ansvarar för att hindra otillåten motortrafik stämmer dock inte alls, det svaret är svårt att förstå, är det ett missförstånd?
Staden har byggt hundratals hinder för otillåten motortrafik där bara cykel och gång är tillåten. 
Små smala pollare som flexar skulle hjälpa till att hindra biltrafiken här. 

- Är tillståndet för uteserveringen på trottoaren indraget nu? Trafikkontoret har tidigare svarat att politiken vill ha en uteservering här, men det stämmer inte. Det är framkomlighetsstrategin som gäller, och här är ett av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik, här ska högsta framkomlighet gälla. Det kommuniceras också av staden om de prioriterade cykeltråken ”extra hög standard”. Då måste det följas upp i praktiken också.
- Det saknades vid senaste besiktningen fortfarande avstängning enligt TA-plan på rätt ställe för gående
- Är den bristfälliga sikten för gående i korsningen åtgärdad? Gående från tunnelbanan får skymd sikt av planket. Ett gallerstaket skulle ge full sikt. Ännu bättre ta bort övergångsstället. Det finnns redan ett övergångsställe i samma korsning som har bättre sikt och trygghet.
- Ta bort det nedre övergångsstället helt. Det är det nedre övergångsstället som har skymd sikt. 
- Vid senaste besiktnigen fanns fortfarande för liten yta för cykeltrafiken längs byggplanket. Bygget har onödigt stor yta, cykeltrafikens framkomlighet väger tyngre enligt stadens framkomlighetsplan. En fastighetsrenovering har inte högre prioritet än Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Bara en meter ytterligare skulle dubbla framkomligheten för cykeltrafiken och tillåta dubbla led, och då skulle den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin följas.
Det kommuniceras också av staden om de prioriterade cykeltråken ”extra hög standard”. Då måste det följas upp i praktiken också.

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Via Jon Jogensjö170616 Trafikkontoret ändrar sig, ingen motortrafik alls är tillåten. SY1705161317SIO

Hej,Tack för din synpunkt. Ingen får köra där. Då det inte går att vända så ska leveranser svänga vid Peder Myndes backe. Det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de regler som finns.Med vänlig hälsning ExxxExxx Axxx Kommunikatör 
Cyklandeombud kommentar: Att det bara är polisens uppgift att förhindra otillåten körning stämmer inte. Att staden agerar för att hindra otillåten körning är mycket etablerat, det finns massor med hinder för motortrafik i Stockholm.170518 Replik från Cyklandeombud SY1705190809MBY

Hej tack för svar.
Vi har fotodokumentation som visar klart och tydligt att trafikkontorets svar inte stämmer, vilket trafikkontoret har tagit del av tidigare.
Varför fortsätter ni trots det förneka brister?
I Stadens framkomlighetsstrategi finns inget om att uteserveringar har högre prioritet är Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik.
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Telefon: +46702693534170518 svar från trafikkontoret SY1705161131XTG

Hej!Uteservering på gångbanan stör inte cyklisterna. Denna gångbana används inte i så stor omfattning och är inte så lång så man kan vänta in de mötande gångtrafikanterna. Vi har också fått från politiken att vi ska utöka uteserveringarna.
Med vänlig hälsning Rxxx-Mxxx LxxxMarkupplåtare170516 Anmälan till trafikkontoret SY1705121547GVI. Trafikkontoret skapar ett nytt ärendenummer SY1705161131XTG

Hej tack för svar
Ni kan inte ge tillstånd för en uteservering så att fotgängare inte kan mötas på trottoaren, med barnvagnar. 
Det påtalades redan förra säsongen, och ändå finns tillståndet kvar, det är häpnadsväckande.
Komunfullmäktige har beslutat om en framkomlighetsstrategi, där fotgängare och cyklande ligger överst. 
Denna plats är cyklingens E18, Essingeleden, och då kan inte en uteservering prioriteras framför huvudled för gång/cykel. 
Det är redan ett jätteproblem med gående i cykelhuvudleden, som staden inte har löst på ett säkert sätt.
Tillståndet för servering behöver alltså dras in omedelbart.
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län170516 Svar från trafikkontoret om tillstånd uteservering
Hej,Tack för din synpunkt!Uteserveringen har tillstånd. Vi kommer att kontrollera om det är så att dem har tagit för stor yta till sin servering.Sedan skickar jag de andra frågorna vidare till vår trafikplanering.Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärendena och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. Med vänlig hälsningRxxx-Mxxx LxxxMarkupplåtare170516 10.04 Replik om förbud för motorfordon


