2015-09-23

Dags att agera, Daniel Helldén och Lars Rådh

Systemfelen kring cykelinfrastruktur i Stockholm är omfattande och allvarliga, det är dags för Trafikborgarrådet Daniel Helldén och stadsdirektör Lars Rådh att agera.

Uppdatering 9/11 Trafikroteln svarar, de är delvis medvetna om bristerna, och anser att de cyklandes erfarenheter är viktiga. Läs hela svaret längst ner.

Uppdatering 27/10: Trafikkontorets nya chef Lars Jolerus vill inte höra talas om några systematiska brister i underhåll eller i felanmälningssystemet. Inga brister i kompetens finns heller enligt Lars Jolerus. Läs hela svaret längst ner.

Uppdatering 15/10: Varken stadsdirektör Lars Rådh eller trafikborgarråd Daniel Helldén har svarat hur de tänker åtgärda de systematiska bristerna. Nytt mail skickas som påminnelse.

Uppdatering: Trafikkontorets fd chef Per Anders Hedkvist svarar att "appen Tyck till är det absolut bästa, snabbaste och säkraste sättet att få ett fel åtgärdat" Läs hela svaret längst ner. (Per Anders Hedkvist är inte längre trafikdirektör, ny chef rekryteras.)


Cyklingen ökar i Stockholm, men trafikplanering och underhåll av cykelinfrastruktur hänger inte med. I den nuvarande organisationen saknas ofta kompetens och egen erfarenhet av vardagscykling året runt. Därför måste extern kompetens användas om underhåll och trafikplanering ska förbättras till tillräcklig nivå inom överskådlig tid. Detta är avgörande för att kunna ställa om till effektiva transporter i Stockholm i den takt som krävs. Att utbilda nuvarande intern organisation kommer helt enkelt ta för lång tid och är för kostsamt. Medborgarna är beredda att ställa om till effektiva transporter visar studier vid KTH, men Stockholms stad nöjer sig med visuella reklamkampanjer och enstaka projekt som ger ett intryck av att staden satsar på cykeltrafik. I dagens fördelning av medel till infrastruktur i Stockholm får cykling bara smulor, trots att forskning visar att cykel är ett av de mest samhällsnyttiga och mest lönsamma trafikslagen för vardagstransporter i tätort. Dessutom finns enorm potential att flytta 51% av motoriserade godstransporter till lastcyklar, både privat och yrkesmässigt.


Prioriterat cykelstråk Västerort. Stora delar av cykelstråket är så smalt
att möte ej är möjligt på det dubbelriktade cykelstråket.
Se cykelbanekoll av hela stråket här.

Var finns bristerna?

I sommar och vinterunderhåll saknas effektiv arbetsledning, kompetens om vad som är farligt för cyklande, och effektivt felanmälningssystem. Inte ens den mest envisa medborgaren lyckas få rätt åtgärd utförd. Trafikkontorets chef Per Anders Hedqvist svarar att det är ”good enough” där det finns farliga brister. Trafik Stockholm säger att ”entreprenörerna gör ändå som de vill”. Trafikkontoret saknar helt organisation för relevant kvalitetskontroll av underhåll. Trafikkontoret själva anser tvärtom att felanmälningssystemet fungerar bra. Ofta är skattemedel kastade i sjön, som när entreprenörer snöröjer på fel sätt och det blir ofarbart, men får ändå betalt av staden.

Hård och isig snöhög som inte syns i mörker, trots upprepade felanmälningar
tar det veckor innan det åtgärdas, prioriterat cykelstråk.
Trafikkontoret svarar att det är  "good enough".
Efter felaktig åtgärd är det fortfarande farligt för cyklande, tills snön smälter.

Vid vägarbeten är ofta cyklande de mest utsatta visar studier vid VTI. Gång på gång uppstår risker för cyklande vid vägarbeten i Stockholm. Ofta finns risk för invalidiserande skador. Systemfelen är omfattande. I stadens tekniska handbok som reglerar hur vägarbeten ska utföras, där nämns knappt cykel. Även den mest engagerade medborgaren har svårt att få Trafikkontoret och entreprenörer att rätta till farliga brister. Kompetensbrister finns både hos entreprenörer men även hos Trafikkontorets områdesansvariga som godkänner och kontrollerar TA-planer. Områdesansvariga har inte ens arbetstid för att kontrollera farliga vägarbeten. Engagerade medborgare möts av häpnadsväckande uttalanden från Trafikkontoret som ”varför åtgärdar du inte själv, så slipper vi ha detta telefonsamtal” och ”det finns andra trafikslag också, allt handlar inte om cykel". Trafikkontoret ser heller ingen poäng med att utbilda entreprenörer om vägarbete på cykelbana, och än mindre att kräva böter eller vite av entreprenörer som orsakar risker för cyklande. 

Entreprenör saknar kompetens för vägarbete på cykelbana och blockerar 
med staket som inte syns i mörker.  Tyck-till appen ger inte resultat, 
och cyklandeombud kontaktar entreprenören.

I nyproduktion av cykelinfrastruktur byggs det ofta utan rätt kompetens i Stockholm, och de regelverks som finns följs inte. Det blir kostsamt att rätta till och det fördröjer övergången till effektiva och säkra vardagstransporter i Stockholm. Här måste ansvariga ställas till svars både för ekonomiskt svinn och misslyckad stadsledning.

Nyproduktion Fridhemsplan Mariebergsgatan Drottningholmsvägen.
Cyklande tvingas upp på trottoaren. Konfliktdesign à la Stockholm. 


