2016-12-29

Hastighetsplanen saknar cyklistperspektiv

Våra framtida cyklister, barnen, kommer i kläm när hastigheten höjs på Svärdlångsvägen i Årsta. Trafiknämnden i Stockholm arbetar nu med att revidera hastigheter på stadens gator enligt dokumentet Hastighetsplanen.


Ny hastighetsplan

[texten uppdateras]

Ur hastighetsplanen:

Ambitionen med hastighetsplanen är att ta fram en väl avvägd hastighet på varje enskild gata. Hastigheten ska avspegla gatans funktion, utform- ning samt ge en inriktning till hur trafikmiljön bör utvecklas

Vissa gator föreslås få sänkt hastighet, ofta från t.ex. 50 till 40 km/h men en hel del gator får höjd hastighet från t.ex. 30 till 40 km/h.


SvärdlångsvägenNu har turen kommit till Enskede Årsta Vantör. Ärendet var uppe i trafiknämnden den 8/12 och beslut togs om att skicka det på remiss: Läs mer här: http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/sammantrade?date=2016-12-08
Jag tänkte titta lite närmare på en av gatorna som föreslås få höjd hastighet, Svärdlångsvägen i Årsta.
Området


I cykelplanen beskrivs Svärdlångsvägen som ett cykelpendlingsstråk. Många cyklister väljer denna väg för att via Årstabron nå Södermalm. Cyklister är hänvisade till blandtrafik.

Målpunkter som nås via Svärdlångsvägen:

 • Årstabron för förbindelse till södermalm
 • Årstaberg resecentrum med pendeltågsstation, station för tvärbanan och bussterminal
 • Årsta gårds bollplan med konstgräs. Här tränar bl.a. Årsta FF och det spelas fotbollsmatcher. Åldern på de som deltar är fem år och uppåt. Mellan April och September så är det mycket hög aktivitet med storleksordningen 100+ barn / dag som har fotbollsplanen som målpunkt.
 • Två stycken förskolor ligger vid vägen, förskolan Humlan och Pionjären
Utredning


I dokumentet  HASTIGHETSPLAN STOCKHOLM Del 4 Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1866651 beskrivs Svärdlångsvägen på följande vis:


"Gatan kantas av bostadsbebyggelse som har sina entréer vända bort från gatan på ena sidan och industrifastigheter på den andra. Kantstensparkering förekommer. Cykling sker i blandtrafik och buss trafikerar sträckan. "

Gatan klassas som ett "integrerat transportrum” i Hastighetsplanen. Det innebär att det mestadels är till för transport. Hastighetsplanen tar inte upp någon av målpunkterna eller att sträckan är ett cykelpendlingsstråk. Jag skulle beskriva Svärdlångsvägen på följande vis:

"Gatan kantas av bostadsbebyggelse som delvis har sina entréer vända mot gatan på den ena sidan och förskolor, fotbollsplan, tvättstuga, pendeltågsstation förbindelse till Årstabron samt industrifastigheter på den andra sidan. Kantstensparkering förekommer. Cykling sker i blandtrafik och buss trafikerar sträckan. Gatan pekas ut som ett cykelpendlingsstråk i Cykelplanen"


Konsekvenser av höjd hastighet

 • En höjd hastighetsgräns skulle vara särskilt negativ för barnen som vill/kan cykla till fotbollsträningen. Många av dem är i en ålder där de kan göra det utan vuxens sällskap om det upplevs som säkert. Om däremot området upplevs som osäkert så tillåter många föräldrar inte att barnen cyklar dit. Det skulle leda till mer biltrafik eftersom vissa föräldrar då väljer att skjutsa med bil.
 • För förskolebarnen så innebär en höjd hastighet mer buller, och en mer osäker trafikplats. Det gör att det inte blir så attraktivt att cykla till/från förskolan.
 • För cykelpendlarna så innebär en höjd hastighet att sträckan upplevs som mindre attraktiv. Det kan leda till att det blir längre sträcka att pendla eftersom man väljer alternativa sträckor.

Ingen av dessa konsekvenser finns beskrivna i Hastighetsplanen som agerar underlag för beslut. Läser man enbart i den så framstår Svärdlångsvägen som en gata som går genom ett industriområde. Det står felaktigt att bostäderna har entréer vända bort från gatan (endast delvis sant, vissa bostäder har entréer mot gatan). Ingen av målpunkterna Årstabron, pendeltågsstationen, förskolorna eller fotbollsplanen nämns. Hur skall det kunna bli rätt beslut med ett sånt underlag?

Översikt karta. Bild från cykelplanen

Inzoomad bild från cykelplanen


Cyklist som är på väg upp till Årstabron. Fotbollsplan och förskola.
Det saknas övergångsställe. Cyklister som skall upp mot Årstabron blir ofta stående
mitt i gatan inan de kommer över vägen.


