2016-10-31

Vägarbete utan skyltning Hässelby

Trafikkontoret i Stockholms stad måste starta utbildning för entreprenörer. Gång på gång gör entreprenörer farliga lösningar för cykeltrafik, och trafikkontoret vägrar kräva vite. Här struntar entreprenören i både omledning och skyltning vid arbete längs Blomsterkungsvägen. 



Cykelbanan fungerar i praktiken som en huvudled


Kartlänk


För gående och cyklande med funktionsvariationer finns särskilda risker med uppgrävda cykelbanor utan rätt avspärrning och omledning.






Läs mer om arbeten på cykelbanor


Ärendehantering

161031 Anmälan till trafikkontoret SY1611011226YFH



Uppdateringar

xxx




2016-10-30

Farligt vägarbete Ringvägen

Entreprenören Otera lämnade först farliga springor mellan plåtar och asfalt, där cyklande riskerar omkullkörning och invalidiserande skador. Nu utesluts cyklande med funktionsvariationer helt, och föräldrar med lastcyklar. När ska Stockholms stad börja kräva vite av entreprenörer?


Foto: Cyklandeombud


Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel utesluts


Vid vägarbetet Ringvägen är det stopp för cyklande med funktionsvariationer. Ingen utspetsning finns, alltså en ramp upp över trottoarkanten. Istället har entreprenören Otera Ratel lagt dit några gummityngder som de råkade ha över på platsen. En riktigt amatörmässig lösning. Seniorcyklande med trehjuling utesluts också. Föräldrar som skjutsar barnen med lastcykel eller cykelsläp är inte välkomna här. Tvärt emot Stockholm stads styrande dokument. Trots att trafikkontoret har fått extremt många uppmaningar vill de ändå inte börja kräva vite av entreprenörer. Trafikkontoret vill inte kräva utbildning av entreprenörerna. Det finns helt enkelt ingen förmåga att styra verksamheten här. Även trafikroteln och trafikborgarrådet har under lång tid fått många uppmaningar att styra trafikkontoret, men konkreta åtgärder uteblir.

Hänvisningen är också bristfällig, den cyklande får gissa sig fram om högen med gummiprylar är tänkt som en ramp. Eller har entreprenören tänkta att bjuda på en äventyrsbana för mountainbike?




Foto Richard Rost

Tidigare fanns farliga spår där cyklande riskerade att cykla omkull


Vid vägarbetet på huvudstråket för cykeltrafik längs Ringvägen i korsningen med Rosenlundsgatan har entreprenören fräst bort asfalt och varnat för hög asfaltskant i några dagar. Därefter har plåtar placerats och skapat springor där cyklande kan fastna med cykelhjul och riskerar omkullkörning och svåra personskador.


Det är ett huvudstråk för cykeltrafik längs Ringvägen



Kartlänk



Ärendehantering

161027 Anmält till trafikkontoret SY1610270929ENC
161107 Anmält igen till trafikkontoret och borgarrådssekreterare. SY1611080944UUX




Läs mer om vägarbete på cykelvägar


Inte första gången Otera Ratel gör farliga lösningar för cykeltrafik




Uppdateringar



161113 Asfaltramp nu anlagd för cyklande, men vidare hänvisning saknas






161108 Cyklandeombud mailar Otera Ratel

Hej!

Gång på gång gör Otera Ratel farliga omledningar för cykeltrafik i Stockholm. Ni behöver utbilda lednig och personal, och ställa krav på underleverantörer. 
Hur kommer ni åtgärda detta arbete på Ringvägen, och hur kommer ni starta utbildning för att undvika framtida farliga misstag, som rikserar allvarliga personskador?
Läs dokumenterade ärenden här

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534





161108
Gummiklumpen som lades provisoriskt som en sorts ramp över brottarkanten är nu borta. Cyklande får kliva av och lyfta cykeln.

Juha Salmela I eftermiddag när jag passerade här så hade de plockat bort gummiklumpen. Bara att kliva av o lyfta cykeln över trottoarkanten.



161107

Entreprenören Otera struntar i ramp upp på trottoaren, cyklande med funktionsvariationer utesluts. Hänvisande skyltar är otydliga.




Cyklande väljer andra vägar



2016-10-27

Skylift blockerar Tranebergsbron utan varning

En skylift blockerar Tranebergsbron utan vare sig varningsskyltar, omledning eller tillstånd. På huvudled för biltrafik skulle detta givetvis vara otänkbart. 