Hej tack för svar,
Men menar ni att motorfordon med tillstånd år passera ut genom hela denna passage och vidare mot slussen, trots att skylten överst visar återvändsgränd? 
Varför måste motorfordon få tillstånd här över huvud taget? Leveranser kan ske med pallyftare och andra hjälpmedel, så fungerar det på många andra platser i staden. Här är det dessutom Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik, som har högsta prioritet enligt framkomlighetsstrategin.
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Telefon: +46702693534
Mail: cyklandeombudstockholm@gmail.com
170516 09.02 Svar från trafikkontoret om skyltning SY1705121529JXS

Hej,Tack för din synpunkt!Övervakning av motorfordonstrafik förbjuden och om man har tillstånd eller ej är det polisen som ska sköta. Hänvisningen visar att man ska följa den åt vänster för att komma till Hornsgatan vilket då innebär all motorfordonstrafik förutom de som faktiskt har rätt att åka rakt fram såsom cyklar och behörig trafik.Övriga frågor mailar jag vidare till en annan enhet som har hand om tillstånd för uteserveringar och byggetableringar, markupplåtelseenheten.MvhNxxx ÅxxxTrafikingenjör
170512 Anmälan till trafikkontoret SY1705121547GVI

Hej!
Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm

Vid passagen götgatan ut mot Hornsgatan är det en hel del motortrafik, som påstår att de har tillstånd. Tre fordon passerade där inom loppet av bara ca 3 minuter. 
Vad gäller här egentligen? 
Det finns skylt att det är återvändsgränd
skylt motortrafik förbjuden, utom de med behörighet.
Och hänvisning med pil, det finns ingen anvisning vilken trafik som avses.
Dessutom hävdar kaféet att de har tillstånd för uteservering på trottoaren där det är så trångt att barnvagnar inte kommer fram, de kan inte möta andra gående om uteservering tar halva trottoaren. 
Dessutom behöver inte bygget så stor yta. 1 meter mindre skulle de klara sig på, men 1 meter extra för cykeltrafiken skulle dubbla flödet, för då kan cyklande åka i dubbla led. Dubbla led behövs här. Det är Stockholm mest trafikerade huvudled för cykel, och i framkomlighetsstrategin är det tydligt att cykeltrafik ska prioriteras. 
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534160926 Svar från trafikkontoret om tillstånd för uteservering på trottoaren
160909 Replik från Cyklandeombud till markupplåtaren

Hej Nxxx!

Igår kväll fanns fortfarande brister mot TA-planen vid Götgatan 12.

Kanske behöver du åka dit och kolla. Sernekes arbetschef förstår fortfarande inte att de har etablerat arbetsplatsen på ett icke yrkesmässigt sätt.
Här kan du läsa mer om ärendet. (ursäkta den tillspetsade rubriken, den är riktad till entreprenören)
Igår var det oroväckande många fotgängare som använde cykelbanorna. 
Uteserveringen tar halva bredden av trottoaren, den kanske måste dras in. 
Om cykelbanorna kan breddas med en meter till 4,5 meter, då fördubblas kapaciteten för cykeltrafik. Med 3,5m finns bara plats för en cyklande i varje körriktning, med 4,5m får två cyklande plats i varje körriktning. 
Återkommer med mer observationer.
Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

2017-05-10

Gående och cyklister bör byta sida vid busshållplats Londonviadukten

Gående från busshållplats Londonviadukten tvingas korsa cykelbanan två gånger för att ta sig 30 meter ned till tunnelmynningen!Att måla heldragna linjen så att gående och cyklister måste korsa varandra precis vid tunnelns början, längst ned i backen, där sikten för alla är obefintlig, är direkt oansvarigt och rimmar dåligt med nollvisionen som gäller alla trafikanter! 
Som tur är finns en enkel lösning: skifta sida för gående och cyklister redan uppe vid busshållplatsen och hela vägen ned till tunneln - där gående redan idag går längst till höger.
Ärendehantering

Uppdateringar


Motortrafiken fortsatt prioriterad vid nybyggda Värtavägen (uppdaterat 2017-06-13)

En cykelbana byggs just nu på Värtavägen, av staden prioriterat cykelstråk. Cykelbanans dragning är märklig, som cyklande måste du byta sida och korsa Värtavägen två gånger om du cyklar hela sträckan från Karlaplan till Tegeluddsvägen.

Men även i detaljerna har bygget brister.