En av förskolorna


Ärendehantering

2013 och framåt: Löpande kontakt med trafikkontoret i ärendet.
161017 Nytt mail till trafikkontoret
161017 Svar från trafikkontoret
161208 Beslut i trafiknämnden, skickas på remissVägverket och SKL ligger bakom metodiken i Ny hastighetsplan


Trafikverket och SKL står bakom metodiken för ny hastighetsplan, med en handbok från 2008 Rätt fart i staden. Sweco och Trivector har tagit fram handboken på uppdrag av Trafikverket och SKL. Trafikverket och SKL finns med i styrgruppen.


Länk till texten

Genom att höja hastigheten på Svärdlångsvägen är signalen att öka biltrafiken och minska cykeltrafik, enligt "Rätt fart i staden".Trafikverket 2012: Max 30km/t gäller när cykel/gång/bil blandas


Trafikverket 2012Hur stora är riskerna vid 30 km/t?


I 30 km/t dör 1 av 10 fotgängare i en krock med förare i bil, alltså 10%. Är det en tillräckligt låg risknivå? I verkligheten kör dessutom över hälften av förarna för fort på 30-sträckor förbi skolor. Sannolikt är risken att dö högre än 10% i krock på 30-sträckor. Slutsatser från nya krockvåldskurvor "tar en tydligare utgångspunkt i att det är viktigt att inte bara motverka dödsfall utan även allvarliga skadefall". Är 13 meter tillräckligt kort bromssträcka i en blandad trafikmiljö med barn. Risken för svår skada (MAIS3+) för fotgängare äldre än 60 år är mellan 20 % och 30 % vid en påkörningshastighet av 30 km/h.

I en nollvision borde risken för dödsfall vara 1% istället för dagens 10% i en påkörning i blandad trafik, där våra barn är trafikanter.


Grafik från Nacka kommun


20% risk för måttlig skada vid påkörning i 30 km/t. Nästan 40% vid 40 km/t. Stigson Kullgren 2010

Stigson Kullgren 2010
Vilken betydelse har skyltad hastighet för framkomligheten i Stockholm?

I Stockholm har den skyltade hastigheten endast en begränsad betydelse för framkomlighet och snitthastighet. Ofta är det istället medborgarens val av trafikslag för som styr framkomligheten, och vilka val politiker och tjänstepersoner gör att prioritera olika trafikslag i stadsplaneringen. Yteffektiva trafikslag som kollektivtrafik, cykel och gångtrafik ökar framkomligheten. Ineffektiva trafikslag som privatbil minskar framkomligheten, oavsett vilken hastighet som är skyltad.
Medelhastigheter för motorfordon i StockholmUppdateringar


170424 Kommunfullmäktige återremitterar hastighetsplanen, för att de inte vill höja hastigheter vid skolor och förskolor. Twitter


161208 Trafiknämnden har skickat förslaget om höjd hastighet på remiss.161017 Svar från trafikkontoret

Svärdlångsvägen är en huvudgata och ska samla upp trafik i området. Gatan är öppen för alla och vi har inga planer på att genom något slags förbud minska trafiken eller andra åtgärder.
Det är beklagligt att vissa trafikanter inte håller gällande hastighet men fler hastighetsdämpande åtgärder kommer inte att anläggas då det går busstrafik på gatan.

161017 Mitt senaste email till TK 

Hej xxx,
Du och jag har haft kommunikation om detta vid ett flertal tillfällen sedan början av 2013. Den enda åtgärd som har utförts sedan dess är en avsmalning av vägen vid en punkt. Möjligen sänks hastigheten något i den punkten men Svärdlångsvägen är lång och rak och inbjuder till höga hastigheter för övrigt. Nu har situationen förvärrats med mer trafik och höga hastigheter. Jag skulle vilja veta mer konkret vad ni planerar att göra.

Kan du återkoppla med hur ni ser på trafiksituationen på Svärdlångvägen och vad ni planerar att göra åt den stora mängden genomfartstrafik med höga hastigheter? Ser ni detta som ett problem över huvud taget?
2013 och framåt

Jag har haft löpande kontakt med TK sedan 2013 ang. höga hastigheter, och mycket genomfartstrafik. TKs svar har ofta varit detta:


Tack för din synpunkt. 
Den har vidarebefordrats till ansvariga trafikplanerare. Vi sparar alla synpunkter vi får in och tar dem med oss i vårt arbete.
Kommentar Cyklandeombud: TK tog med sig mina synpunkter i arbetet genom att föreslå höjd hastighetsgräns.
Sverigetaxi måste starta egen förarkontroll

Sverigetaxi är ett av företagen vars förare ofta blockerar cykeltrafiken. De blockerande fordonen skapar risker för de cyklande, och gör staden mindre lockande att cykla i. Sverigetaxi måste ta ansvar för egen kontroll av sina förare. 