Foto Michael J

Fastighetsägaren fortsätter att blockera tranebergsbron utan tillstånd, utan avspärrning, utan omledning, utan någon som helst kompetens. Trots att trafikkontoret stängt av arbetet när entreprenören gjorde samma tilltag för några månader sedan.
Maskinen blockerar Tranebergsbron 161027 redan kl 07.00 på morgonen när det är mörkt och försämrad sikt.


Ärendehantering

161027 Anmälan till trafikkontoret
161107 Svar från trafikkontoret



Uppdateringar

161107
Svar från trafikkontoret, som gjort detektivarbete


Hej, Jon!
Skyliften som du anmälde 2016-10-27 på Tranebergsbron saknade både TA-plan och polistillstånd, därav kan vi inte vitesförelägga. Vi var på plats den 28:e oktober men då var skyliften borta. Eftersom den saknade tillstånd, TA-plan har vi tyvärr ingen möjlighet att polisanmäla då det för oss är okänt vem som utförde arbetet.
Med vänliga hälsningarxxxTrafikkontoret








Betongfundament mitt i cykelbana trollas bort med färg

Cyklandeombud har tidigare uppmärksammat betongfundamentet som sticker ut i cykelbanan vid Sicklauddsbron i Hammarby Sjöstad. Nu försöker staden trolla bort betongkanten med färg.



Bara 40cm kvar att cykla på

Kartlänk

Betongfundamentet riskerar omkullkörning och personskador

Betongfundamentet riskerar omkullkörning och personskador, eftersom den sticker rakt ut i cykelbanan. Nu försöker staden trolla bort riskerna och kanten med en målad linje i asfalten, istället för att bygga en trafiksäker lösning. En målad linje syns inte i vinterväglag och i snöfall. Som en omedelbar tillfällig lösning behövs sergeanter placeras längs den målade linjen.



Foto Fredrik Jönsson


Tillfällig omedelbar åtgärd


Ärendehantering


150819 Anmält av Cyklandeombud till trafikkontoret KC-1690603
161027 Klagomål mailat till Stockholms stad SY1610270942WYZ
161107 Svar från trafikkontoret



Läs mer om Hammarby Sjöstad





Uppdateringar


161117 replik från Cyklandeombud

Hej och tack för svaret. 
SY1611090852YSL
Men det var bara en upprepning av tidigare svar från trafikkontoret. 
Målade linjer syns inte i vinterväglag, därför måste reflexer monteras omedelbart som en tillfällig åtgärd. 
Det är uppmaningen vi vill ha svar på. 
Läs om ärendet här
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534


161117 Svar från trafikkontorets kommunikatör, som bara upprepar tidigare svar

Hej Jon! Tack för din synpunkt. Kontoret har redan gjort en mindre målningsåtgärd för att försöka förbättra situationen. Vi undersöker också andra åtgärder till platsen vid bron.Med vänlig hälsning xxxKommunikatör 


161109 Replik från cyklandeombud


Hej tack för svar. Och tack för allt som trafikkontoret gör för förbättrad cykelinfrastruktur.
Vi förstår att det är exploateringskontoret som är ansvariga för utformningen, som riskerar personskador för cyklande.
GC-banor kan och ska givetvis utformas med olika standard, men även de minst trafikerade GC-banorna måste uppfylla grundläggande standard i säkerhet, framkomlighet och tydlighet. Det finns fler handböcker och styrande dokument än cykelplanen som styr utformning i Stockholms stad, som kan tillämpas på denna plats, där exploateringskontoret har brustit.
Det går inte att bygga betongbalkar rakt över GC-bana oavsett hur lite trafik där finns, hur man än vrider och vänder på det. Det är oroväckande att exploateringskontoret inte känner till det. 
Som omedelbar och tillfällig lösning föreslår vi motsvarande smala sergeanter monterade längs den nymålade linjen. 
Som i exemplet på bilderna nedan.
hela ärendet finns här
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/10/betongfundament-mitt-i-cykelbana.html
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

Telefon: +46702693534
Mail: cyklandeombudstockholm@gmail.com



161107 Svar från trafikkontorets kommunikatör

Hej! 
Tack för din synpunkt. 
Målningen har gjorts i syfte att förtydliga vad det är som gäller på platsen. 
Sicklauddsbron och cykelbanan längs kajen är inte en del av stadens huvud- eller pendlingsstråk enligt cykelplanen och här gör vi bedömningen att de riktlinjer som finns i planen inte ska tillämpas.
Kontoret undersöker lämpliga åtgärder för att få brofästet att synas bättre.
Med vänlig hälsning  
xxx 
Kommunikatör 


161027 Cyklandeombuds anmälan till trafikkontoret


Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Fråga mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1610270942WYZ. 
Din beskrivning: Hej!