Vi har nu noterat att en liten del av cykelbanan är färdig, ett kvartér, men staden lyckas mindre bra  på denna korta snutt, då en garageuppfart fick prioritet framför cykelbanan. 

Garageuppfarten är utformad med gatsten, som är ett uselt underlag för gående och cyklande. 
 Uppfarten skär rakt igenom gångbanan och cykelbanan, vilket i lagens mening nedgraderar cykelbanan och gör att trafikanter i bil har företräde.

Egentligen är läget oklart. Lagen säger att de som är på väg in eller ut ur en parkeringsplats har väjningsplikt mot trafiken utanför (utfartsregeln). Samtidigt finns konceptet "genomgående" väg, trottoar och cykelbana, dessa innebär att den väg som är visuellt obruten har prioritet. Samtidigt finns regler som säger att cyklister som är på väg ut ur en cykelbana har väjningsplikt mot allt som rör sig. 
Så, vad gäller egentligen på platsen? Ingen vet, och därför är lösningen helt idiotisk.
Vad får de cyklande?

  • Fler kanter att skumpa över, då kanten mellan asfalten och gatstenen kommer bli mer och mer påtaglig med tiden.
  • Ännu mer gatsten att skumpa på.
  • Oklart läge, vem har prioritet? Vet trafikanter i bil det? Vågar jag chansa?

Som så ofta får motortrafiken röda mattan. De som går, cyklar, är funktionsvarierade eller puttar på en barnvagn får en beläggning som är sämst ur alla möjliga perspektiv.
Så Trafikkontoret, gör om, gör rätt. Än är det inte för sent då cykelbanan är inte helt klar.


Läs mer om bygget vid Värtavägen
Ärendehantering170510 Ärendet skickat till trafikkontoret
170512 Svar från Kommunikatör på Tk


Tack för din synpunkt. 

Entreprenören är inte klar på platsen så det är inte slutlösningen som man ser där i dag. Dock kommer cykelbanan även fortsättningsvis ha en gatstensbeläggning vid garageinfarten, men den kommer att tydliggöras genom tre vita smågatstensrader på vardera sidor om cykelbanan genom infarten.

Det är inte aktuellt med farthinder i anslutning till garageinfarten.

Med vänlig hälsning 
Elisabet
170512 Följdfråga skickad: Vad fyller gatsten för funktion på cykelbanan?

Uppdateringar


170512 Trafikkontoret menar att gatsten kommer bestå, men att cykelbanan tydliggörs genom att vita gatsten läggs på varsin sida om cykelbanan. Jag har skickat följdfråga.

170613 Trafikkontoret svarar:
Det vore tydligare om cykelbanan och gångbanan fortsatte vara genomgående genom infarten så som du önskar. Anledningen till att det förmodligen inte blir så är att det är svårt att få materialen och de skarvar som blir mellan materialen att hålla då det är så många transporter till och från Fältöverstens garage. En gång- eller cykelbana med många skador är varken bra för trafikanterna eller för de som bor i husen ovanför (eller för stadens underhållskostnader). Vi funderar fortfarande på om vi kan hitta en annan lösning som blir tydligare eftersom entreprenören ännu inte genomfört det planerade arbetet i infarten, men det är viktigt att det i sådana fall blir en lösning som fungerar med tanke på de transporter som går där.

2017-05-04

Staket utan reflexer rakt över cykelstråk Råcksta

Vid Råckstavägen har entreprenören Hökerum bygg blockerat huvudstråket för cykel med ett staket utan reflexer. Ingen omledning är gjord, och ingen hänvisning finns. Utbildningsbehovet är fortsatt stort.


Foto/observation Staffan FLäs mer om hur arbeten påverkar cykelbanor

Ärendehantering

Entreprenör Hökerum bygg

170504 Anmälan till trafikkontoret SY1705051112RXNkartlänk
Uppdateringar


Trafik Stockholm vill inte åtgärda akut på cykelbana

Vid akuta hinder i trafiken är det Trafik Stockholm som ska lösa problemet. Fast bara när det gäller motortrafik, inte cykeltrafik. Vid vältrafikerade huvudleden längs Hornsbergs strand på Kungsholmen blockerades hela cykelstråket av stora säckar.


En hantverkare som renoverar en kolonistuga
har blockerat hela trafikleden. Foto Dag L.
[texten uppdateras]

Huvudleden för cykeltrafik längs Hornsbergs strand är vältrafikerad. Den är skyltad för dubbelriktad cykeltrafik och gångtrafik, men är underdimensionerad. Att gångtrafikanter ska få plats här i två riktningar är inte att tänka på, tillsammans med cykeltrafiken. En hantverkare som renoverar en röd kolonistuga har blockerat hela trafikleden med säckar.