Vasagatan 160908 16.35 Foto Ola L[texten uppdateras]

Sverigetaxi måste börja ta ansvar för egen kontroll av sina förare, att de följer trafikförordningen och inte blockerar cykelfälten.

Sverigetaxi har en policy om trafiksäkerhet och regelefterlevnad. 
Ärendehantering

161229 Mail till Sverigetaxi.
Läs mer om blockerande fordon

Uppdateringar
161229 Mail till Sverigetaxi


Hej!

Jag undrar hur Sverigetaxis policy ser ut med regelefterlevnad i taxitrafiken, när det gäller att inte blockera för medtrafikanter i andra trafikslag?
Hur ser internutbildning ut för förarna, utför Sverigetaxi kontroll av regelefterlevnad?
Hur driver Sverigetaxi arbetet att förbättra lastplatser lokalt i Stockholms län? Samarbetar ni med leveranstrafikens branschorganisation?

Läs hela ärendet här

Vänliga hälsningar

Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

Telefon: +467026935342016-12-23

Kvalitetskontroll av snöröjning saknas delvis i Stockholm

Organisation för relevant kvalitetskontroll av halkbekämpning saknas delvis  idag i Stockholms stad, en kvalitetskontroll med cykeldäcken i asfalten. Istället är det ofta de cyklande själva som organiserar kvalitetskontroll.  Men staden förnekar ofta brister istället för åtgärd.


161214 Hägerstensvägen. Foto Johanna Mea Mannung 

Förarna är hjältar


De förare jag pratat med som kör snöröjningsfordon är de mest engagerade yrkespersoner jag mött, med mycket hög yrkesskicklighet. De är hjältar som ofta jobbar dygnet runt när det behövs för oss trafikanter. Förarna har en avgörande lokalkännedom om bokstavligen varje meter längs cykelstråken. Förarna kan komma ihåg en enskild sträckas förhållande en specifik dag för tre år sedan. Det i sin tur ger en ovärderlig bank av erfarenhet. Förarna snöröjer ibland mer än avtalet kräver, för att de brinner för sitt yrke och resultatet.


Risk för beslut på fel grunder


När arbetsledning och styrning från trafikkontoret inte fungerar finns det heller ingen kvalitetskontroll. Risken är därför stor att trafikkontoret rapporterar felaktig fakta till politiker i trafiknämnden som i sin tur riskerar att fatta beslut på felaktiga grunder. Felaktiga beslut riskerar att skattemedel inte används effektivt.Cyklande felanmäler upprepade gånger år efter år, trafikkontoret väljer ofta att förneka brister istället för åtgärd.


Organisation och kompetens om vintercykling har brister på trafikkontoret. Trots att mycket engagerade modborgare felanmäler upprepade gånger år efter år, väljer trafikkontoret ofta att förneka brister istället för att åtgärda på rätt sätt. Detta är väldokumentarat. Den bristande kompetensen/viljan/förståelsen gör att de cyklandes egen kvalitetskontroll ofta stoppas och informationen inte används. De felanmälningar som passerar Trafik Stockholm löper ännu större risk att stoppas. Att Trafik Stockholm brister i kunskap om cykeltrafik är dokumenterat. Dessutom ges entreprenörer utrymme för egna beslut, vilket med tanke på brister i ledning/bedömning kan bli problematiskt. Behovet av utbildning är avgörande. Stockholm stad har delvis en kultur att förneka brister som gör det svårt att starta utbildningsinsatser. Alltså, finns inga brister finns inget behov av utbildning.


Värdet av trafikkontorets egen utvärdering av snöfallet 161109 är oklar, då organisation för kvalitetskontroll delvis saknas.


Trafikkontoret i Stockholm presenterade nyligen en egen preliminär utvärdering av snöröjningen under det stora snöfallet 9 november 2016. De ger sig själva i huvudsak godkänt. Hur är det möjligt att göra en intern utvärdering när det till betydande delar saknas organisation för kvalitetskontroll? Hur ska värdet av trafikkontorets interna rapport bedömas när de cyklandes observationer om snöröjning inte hörsammas eller till och med förnekas?

161109 Ulvsundaplan kvällStaden förnekar trots bildbevis, Hägerstensvägen dec 2016

Stockholms stads kommunikationsavdelning får bristfällig/felaktig information från trafikkontoret. Kommunikationsavdelningen skickar vidare den bristfälliga/felaktiga informationen via twitter till allmänheten och den person som felanmält. Att något är fel blir uppenbart och pinsamt då kommunikationsavdelningen, till och med när de får se en bild på situationen, framhärdar i att det visst är sopsaltat på den aktuella sträckan. Det blir uppenbart att kommunikationsavdelningen saknar kunskap om hur rätt sopsaltade stråk ska se ut.