Målad färg fungerar inte som lösning på den farliga cykelbanan i Hammarby Sjöstad vid Sicklauddsbron.

Är det en provisorisk lösning?

Här behövs en riktig lösning anpassad för cykeltrafik där stadens styrande dokument och handböcker används.

Läs om ärenden via länken
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/10/betongfundament-mitt-i-cykelbana.html

Med vänliga hälsningar

Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via
Jon Jogensjö



2016-10-24

Cykelstråk leds utför stentrappa Hägersten

Nu är det åtgärdat, men entreprenören Otera riskerade invalidiserande skador för cyklande på cykelstråket förbi Hägerstensbadet . Cykeltrafiken hänvisades till att volta utför en stentrappa utan förvarning. Trafikkontoret har inte krävt vite.


Från film av Jakob Humle

Jakob Humle filmade sträckan och felanmälde att entreprenören hade gjort en omledning för cykeltrafik utför en stentrappa. Ingen varning alls fanns för stentrappan, och risken var stor att en cyklande skulle ha voltat utför trappen och riskerat invalidiserande skador. 


kartlänk

Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel utesluts och utsattes för stora risker

Med en omledning utför en stentrappa utesluts föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp. Äldre med seniorcyklar utesluts också, samt cyklande med funktionsvariationer. 



Entreprenören Ramudden/Otera struntade i TA-planen

Så här ser TA-planen ut, som ignoreras av entreprenören.


Inte första gången entreprenören Otera gör farliga omledningar för cykeltrafik. 

Vid Ulvsundavägen fanns risk för livshotande olyckor när Otera gjorde omledning. Inte heller då krävde trafikkontoret vite.Läs mer här



Entreprenör


Ärendehantering

161004 Felanmält SY1610041915RIS och SY1610041905EVR
161005 Inte åtgärdat
161006 Anmält till trafikstyrningen via Trafik Stockholm
161006 Ytterligare felanmälan från Cyklandeombud SY1610060914TQB
161007 Krav på att belägga entreprenör med vite skickas till trafikkontoret




Läs mer om farliga vägarbeten



 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar


 • Uppdateringar



  161010
  Asfalt på rampen över trappan.

  Foto Jakob Humble



  161009
  Ramp med grus täcker stentrappan

  Foto Olof Essle



  161007 
  Hela omledningen borttagen


  161006
  Omledningspilen är flyttad så att huvudleden för cykeltrafik leds utför en lerig stig

  Foto Roger Gustafsson



  161006
  Svar från trafikkontoret
  "Jag har skickat dina synpunkter till de som är ansvariga för arbetet för besvarande. Det förslag som de skickat in till trafikkontoret innebär att de skulle ha gjort en separat asfalterad ramp som en förlängning av cykelbanan och vi har inte godkänt att man leder GC-trafik utmed en trappa."


  161006
  Ny felanmälning från Cyklandeombud 

  161005
  Ingen ändring har skett, trots den omedelbara risken för invalidiserande skador.

  Foto Carl Wistedt

  161004
  Cyklandeombud har gjort en tidigare felanmälning i samma arbete, men resultatet blev risk för invalidiserande skador.

  Thomas Egrelius Men åååhhhh. Även för mig blev det en överraskning på väg hem igår men jag valde att fortsätta rakt fram förbi skyltarna på den ordinarie banan eftersom jag mötte en cyklist där som bekräftade att det funkade. I morse testade jag omledningen åt andra hållet. Skulle inte vilja ta den slänten med en lastcykel eller med cykelvagn med barn i...

  Om det inte är så att det ska fortsätta gräva i GC-banan där det nu är avstängt förstår jag inte varför de gjort omledningen. Det lär vi väl bli varse om...