Trafik Stockholm åtgärdar bara akuta hinder i biltrafiken

Vi ber om ursäkt till operatören, för att vi är så påstridiga. Operatören gör ett mycket bra arbete, och försöker verkligen svara så gott det går på våra upprepade frågor, och uppvisar ett stort tålamod. Det är de ansvariga för verksamheten på Trafik Stockholm, som ännu inte har svarat på våra frågor om varför de inte följer stadens framkomlighetsstrategi. Och de som beslutar om åtgärdsplanerna som är stöd för operatören.originalvideo Richard R

Föräldrar med lastcykel och funktionsvarierade utesluts, en 15 cm hög kansten gör att de inte kan ta sig förbi här. Det går knappt att vända en lastcykel, utan den måste lyftas runt. Är den lastad med matkassar och barn är det omöjligt. Föreställ dig att en trafikled för motortrafik är helt blockerad, och förarna måsta lasta ur matkassar och barn ur bilen, och sedan föröka vända mitt i rusningstrafik.

Tänk Fleminggatan, alla blå bussar står stilla ett dygn, medan Trafik Stockholms försöker hitta ägaren till blockerande storsäckar för att slippa ta kostnaden för bortforsling.

De cyklande utsätts för risk för personskada eftersom det är tät trafik med cyklande, och de som väljer att lyfta ner cykeln på vägen för motortrafik riskerar att köras över av bussar och bilar.
Trafik Stockholm åtgärdar bara akuta brister när det hindrar biltrafiken. Tvärt emot framkomlighetsstrategin som är beslutat av kommunfullmäktige. Cyklandeombud har flera gånger krävt att Trafik Stockholm även ska ansvara för cykeltrafik, men även här förnekas brister istället för åtgärd.


Tvärt emot framkomlighetsstrategien
Kommunfullmäktige har beslutat om denna framkomlighetsstrategi. Det verkar inte ha implementerats hos Trafik Stockholm. Tvärtom nämns inte cykel med ett ord när Trafik Stockholm förklarar sin verksamhet.

Ärendehantering

170503
09.00 Felanmält
11.20 Ringer tjänsten anmäl storsäck, som lovar att åtgärda.
17.51 Ringer SR P4 Trafikradion om helt blockerad trafikled, men de varnade inte.
22.30 Säckarna blockerar fortfarande

170504
04.32 Ringer Trafik Stockholm.
09.00 Säckarna är borta

170505
Trafikborgarrådet Daniel Helldén ber trafikkontoret se över rutinernakartlänk

Pendlingsstråk = huvudled för cykeltrafik


Läs mer om Trafik Stockholms kunskapsbrist om cykeltrafik

Läs mer om hur arbeten påverkar cykelbanorUppdateringar170504


08.00 Säckarna är borta

06.30 Trafikborgarrådet Daniel Helldén svarar snabbt på twitter04.31 Cyklandeombud ringer Trafik Stockholm170503


23.30 Säckarna fortfarande kvar. Ytterligare felanmälning av Jonas P

17.51 Cyklandeombud ringer P4 trafikredaktionen om helt blockerad trafikled. De lägger inte ut varning.17.00 Säckarna är kvar

Foto/observation Frans H


2017-05-02

Huvudled Arsenalsgatan blockerad av container

Huvudleden för cykeltrafik vid Arsenalsgatan blockerades helt av en container av entreprenören Wiklunds Åkeri. För cyklande i Stockholms län är det en signal att "cykla hur du vill, cykelbanor kan vara blockerade när som helst utan hänvisning".


Foto/observation Mats L


Brister i omledning och hänvisning på arbeten på cykelbanor är en återkommande och systematisk brist. Både för framkomligheten och när det gäller risker för personskador. Trafikkontoret förnekar delvis bristerna trots kartläggning med dokumentation svart på vitt. Trafikroteln svarar att det inte finns några generella kompetensbrister. Ingen har ännu räckt upp handen och sagt, "det här återkommande problemet ska vi åtgärda"


Kartlänk


Vardag för cyklande i Stockholms län


Att arbeten och leveranser måste göras är givetvis helt naturligt i en stadsmiljö. Men dessa behöver ske yrkesmässigt och enligt stadens styrande dokument att prioritera gång och cykeltrafik. Idag prioriteras oftast motortrafiken, för att kompetens om cykeltrafik till stor del saknas.