Cyklande: Varför är det inte sopsaltet på prioriterade cykelstråket Hägerstensvägen? (161213 tisdag)
Stockholms stad: Hägerstensvägen var sopsaltad redan i måndags. (i måndags är 161212)
Cyklande: Se bilden 14/12, Inte sopsaltat, inte plogat
Stockholms stad: Det kan ha stänkt in snö från vägbanan.
Observation 161214
Cyklandes observation 161213
Alessandro Jelmini Ingen sopsaltning eller snöröjning har skett på det prioriterade cykelstråket Hägerstensvägen. Ingen av sidorna, väster eller österut är röjd.GillaSvaraden 13 december kl 10:45


Cyklandes observation 161214
Alessandro Jelmini Isgata på hela prio. cykelstråk Hägerstensvägen. Både väster och österut, ingen snöröjning har skett sen snöfallet.

Kvalitetskontroll av underhåll saknas även på sommarenHur löser vi detta?


 • Trafikkontoret måste börja använda den kvalitetskontroll som cyklandeombud utför. 
 • Trafikkontoret måste avveckla kulturen att förneka brister, och istället åtgärda. 
 • Politiker i trafiknämnden behöver inhämta fakta från de som har "cykeldäcken i asfalten" innan beslut.
 • Felanmälningssystemet behöver göras om, bristerna är för stora.
 • Utbildning behöver startas internt på trafikkontoret, på Trafik Stockhlm och för vissa entreprenörer, samt även för de politiker som känner att de saknar rätt kunskap om snöröjning för cykeltrafik. 
 • Det finns potential att utveckla tekniska lösningar för kvalitetskontroll med cykeldäcken i asfalten. Cyklandeombud kan utrustas med tex kamera och vibrationssensor, som laddar upp data publikt på karta och i realtid. Superlokala Cyklandeombud löser uppgiften, vi behöver finansiering från kommunerna i länet.


Superlokala Cyklandeombud startades för att Stockholms stad saknar relevant kvalitetskontroll av underhåll på cykelinfrastrukturen. Det finns idag över 30 cyklandeombud i länet. Att göra kvalitetskontroll och följa upp och driva ärenden tar tid. Cyklandeombud behöver arvode för detta arbete. Finansiering kan ske via kommunerna i Stockholms län.


Läs även: Kvalitetskontroll av vägarbete på cykelbanor saknasÄrendehantering

xxxUppdateringar


xxxFler exempel på goddag-yxskaft-svar från trafikkontoret


161214 Söderort

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Klagomål mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1612141506RYI.

Din beskrivning: Hej!
Av min pendeltur på cykel från Huddinge kör jag följande priostråk:
Älvsjövägen - Kontrollvägen - Västbergarondellen -> längsmed E4:an (västra sidan) - Nioörtsvägen (bensinstation) - Nybodabacken - under Södertäljevägen vid Hägerstensvägen - östra sidan förbi Liljeholmen - Liljeholmsbron - Långholmsgatan - Västerbron - Lindhagensgatan.
Imorse var det bara Västerbron (låg bakom sopsaltare där) som inte hade stora ispartier. I övrigt var det väldigt varierande underlag. Ner mot spåren vid Liljeholmen var det stora partier av blankis.
Dubbdäck krävs för säker färd på hela sträckan.
Ju längre söderut man kommer desto sämre blir underlaget. Älvsjövägen är långt ifrån stadens mål "extra hög standard".
Jag får en känsla att staden/entreprenörerna har för få maskiner/personal alternativt för stora områden för att kunna fixa ett enkelt snöfall.
Min känsla är att ex Älvsjövägen på sin höjd får besök av sopsaltare några gånger i veckan...
//Jonas Pannagel

Svar från trafikkontoret
Angående ärende SY1612141506RYI [Klagomål]
14 dec. (7 dagar sedan)
Hej Jonas,
Tack för din synpunkt!
I Stockholm finns det ett antal prioriterade cykelstråk som ska vara farbara året om. Det är ett politiskt beslut som trafikkontoret ska utföra. Samtliga cykelvägar i Stockholm kan dock inte vinterväghållas med hjälp av sopsaltning på grund av framkomlighetsskäl för den maskinpark som används för metoden. Ordinarie snöröjning pågår, och en prioritering av bussgator, trafikleder och högtrafikerade huvudgator råder.
Med vänlig hälsning Mxxx ÖxxxHandläggare, Stadsmiljö, TrafikkontoretKommentar: Svaret från trafikkontoret verkar vara en färdig mall utan koppling till det specifika ärendet. Samma standardsvar skickas ofta som svar till mycket detaljerade rapporter.Exempel Alviksvägen


Niels Gjerløv Efter först att ha klagat på att cykelbanan på västra sidan av Alviksvägen inte röjdes, fick jag svar att den andra sidan ska röjas. Men när den inte heller blev det, fick jag detta svar på nästa klagomål. Med avsändare men utan möjlighet att svara tillbaka eller inleda en dialog... Samma standard svar från just den handläggaren har jag fått flera gånger.