  För någon vecka sedan skickade jag följande felanmälan till TK:

  "Just nu är gc-tunneln under Personevägen vid e4/E20 avstängd. Generellt bra skyltat, men omledningen kunde skyltas något bättre när man kommer från bron/mickelsbergsvägen.

  Själv vet jag att jag kan svänga höger efter att ha passerat över Personevägen för vidare färd in mot stan. Men här om dagen fick jag hjälpa annan cyklist som blev förvirrad.

  Omledningen är skyltad typ "välj annan väg mot västertorp" och sedan orange pilar enbart mot västertorp. Men om jag ska in mot stan via hökmossen ska jag ju inte till västertorp.

  Mitt förslag är att pilen mot västertorp på andra sidan Personevägen ersätts med två pilar som har text. Pil åt vänster med text Mot västertorp, och en pil åt höger med text Mot Västberga/Liljeholmen.

  Den lilla förbättringen gör det mycket tydligare för cyklister och fotgängare utan lokalkännedom.

  Motsvarande oil som pekar mot mickelsbergsvägen/bron med text Fruängen vore också bra när man kommer från både Hökmossen och Västertorp.

  Handböckerna för omledning av cyklister och fotgängare vid arbeten är tydliga på punkten att skyltningen skall vara tydlig och inte gå att missförstå. Jag tycker inte skyltningen här uppfyller dessa krav. "

  Nästa dag ringdes jag upp av en person på TK som glatt meddelade att han skickat det vidare till entreprenören som i sin tur höll med och tyckte det var ett bra förslag och att de skulle åtgärda. Resultatet blev alltså detta...

  Om det inte är så att det ska fortsätta gräva i GC-banan där det nu är avstängt förstår jag inte varför de gjort omledningen. Det lär vi väl bli varse om...
  För någon vecka sedan skickade jag följande felanmälan till TK:
  "Just nu är gc-tunneln under Personevägen vid e4/E20 avstängd. Generellt bra skyltat, men omledningen kunde skyltas något bättre när man kommer från bron/mickelsbergsvägen.
  Själv vet jag att jag kan svänga höger efter att ha passerat över Personevägen för vidare färd in mot stan. Men här om dagen fick jag hjälpa annan cyklist som blev förvirrad.
  Omledningen är skyltad typ "välj annan väg mot västertorp" och sedan orange pilar enbart mot västertorp. Men om jag ska in mot stan via hökmossen ska jag ju inte till västertorp.
  Mitt förslag är att pilen mot västertorp på andra sidan Personevägen ersätts med två pilar som har text. Pil åt vänster med text Mot västertorp, och en pil åt höger med text Mot Västberga/Liljeholmen.
  Den lilla förbättringen gör det mycket tydligare för cyklister och fotgängare utan lokalkännedom.
  Motsvarande oil som pekar mot mickelsbergsvägen/bron med text Fruängen vore också bra när man kommer från både Hökmossen och Västertorp.
  Handböckerna för omledning av cyklister och fotgängare vid arbeten är tydliga på punkten att skyltningen skall vara tydlig och inte gå att missförstå. Jag tycker inte skyltningen här uppfyller dessa krav. "
  Nästa dag ringdes jag upp av en person på TK som glatt meddelade att han skickat det vidare till entreprenören som i sin tur höll med och tyckte det var ett bra förslag och att de skulle åtgärda. Resultatet blev alltså detta...Sluta gillaSvara1den 5 oktober kl 10:47



  161004 
  Cyklandeombud uppmärksammar trafikborgarrådet Daniel Helldén om systematiska brister vid vägarbete på cykelbanor. Även Trafikredaktionen P4 Stockholm kontaktas, men de prioriterar trafik på huvudled för cykel mycket lågt.







  2016-10-21

  Felbyggt nyanlagt cykelstråk i Blåsut, staden förnekar

  Nybyggda huvudstråket förbi busshållplatsen Sofielundsvägen följer inte stadens egen handbok om bredd på cykelbana. Stockholms stad vilseleder och förnekar istället för att åtgärda.





  Superlokala cyklandeombud har uppmärksammat den nyanlagda delen av huvudstråket förbi en busshållplats i Blåsut. Dubbelriktad huvudstråk ska vara 2,5 m. Istället byggs cykelstråket med en bredd på 1,12m förbi busshållplatsen.