Foto Mats L

Arbetet vid Arsenalsgatan påbörjades september 2015. Här borde Stockholms stad krävt av entreprenören att genomgå särskild utbildning om cykeltrafik innan arbetsplatsen etablerades.


170422

170208 Foto/observation Cyklistbloggen

160524 Foto/observation Helena S F


Ärendehantering

Entreprenör MVB AB projektbeskrivning

150810 Anmälan till trafikkontoret om farligt plank KC-1679683
170422 Anmälan till trafikkontoret SY1704241228XPR
170502 Anmälan till trafikkontoret från Cyklandeombud SY1705031008EDB
Fråga ställd till MVB AB på deras facebooksida
170509 Svar från TKLäs mer om arbeten på cykelbanorPendlingsstråk för cykeltrafik
Uppdateringar


170509 Svar från trafikkontoret

Hej och tack för dina synpunkter gällande Arsenalsgatan. 
Vi känner till problemet med just denna gata. Vi har varit i kontakt med entreprenören ett antal gånger om vikten av att hålla sig inom den upplåtna ytan. Just den här gatan är lite speciell med cykelbana i mitten. Ibland är det oundvikligt att även cykelbanor påverkas av ombyggnationer av fastigheter. 
Med vänlig hälsningCxxxx LxxxTrafikkontoret


170502 Leverans i cykelbanan

170502 Foto/observation Anette Ö K170422 Röst från en cyklande
"Jag cyklar här varje dag och kan inte förstå hur detta kan pågå månad ut och månad in. Det är på och avlastning med stora fordon varje dag i rusningstrafik. Och nu avstängt helt! Det är stora ytor på 2 olika ställen av Arsenalgatan som tagits i anspråk för ombyggnad av huset. 
Denna väg är rikligt trafikerad av cyklister OCH gångtrafikanter och det finns inget annat bra alternativ till denna genomfartsled. Halva stan är ju avstängd eller enkelriktad och inte minst är det ombyggnaden av Gallerian som ställer till det. 
Jag funderar på att anmäla detta. Klagomål till Staden. Denna stora del av gatan som tagits i anspråk av ombyggnaden verkar vara permanent eftersom det pågått i evigheter och det borde ordnas en ordentlig lösning för alla som behöver passera här."


160502 Leverans utan omledning

150810 Felanmälan om farligt plank Arsenalsgatan entré tunnelbanan KC-1679683, via Cyklistbloggen

Foto Cyklistbloggen

Det pågår bygge/renovering precis utanför entrén till Tunnelbanan på Arsenalsgatan.Det är uppfört så att ett högt plank slutar precis där tunnelbaneutgången är, vilket leder till att fotgängare i hög fart kliver rätt ut i en ganska trafikerad cykelbana.
Det spelar ingen roll om man cyklar i knapp gångfart, när man överhuvudtaget inte har en chans att se varandra.
Kanske läge att antingen hitta en annan lösning än plank, eller sätta upp rejält med skyltning?2017-05-01

Munkbroleden blockeras farligt av Big Bag

Vid Munkbroleden spärrade entreprenören Big Bag av huvudleden för cykeltrafik helt, och utsatte sig själv och trafikanter för allvarliga risker. Stockholms stad kallar det oacceptabelt och livsfarligt.[texten uppdateras]

Entreprenören Big Bag tog eget initiativ och följde inte de riktlinjer de fått från slussenprojektet. Syftet var att bärga en fisksump för arkeologer. Här passerar ett av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik. Cykelstråket är underdimensionerat och farligt redan utan en blockerande lastbil och personal som går utan uppsikt. Här passerar två riktningar cykeltrafik och två riktningar gångtrafik.
Entreprenören har i princip åsidosatt alla regler, både för sin egen säkerhet och trafikanternas säkerhet. Ingen varning, avspärrning eller flaggvakt finns. Tillstånd finns inte. Stockholms stad kallar detta oacceptabelt och livsfarligt.Ärendehantering


170426 Kontakt med SR P4 trafikredaktionen för att varna trafikanter.
Slussenprojektet svarar: Oacceptabelt, livsfarligt
170501 Fråga till BigBag via deras Facebooksida om de är ansvariga.
170501 Big Bag svarar.kartlänk


Läs mer om arbeten på cykelbanorUppdateringar


170501 Big Bag svarar

170501 Fråga till Big Bag på deras facebooksida

twitterlänkLänk