SY1611231553UNK.

Hej!
Tack för din synpunkt!

Ärendet du beskriver är en felanmälan, det går bra att kontakta Trafik Stockholm på nummer 08-651 00 00, eller skicka in din felanmälan via stockholm.se/tycktill eller via appen Tyck Till. Välj då ”felanmälan”.

Med vänlig hälsning 
xxxxx

Kommentar: Den cyklande har gjort en kvalitetskontroll, men skickas istället vidare till Trafik Stockholm, som har brister i kompetens om cykeltrafik.

2016-12-21

Förvirrande skyltning till Traneberg under bron

Skyltningen är knepig för cyklande mot Traneberg från Tranebergsbron. Den dubbelriktade GC-banan är förlagd på trottoaren, och byter sida mitt på sträckan. Trottoarkanter hindrar föräldrar med lastcykel eller cykelsläp. 

Det går att välja mellan två varianter för cyklande från Tranebergsbron mot Traneberg. Det finns GC-bana på båda sidor om avfarten ner under Tranebergsbron som sedan fortsätter på trottoaren. Om en väljer innerkurvan i snurren ner under bron, byter GC-banan sannolikt sida, med en trottoarkant på den ena sidan av vägen. Föräldrar med lastcykel eller cykelsläp hindras, liksom cyklande med funktionsvariationer. Det riskerar också bli en signal till de cyklande, "cykla hur du vill, det är ändå inte säkert att vi har skyltat rätt." Att cykla med barn är inte särskilt lockande här, när bilvägen ska korsas, och med trottoarkanten som ska forceras. Det är dessutom heldraget på bilvägen, så det är olagligt att korsa bilvägen, som det ser ut i dagsläget. Det bästa är således att istället välja ytterkurvan i snurren ner under bron mot Traneberg.

När den cyklande kommer till korsningen mot Tranebergsvägen saknas avfasningar mot vägbanan.  Den cyklande ställs inför nya frågor: Fortsätter GC-banan på trottoaren eller ska jag använda vägbanan nu?
Här finns potential att förbättra och förenkla. Det behöver göras av en trafikplanerare med lång erfarenhet av cykeltrafik.


Alternativa vägvalet ger orealistisk kurvradie
Ärendehantering


161221 Anmälan till trafikkontoret SY1612211623ZSGUppdateringar


xxx

Entreprenör struntar i reflexer bygge Henriksdal

Entreprenören vid avstängningen vid Henriksdal struntar i att skylta rätt på huvudled för cykeltrafik. En hel körriktning är blockerad, nästan båda körriktningarna är blockerade. Föreställ dig ett staket utan skyltning över en hel körriktning på bilvägen intill, väg 222 mot Nacka och Värmdö. Regionalt cykelstråk Värmdövägen/Kanalvägen

[texten uppdateras

När ska utbildning startas för entreprenörer? När ska vite börja användas?


Trots alla uppmaningar till trafikroteln och trafikborgarrådet Daniel Helldén, samt till trafikkontoret och Jonas Eliasson, finns ännu inga svar om konkreta åtgärder. Den tekniska handboken behöver skrivas om, entreprenörer behöver utbildning, och trafikkontoret måste börja kräva vite av entreprenörerna.Risk för personskador vid hindret vid Henriksdal


Trafikmiljön vid Henriksdal är komplex. Fotgängare passerar till busshållplatsen för bussar mot Nacka/Värmdö, det finns även en hållplats för Saltsjöbanan, och en lånecykelstation. Givetvis ska cyklande alltid anpassa körningen efter omständigheterna, men det betyder inte att en entreprenör kan strunta i att följa styrande dokument när hinder byggs på huvudled för cykeltrafik. Frågan är om hindret alls är nödvändigt i den omfattningen på platsen. Frågan är hur TA-planen ser ut.
Staketet som blockerar cykelstråket måste ha reflexer längs hela bredden, fast monterat på staketet. Och placeras så det använder minsta möjliga yta av cykelstråket. Här är cykelvägen både regionalt cykelstråk och prioriterat cykelstråk, så här gäller högsta tänkbara standard för cykeltrafik. Det har entreprenören misslyckats med.Läs mer om brister vid arbete på cykelbanorKartlänkÄrendehantering


161221 Felanmält
Bill K: SY1612210932YFN
Cyklandeombud: SY1612210436WML
Cyklandeombud: SY1612211134NST
161221 Trafikkontoret svarar snabbt, de ska be entreprenören flytta avstängning från cykelstråket.