  Huvudstråk för cykeltrafik



  4,5 meter bred refug, massor med plats finns

  Refugen mellan motortrafikens körbanor är 4,5 meter bred. Det finns massor med plats att använda för framkomlighet. Ytan för motortrafik är designad för gruvtruckar i monsterklass med 5 meters bredd. Ändå finns bara 1,12 meter för dubbelriktad cykeltrafik.





  Dubbelriktad cykelbana ska vara 2,5 meter bred. Vid högre behov av framkomlighet ska bredden vara 3,25 meter. 


  Stockholms stad handbok Cykel i staden 2009

  Stockholms stad handbok cykel i staden 2009




  Läs mer om när Stockholms stad bygger fel i nyproduktion




  Stockholm stads handbok





  Ärendehantering

  Våren 2016 felanmälning ärendenummer SY1610041846SNE
  161020 Svar från trafikkontoret: Inga fel är gjorda, lösningen behålls.
  161021 Replik från Cyklandeombud
  161101 Trafikkontoret svarar. Innan nya trafikborgarrådet började (2014) följdes inte handboken Cykel i staden (från 2009)


  Uppdateringar

  161121 Svar från trafikkontoret


  "Hej Tomas!
  Enligt ansvarig trafikplanerare så fattades beslutet på delegation. Måtten i cykelplanens riktlinjer är som sagt riktlinjer och inte absoluta krav.
  Cykelbanan är enligt ritningen 1,6 meter. Trafikplaneraren har inte mätt på plats.
  Han säger också att bilden visar att det sitter en låg kantsten på ena sidan av cykelbanan vilket gör att plogbladet inte når hela vägen ned till asfalten. Det är något som missats i planeringen. Där kommer vi att ta bort räcket och sidomarkeringen så att cykelbanan går att ploga ordentligt. I och med att räcket tas bort skulle cykelbanan kunna breddas på den tidigare skyddsremsan mot räcket (cirka 0,4 meter). Den åtgärden är lagd på vår lista för åtgärder under 2017 (förutsatt att kontoret har en entreprenör som kan utföra arbetet).
  Med vänlig hälsning




  161110 Replik från Cyklandeombud till trafikkontoret

  Hej

  Räckenas funktion är jag väl medveten om, de används med stor framgång både på Munkbroleden och de provisoriska busshållplatserna vid Slussen. Räcket jag åsyftar är enligt ritning placerat i cykelbanan där sikten inte är skymd av busskuren, det framgår med tydlighet i de ritningar du bifogade. Busshållplatserna och övergångsstället är enligt ritningarna gjorda efter Trafikkontorets typlösningar 0101 och 0102. Enligt vilken typlösning är cykelbanan utförd?

  När genomförandebeslutet fattades, hur motiverades avsteget från stadens rekommendationer? Vem fattade beslutet?

  Med ditt uttalande i beaktande, "Varför cyklister skulle cykla in i räckena just på denna plats har jag svårt att se”, förutsätter jag att du själv har inspekterat lösningen. Bara som påminnelse är avsmalningen 112 cm bred, det är inte ens hälften av bredden som rekommenderas i stadens dokument, vilka anger 250cm för dubbelriktad trafik. Enligt Trafikverket upptar en cykel minst 75cm i bredd, lastcyklar av den typen jag äger är 95cm bred, för att två cyklister ens ska kunna mötas på avsmalningen bör cykelbanan minst vara 75cm+75cm - alltså 150 cm bred. De extra 100cm är ”vingelmån” enligt de rekommendationer som finns tillgängliga och plattläggningen är en säkerhetsmarginal, inte en del av cykelbanan.

  Hur upplevde du själv framkomligheten när du inspekterade platsen?
  Hur upplevde du säkerheten vid möte mellan två cyklister i pendlingsshastighet?
  Skulle du rekommendera föräldrar till barn i Hammarbyskolan södra, som ligger 150 meter öster ut, att låta barnen använda vägen till och från skolan?