Uppdateringar


161221 Trafikkontoret ber entreprenören flytta staketet från cykelstråket.


161213 Finns vägarbetsskyltar uppsatta före blockeringen i båda riktningar

161213 Foto Cyklistbloggen
161125 Foto Cyklistbloggen
2016-12-20

Regionalt cykelstråk utan vinterunderhåll

En sträcka av det regionala cykelstråket är helt utan vinterunderhåll vid Fartygsgatan i Hammarby Sjöstad. Det är felanmält till Stockholms stad under flera år men utan åtgärd.


Stor risk för omkullkörning vid cykling i spåret.

Stockholms stads vinterunderhåll av gång- och cykelbanor på Fartygsgatan slutar i höjd med Vävar Johans gata. Det lämnar en sträcka på cirka 100 m som är helt utan vinterunderhåll. Det finns en stor risk för halkolyckor för gående och omkullkörningar för cyklister.


Markeringen visar den sträcka som saknar vinterunderhåll


Halt för gående, puckelpist och spårigt för cyklister. Varför lämnas en sträcka helt utan åtgärd under flera år?


Kan inte snöröjningsfordonet vända här?

Trafikkontoret svarar att den här sträckan av regionalt cykelstråk inte ingår bland de som ska hålla extra hög standard. I svaret hänvisas det till en sida där man kan ladda ner följande karta:  Karta över cykelstråk med extra hög standard
Där framgår det tydligt att den sträckan av regionalt cykelstråk som saknar vinterunderhåll ingår i det cykelstråk som ska hålla extra hög standard och sopsaltas.Ärendehantering

2015 Denna brist är felanmäld under många år
20161113 Ärendenummer trafikkontoret  SY1612132236MYF
20161221 Trafikkontoret svarar
20161223
Uppdateringar

20161221 Svar från Trafikkontoret

Hej!

Den sträcka som kontoret sopsaltar är cykelbanan som går utmed Värmdövägen och fram till Nackas kommungräns. Växlingen mellan Stockholm och Nacka är vid gångtunnel. Tanken är att det är stora cykelstråk som sopsaltas. Du kan läsa mer om vintercykling på stadens hemsida, länk: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla/Underhall/

Den gata du skriver om Fartygsgatan ingår i kontraktet för området och har dessvärre inte samma frekvens eller metod som den stora cykelbanan har.

Vänliga hälsningar
xx
Trafikkontoret


Ska hålla extra hög standard enligt kartan Trafikkontoret hänvisar till.

20161223 Replik från Cyklandeombud
Hej,
Jag har gått igenom information på hemsidan du hänvisade till. Enligt kartan över cykelstråk med extra hög standard är sträckan som jag felanmält med. Den är även en del av det regionala cykelstråket. Sträckan borde således hålla exakt samma standard. Ett besök behövs göras på platsen för att förstå det orimliga i det hela.


20170103 Replik från Cyklandeombud
Hej,
Jag saknar återkoppling. Sträckan är del av prioriterat cykelstråk och ska hålla extra hög standard. Det borde även gälla vintertid. Jag har bifogat en bild som visar var sopsaltaren vänder. Det är fullt möjligt att fortsätta rakt fram, köra genom tunneln och vända.

Du kan följa ärendet via länken.

Med vänlig hälsning
Dennis Höglund


Bifogad bild från 20161228.
20160104 Svar från Trafikkontoret
Hej Dennis,
Tack för ditt mail och för bilden.

Nacka och Stockholm möts vid tunneln. Ibland kör Stockholm och vänder på Nackas sida och ibland är det precis tvärt om. Bygget som syns på bilden ställer till det ibland, så maskinen inte kan passera också parkerade bilar gör det svårt att passera med maskinen i drift eftersom bilen/bilarna i så fall blir blästrade av sopvalsen.

Vänliga hälsningar
/xx, Projektledare

Trafikkontoret

Stadsmiljö/Innerstad


2016-12-16

Priostråk Älvsjövägen

På Stockholm stads hemsida kan man läsa följande:
"Cykla på vintern
För att fler ska välja att cykla under vintersäsongen satsar vi extra på vinterväghållning av cykelbanor, särskilt på delar av de prioriterade cykelstråken. Dessa cykelbanor hålls fria från snö och is med en metod som kallas sopsaltning."
(källa: Stockholm.se - cykla på vintern).