  Med vänlig hälsning, Tomas Eriksson


  161110 Svårt att snöröja på ett bra sätt






  161101 Svar från trafikkontoret

  "Hej Tomas!
  Att vi placerar räcken intill cykelbanor är vanligt förekommande i hela staden och dessa ska stå på 40 cm avstånd från cykelbanan enligt ritning vilket är standard. Varför cyklister skulle cykla in i räckena just på denna plats har jag svårt att se. Anledningen till att de sitter där är att fotgängare inte ska springa rakt ut i cykelbanan, speciellt där de är skymda bakom väderskydd.
  Jag hade missförstått trafikplaneraren och det han menade var att avsmalningen projekterades innan det nya trafikborgarrådet tillträdde. När han kom på plats kom nya direktiv om att det inte är acceptabelt med lokala avsmalningar. Jag beklagar att det blev fel information till dig, det var mitt misstag. Det är olyckligt med avsmalningen men vi kommer inte att bygga om platsen.
  Jag vill också påpeka att Cykelplanens riktlinjer inte är regler som måste följas i varje detalj även om vår målsättning är att följa riktlinjerna.
  Som sagt det är beklagligt med avsmalningen men den sträcka på cirka femton meter det handlar om kommer inte att göras om.
  Jag bifogar de ritningar jag fått av trafikplaneraren.

  Cyklandeombuds reflektioner: Det är svårt att förstå att trafikkontoret nu svarar att handboken Cykel i staden från 2009 inte skulle tillämpas helt förrän nya trafikborgarrådet tillträdde 2014. Hur ser det beslutet ut?
  Är det en kommunikatör som svarar, eller är det en person med utbildning i trafikplanering och cykeltrafik? Har kommunikatören varit på plats och gjort egna undersökningar om risker och framkomlighet?
  Kommunikatören förstår inte vilket staket som är placerat farligt i cykelstråkets förlängning.








  161021 Replik från Tomas Eriksson


  Hej

  Platsens utformning har inte ändrats sedan i våras förutom att en stolpe med reflexer har tillkommit som varnar för räcket när man kommer cyklandes i västlig riktning. I östlig riktning saknas reflexstolpe trots att cykelbanan är dubbelriktad. Dock kommer ytterligare en reflex hjälpa föga om du får möte och tvingas gira in i räcket eller vägkanten.

  Cykelbanan är på det smalaste stället 112cm plus 30cm plattläggning/marginal mot räcket. Enligt Stockholms stads eget dokument Cykel i Staden från 2009 ska en dubbelriktad cykelbana vara 2,5 meter i bredd. Platsen som sådan lider inte av utrymmesbrist, exempelvis är mittrefugen 4,5 meter bred med trädplantering. Det finns även bilparkering som tar upp ca. 3 meter medan körbanan för bilarna är cirka 5 meter. Hur kan då cykelbanan endast få 1.12 meter? Cykelbanan är också klassad som huvudstråk som dessutom ansluter till ett pendlingsstråk, alltså avsedd för höga flöden av cyklister.
  Enligt detta dokument gjordes inventeringen av busshållplatserna 2012, det är samma år som Stockholms Cykelplan antogs vilket gör det svårt att tro att ritningarna redan var klara innan nuvarande regler började gälla.
  http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1777038...

  Jag ber dig att bifoga samtliga ritningar och beslutet i ärendet.

  mvh Tomas Eriksson



  161020 Svar från trafikkontoret

  Hej Tomas!
  "Tack för din synpunkt.
  I och med att busshållplatsen flyttades för att få plats med det nya övergångsstället blev det en avsmalning av cykelbanan. I våras var platsen inte färdigbyggd men nu ska det inte vara några problem för snöröjningsfordon och sandsopningsfordon att ta sig fram.
  Ritningarna till platsen gjordes klara innan våra nuvarande regler om bredd osv på cykelbanor fanns. Det är beklagligt att det är smalt men för närvarande finns inga planer på att göra om den nyligen färdigställda platsen.









  2016-10-17

  Stadsdelsförvaltningar på twitter

  En del stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad har funnits på twitter i många år. Kan det vara en kanal att driva cykelärenden? 




  Vissa beslut om cykelinfrastruktur ligger hos stadsdelsförvaltningarna. Tex underhåll av cykelbanor. 




  Länkar till stadsdelsförvaltningarnas twitter

  Andra twitterkonton i Stockholms stad




  Läs mer om ärenden hos stadsdelsförvaltningar




  Andra kommuners twitter






  2016-10-14

  Gatsten på Henriksdalsallén avskräcker gående och cyklande

  Henriksdalsallén i Hammarby Sjöstad är skyltad som ett 18 meter brett gångfartsområde. Men gående, handikappade, föräldrar med barnvagnar och cyklande får trängas på två 1,5 meter breda betongtrottoarer. Resten av allén, 15 meter, har bilar och växter fått, olämplig gatsten har lagts överallt. De flesta gående, cyklande och bilförare uppfattar gångfartsområdet som en vanlig gata.



  Gatsten avskräcker gående och cyklande karta

   Trafikförordningen 10 kap. 8 §, Lokala trafikföreskrifter: "En väg eller ett område får förklaras som gångfartsområde endast om det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan."



  SKL om gångfartsområde


  Sveriges komuner och landsting, SKL, skriver i en PDF, okt 2014: Utöver det som står i TF 10 kap. 8 § finns ingen norm för utförande. Däremot har överklagade beslut gett fingervisningar: Man kan inte utforma området med olika banor och samtidigt tro att det fungerar som ett område där gående ska lämnas företräde. Med olika banor blir det väldigt tydligt att gående inte ”nyttjar hela ytan”.



  Boende i området uppfattar inte detta som gångfartsområde


  De tiotal gående som intervjuats i Henriksdal ser området som just ”gata och trottoarområde”, inte Gångfartsområde. De använder aldrig ”gatan” när de ska gå ut i området. Uppskattningsvis håller sig minst 90 procent av oskyddade trafikanterna till betongtrottoarerna, särskilt den som löper utmed bostadshusen och entréerna (till vänster i bilden nedan).

  – Man vill ju vara lite smidig och inte utmana bilisterna med att gå mitt i allén säger en pappa som bor i området. Här nere vid hamnen skäms jag lite mindre om jag går mitt på gatan. Pappans lilla son verkade hålla med.


  Henriksdalsallén är utformad som en vanlig gata,
  inte som gångfartsområde 


  En mamma i området ska över korsningen vid Pollargatan. Hon tar i på skarpen och varnar barnen för bilarna på Allén.
  Vet du om att det är Gångfartsområde? undrar jag när hon passerar mig.
  – Jo, men många bilister vet inte det, syns ju inte precis, ser ut som en vanlig gata, säger hon.

  En barnfamilj från Kungsholmen såg inte heller något Gångfartsområde.
  – Trottoarkanten längs allén och all gatsten ser ut som en vanlig gata med trottoarer på två sidor, säger föräldrarna.



  Chalmers om gångfartsområde


  I ett examensarbete från Chalmers (2007) ”Gångfartsområden - Förutsättningar och utformning för en trafikmiljö på de gåendes villkor, är de inne på samma linje som de jag pratat med men pekar dessutom på Boverkets och andras föreskrifter vad gäller offentliga ytor, att de ska vara till för alla:


  • Allmänna platser ... ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.” BFS 2011:5, ALM 2, 1 § och 8 kap. 12 § första stycket PBL (2010:900).
  • Gångytor: Ska vara jämna, fasta och halkfria, 7 §
  • Öppna ytor ex. torg och p-platser: Asfalt, betongmarkplattor och släta stenhällar är lämpligt
  • Fysiska hinder: … ojämn markbeläggning… och trottoarkanter skall undanröjas. BFS 2003:19 12§
  • P-platser för rörelsehindrade: ”Beläggningen skall vara fast, jämn och halkfri.” BFS 2004:15 16§



  Chalmers slutsatser: ”En användning av regleringsformen "Gångfartsområde" förskjuter perspektivet på gatumiljön från bilisten mot den gående människan, ... Genom att skapa trafikmiljöer som prioriterar andra trafikanter framför bilister kan delar av stadens trafikytor bli sociala vistelseplatser istället för barriärer ... Regleringsformen gångfartsområde skall förbehållas miljöer där avsikten är att skapa just trivsamma, sociala vistelsemiljöer med de gående i fokus..”




  Henriksdalsallén uppfyller inte kraven för gångfartsområde. Kartlänk


  Befintlig utformning av Henriksdalsallén följer inte kraven för gångfartsområde


  Henriksdalsallén är totalt 18 meter bred. På varsin sida om allén finns en smal betongtrottoare á 1,5 meter + 0,45 meter gatsten. Bilväg inklusive parkeringsplatser har en bredd av 8,3 meter. Växter får 5,8 meter.