Helgen den 10 och 11 december kom ett lätt snöfall med några centimeter blöt snö. På söndagen sjönk temperaturen till minusgrader. Efter söndagen har temperaturen varit nere på som mest ca -6 grader och som mest någon plusgrad. Med andra ord har det inte varit extremkallt, utan sopsaltningsmetoden borde fungera fint.

Karta från Stockholm Stads hemsida med markerade prio pendelstråk som skall sopsaltas. Det inringade området är där fotografierna är tagna.


Bilden är taget tisdagen den 13:e december på eftermiddagen.Bilden är tagen tisdagen den 13:e december på eftermiddagen.

Bilden är tagen morgonen torsdagen den 15:e december (fyra dagar efter snöfall).

Bilden är tagen morgonen fredagen den 16:e december (fem dagar efter snöfall).
Fem dagar efter snöfall har fortfarande inte Stockholm stad lyckats få bort is från det prioriterade pendelstråket längsmed Älvsjövägen. Prioriterade pendelstråk närmare staden har varit asfaltrena sedan några dagar.


Update 2016-12-16: När jag passerade vid 17-tiden så var gång/cykelbanan äntligen asfaltsren. Synd att det tog fem dygn efter snöfall och flera felanmälningar innan stråket fixades.

Fem dygn efter snöfall, så hade äntligen Stockholms stad lyckats fixa pendelstråket längsmed Älvsjövägen. Felanmält 2016-12-14: SY1612141506RYI
Felanmält 2016-12-16: SY1612160744SRU


2016-12-15

Stockholms stads rapport om snöfallet 9e nov

Stockholms stad har nu gjort en egen preliminär utvärdering om bristerna i snöröjning vid snöfallet 9e november. Den presenterades på en pressträff. 
DN "Vi borde ha sagt stanna hemma om ni kan, men om ni måste ut använd dubbdäck"


SVT Därför blev det kaos när snökanonen slog till


Stockholm direkt "Vi var för milda" Trafikkontoret ger sig självt godkänt

Hur har media rapporterat

Bra och naturligt att en förvaltning gör en utvärdering, men ingen journalist har ifrågasatt att en förvaltning utreder sig själva.
Daniel Helldén skriver på sin egen infosajt
2016-12-14

Nomenklatur för kontroll av snöröjning

Kvalitetskontroll av snöröjning med ett cyklandeperspektiv saknas ofta. För att lättare kunna använda alla rapporter från cyklande om halkbekämpning behövs ett antal termer för olika typer av standardbrister. 
Ett utkast, en skiss 

Att ta fram ett antal termer för olika typer av standardbrister kan effektivisera kvalitetskontroll av halkbekämpning. Kanske vill VTI var med och ta fram dessa begrepp tillsammans med de cyklande i Sverige.

Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län påbörjar en lista med termer, och uppdaterar vartefter fler förslag kommer in. Detta är bara ett utkast, en skiss. Så läs texten med en nypa salt...


Definiera ofarbart


 • Det kan vara när en måste dra cykeln genom djup snö. 
 • Om det är packad snö som inte bär för cykeldäck och cykeln spårar okontrollerat. 
 • Puckelpist som kullersten, det hoppar och studsar så att farten måste sänkas till gångfart. 


Puckelpist

När snöröjning sker för sent packas snön av fotgängare. Det blir som en kullerstensprofil, och cykeln studsar fram. För att kunna cykla utan att skaka, och utan att ev last skakar sönder måste hastigheten sänkas, kanske så mycket att det börja närma sig gångfart. Och då är det i princip oframkomligt, det går lika bra att leda cykeln. Avskräcker effektivt medborgarna att vintercykla.Orsaker till puckelpist


 • Snöröjning startar för sent, eller startar aldrig. 
 • Plogbladet ligger inte mot asfalten, det blir några centimeter snö kvar. Snöröjaren kan rapportera till beställaren att de har kört, och beställaren betalar trots att resultatet är oframkomligt. 
 • Om det är ett sopsaltat stråk kan det bero på att förebyggande sopsaltning inte skett. Då sitter puckelpisten kvar ända tills den smälter bort vid töväder, det kan ta flera veckor. 
 • Ett enstaka tillfälle med fel utförd snöröjning kan göra en cykelbana ofarbar i flera veckor.


Variant: Puckelpist av is


Denna puckelpist av is orsakade brutna revben och punkterad lunga.
Kommunen förnekade brister istället för åtgärd.