  Från handboken Cykeln i Staden: "Viktigt att utforma cykelvägnätet för en jämn hastighet utan onödiga stopp eller hinder". När trottoarerna är släta och övrig yta är gatsten, leder det ofta till att cyklande och gående väljer den släta trottoaren.







  Gående väljer trottoaren

  Den plana men smala ytan på trottoaren är som en magnet, den ytan drar till sig gående, löpare, barnvagnar, rullatorer, rullstolar och cyklande trafikanter. In i det sista, likt ett chickenrace, håller sig de flesta kvar på den planaste ytan.




  Första tjing på smala betongtrottoaren:
  Barn/äldre, barnvagnar/rullstolar, gående.






  Gatan ligger oftast öde, enstaka bilar passerar. Med matkassar på cykeln vill man inte ut i gatstenen och förstöra frukt, grönt, ägg och annat ömtåligt. Den ojämna ytan behöver bytas ut för att vara godtagbar för cykeltrafik.


  Exploateringskontoret ratar kunskap och styrdokument

  Stockholms Stad prioriterar kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik för att öka framkomligheten och för att klara miljömålen. När staden bygger gångfartsområden för att öka gångtrafik och cykeltrafik är det häpnadsväckande att kunskap och styrdokument om gångfartsområden ratas. Istället försämras framkomlighet för gångtrafik och cykeltrafik med gatsten och kanter. Rullstolsburna, gående, löpare, vanliga cyklande med matkassar på styret och barn bakom sig, föräldrar med lastcyklar eller cykelsläp, handikappade armcyklister, leveranstrafik med lastcyklar, samtliga dessa trafikanter behöver släta ytor för godtagbar framkomlighet.



  Vad svarar exploateringskontoret?


  – Nu är det redan byggt, det blir för dyrt att rätta till, svarar exploateringskontoret.

  I teorin har Stockholms stad alltså haft all kunskap och alla ambitioner på plats. Men i praktiken har de planerat och byggt tvärtom. Gångfartsområdet i Henriksdal blev bara en ”Tummetott”, en extremt bred gata för bilar där gående, handikappade och cyklister inte är välkomna. Så bygger man inte en mjuk inkluderande hållbar stadsdel där tanken var färre bilar och att boende mer skulle gå, cykla och åka buss eller tvärbana. Det blev bara en tjusig flopp av all gatsten.




  Stadens styrande dokument







  Handboken En stad för alla utkom i juni 2008 och skrevs under av cheferna för trafikkontoret och tillgänglighetsprojektet. Målsättningen var Världens mest tillgängliga huvudstad 2010 med utgångspunkt i FN:s 22 standardregler. ”En miljö som är bra för personer med funktionsnedsättningar är också bra för alla andra”, står det bl.a i handboken.

  Användning och omfattning: ”För att föregå med gott exempel bör staden tillämpa handbokens innehåll i sina egna program, planer, projekt och fastigheter.”

  Bygg rätt från början: ”För att lagkrav och målsättningar ska kunna uppfyllas måste tillgänglighet och användbarhet finnas med redan från början i översikts- och detaljplanearbete samt när bostäder, gatu- och parkmiljöer utformas och byggs.”

  Tillgänglighet och användbarhet: ”Nuvarande bygglagstiftning syftar till att tillgänglighet och användbarhet ska vara naturliga delar i grundutförandet.”

  Mark- och Exploateringsavtal: ”Enligt stadens markanvisningspolicy ska byggherren följa beslutade generella krav av kommunfullmäktige eller exploateringsnämnden. Det kan exempelvis gälla att göra ute- och inomhusmiljön tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.”


  Vad behöver göras? 

  • Henriksdalsallén i Hammarby sjöstad behöver delvis göras om för att öka framkomlighet för gångtrafik och cykeltrafik. Trafikkontoret och exploateringskontoret behöver låta en aktör med lång erfarenhet av cykeltrafik och gångtrafik utreda vilka åtgärder som behövs längs Henriksdalsallén.
  • Framtida stadsplanering behöver implementera denna utrednings resultat, och börja använda handboken En stad för alla och andra befintliga handböcker, för att reducera dyra ombyggnationer, och för att inte fördröja stadens mål att öka framkomlighet med cykel och gångtrafik.





  Ärendehantering


  xxx




  Läs mer om gångfartsområde


  Läs mer om gatsten på cykelbana




  Uppdateringar


  xxx