Oframkomligt och stor risk för omkullkörning och allvarliga skador. När puckelpisten ligger kvar, och har frusit fast går den knappt att få bort. När det töar och återfryser bildas puckelpist av is. Cykeln går inte att kontrollera ens med dubbdäck. Framhjulet kan spåra iväg okontrollerat. Mycket avskräckande, väldigt få lockas att vintercykla i detta väglag.Spårigt

Oframkomligt. Framhjulet far iväg okontrollerat.
Orsaker till spårigt


 • Bilar packar snön efter snöfall på lokala gator där färden startar för cyklande. Det är bara delvis bärigt, och cykeldäck skär igenom okontrollerat och i okontrollerad riktning. 
 • Snöröjning startar för sent/aldrig. Fotgängare och cyklar packar snön.
 • Packad snö i tö. Ytan har inte tillräcklig bärighet för cykel, däcken skär igenom okontrollerat.
Frosthalka

Frosthalkan har olika skepnader med olika egenskaper. Frosthalkan är förrädisk. Det ser ut att vara bar asfalt, men i en kurva kan det släppa med omkullkörning och risk för personskador. Dubbdäck kan ge tillräcklig friktion. Frost på asfalten är en betydelsefull observation, det kan vara ett tecken på att förebyggande sopsaltning saknas, men det kan också vara nysaltat fast med otillräcklig saltkoncentration. Kommer det senare ett snöfall utan förebyggande sopsaltning kan det bli problem beroende på tex temperaturutveckling. Ibland är det glittrande frost på asfalten och friktionen är fortfarande ok.

Orsaker till frosthalka


 • Förebyggande saltning har inte skett
 • Saltning har skett men med otillräcklig koncentration
 • Saltning har skett men är utspädd av nederbörd

Blankis

Blank nästan slät is. Stor risk för omkullkörning och personskador även med dubbdäck.

Orsaker till blankis


 • Samma som för vägar för biltrafik, välutrett med andra ord.
 • Mer vanligt på cykelbanor: Smältande snö på våren rinner ut över cykelbanan, och fryser på sen kväll och tidig morgon.
 • Felbygge cykelbana: Det bildas vattensamlingar regelmässigt som fryser där cykelbanan är felbyggd.


Plogvall från bilväg

Bilväg plogas efter att parallell cykelbana plogas. Snömassor från bilvägen hamnar på cykelbanan, och plogningen av cykelbanan är bortkastad, pengarna kastas i sjön.

Orsaker


 • Ingen samordning sker mellan olika entreprenörer och olika beställareVariant, plogvall från korsande bilväg blockerar cykelbana


 • Entreprenören har ingen instruktion om att hålla korsande cykelbana öppenFoto Mattias Bäcklund


Vad krävs för att bedöma halkbekämpning?

Alla kan rapportera observationer om halkbekämpning, med en bild och en beskrivning hur det är att cykla. Plats och tid. Om det är halt trots dubbdäck, eller halt med sommardäck. Eller om det är perfekt snöröjt. Vilken temperatur det är, om det är spårigt, hoppigt, "jag såg sopsaltaren precis nu" Att dra slutsatser kan behöva mer kunskap. Vissa slutsatser är mycket enkla att dra, om det snöar och snön ligger orörd efter en viss tid har ingen snöröjning skett. De bästa slutsatserna kan dras av den som cyklar samma sträcka dagligen och som har gjort det under flera år. Allt handlar om vardagscykling. Om det är perfekt före för extreme radical drifting fatbike challange är helt ointressant.


Nyanserna är viktiga

Helt livsfarligt! Är det verkligen det? Ibland är det bättre att bara rapportera status utan att dra slutsatser. Vilka nyanser finns som kan vara bra att använda och som kan göra nytta? Bedöma sopsaltning

Att bedöma sopsaltning kräver viss kunskap i hur sopsaltning fungerar, och det underlättar med observationer dagligen under flera säsonger. Slutsatsen "ingen sopsaltning har skett" kan vara fel slutsats, det kanske är sopsaltat tidigare.

 • Finns ett lager slask närmast asfalten? Det är betydande om det ska gå att sopa snön vid nästa vända. Med saltslask närmast asfalten under snön kommer inte packad snö frysa fast.
 • Smakar asfalten salt? Då är du helt säker på att det är sopsaltat. Det räcker att stryka några fingrar över asfalten och sedan smaka på fingrarna. Om det regnar spädes saltet ut och det är svårt att avgöra om det är saltat eller inte. Är det välsaltat är smaken mycket påtaglig.
 • Under pågående snöfall kan det vara svårt att bedöma sopsaltning. Det kanske är nysopat men igensnöat. 


Logga både faktisk temperatur/nederbörd och prognoser

Ta skärmdumpar på uppmätt temperatur via tex sajten temperatur.nu både för senaste vecka och dag. Uppmätt nederbörd finns på SMHI publikt under fliken "observationer" från senaste dygnet. Välj nederbörd.


Uppmätt temperatur via temperatur.nuObservationer om nederbörd finns bara för senaste dygnet publiktObservationer nederbörd under senaste dygnet