Bristen på säker cykelparkering är omfattande. Både vid bostaden, vid arbetet och där vardagsinköpen görs. Anpassning för lastcyklar saknas helt. Elcyklar och lastcyklar kostar idag upp till 50.000kr men trygga cykelparkeringar finns i princip inte alls i Stockholm.

Vid centralen saknas kapacitet för säker cykelparkering


Det är idag de cyklande som gör den kvalitetskontroll av cykelinfrastruktur som Stockholms stad saknar organisation för. I gruppen Cykla i Stockholm och Superlokala cyklandeombud Stockholms län, kan entreprenörer, stadsdelsförvaltningar och Trafikkontoret följa relevant kvalitetskontroll dag för dag, timme för timme, minut för minut. Flera bloggare och cykelnätverk bidrar med den spetskompetens som ofta saknas i Stockholms stad.
Superlokala cyklandeombud följer också upp ärenden långsiktigt mot stadsdelsförvaltning, områdesansvarig på trafikkontoret och lokal entreprenör. Det arbete som Stockholms stad misslyckats med och saknar organisation för.


Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms länUppdatering 151109

Trafikroteln svarar i mail

Hej Jon, Jag vill börja med att be om ursäkt för att svar dröjt. Det är så klart oacceptabelt att det tagit så lång tid. Nedan finner du svar (det kursiverade)på dina synpunkter, du hittar även det i det bifogade. Vi har lagt ihop ditt första mail och ditt påminnelsemail nedan. Din genomgång är mycket ambitiös och viktig för oss. Svaren och dina synpunkter kommer att diarieföras hos oss på roteln och våra svar kommer också skickas vidare till trafikkontoret. Enligt uppdrag,Gabrielle Gjerswold, kanslichefMiljö-, social- och trafikrotel, stadsledningskontoret, Miljöpartiet de gröna Stockholms stadshus 
Ragnar Östbergsplan 1, 105 35 Stockholm
Telefon: 08508296 94 SMS: 0761 22 96 94
E-post: gabrielle.gjerswold@stockholm.se
www.stockholm.se
Ragnar Östbergsplan 1, 105 35 StockholmTelefon: 08508296 94 SMS: 0761 22 96 94 E-post: gabrielle.gjerswold@stockholm.se
www.stockholm.se  Jag har fortfarande inte fått svar om de systematiska bristerna när det gäller cykelinfrastruktur i Stockholm. Det är oroande för att samhällsutvecklingen  i Stockholm riskerar att bromsas, med hämmad ekonomisk utveckling som följd. Felbyggd nyproducerad cykelinfrastruktur i Stockholm måste ofta byggas om för dyra skattemedel. Cykeltransporter har enorm potential idag och medborgarna ligger klara i startblocken  men Stockholm har en kraftig ”cykelskuld”, därför finns ingen tid att förlora.
 Hur tänker ni åtgärda bristerna? Kompetensbrister och organisationsbrister finns på många nivåer idag, därför räcker det inte med att byta förvaltningschef vid Trafikkontoret.
Vi är i början av att förändra ett synsätt som varit förhärskande i hela staden i många år och som såväl varit sanktionerat av som omfattat av politiker. Där bilen fått vara norm och där cykeltrafiken har betraktats som avvikande. Vi uppfattar att kontoret är på väg att vända skutan, vändningen inleddes redan under dåvarande förvaltningschefs tid. Det tar dock lite tid att ändra synsätt. Mycket av det som behöver ändras kan ändras genom politiska beslut och genom styrning via budget och verksamhetsplaner och genom att tydliga krav ställs.  Det finns många konkreta förslag för samhällsutvecklingen i Stockholm, här är några. 
 • På kort sikt måste extern kompetens användas omedelbart. Trafikkontoret saknar idag till avgörande delar rätt kompetens och organisation för säker och framkomlig cykelinfrastruktur och underhåll av cykelinfrastruktur. Kontoret tar redan idag in extern kompetens i form av konsulter. Det krävs också ett modigt politiskt och kreativt ledarskap för att det ska ske förändringar.
 • På lång sikt måste utbildning genomföras hos Trafikkontoret om cykelinfrastruktur och dess underhåll. De som ska arbeta med och besluta om cykelplanering och underhåll måste även ha egen daglig erfarenhet av vardagscykling året runt. Vi menar att den externa kompetensen som tas in bidrar till kunskap, samtidigt som vi uppfattar att trafikkontoret har viljan att göra ett bra arbete när det gäller cykelinfrastruktur. Satsningar när det gäller infrastruktur för cykel kräver ett politiskt ledarskap där nämnden inte accepterar avvikelser från cykelplanen utan att detta motiveras särskilt. I budget för 2016 är vi ännu tydligare med att drift och underhåll på stadens pendlingsstråk ska prioriteras plus att vi vill se en utveckling kring underhållet på stadens alla cykelbanor. Cykeljouren ska finnas i verkligheten och inte bara i dokument.
 • Stadens tekniska handbok för vägarbete vid cykelbanor måste utarbetas med extern kompetens. Vi uppfattar att den tekniska handboken behöver revideras, vi tar dock inte ställning till vem som ska revidera den. Vi vill att detta prioriteras och skriver också om det i budgeten. Det ska vara säkert och tydligt hänvisat för cyklister vid vägarbete och ombyggnationer som påverkar cykelbanor och cyklisters framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Utbildning och godkännande av entreprenörer för vägarbete på cykelbanor måste genomföras, med extern kompetens. Snabb-kurs behövs omedelbart, och en ordinarie kurs behöver tas fram och genomföras på lång sikt.
 • Se ovan. 
 • Kompetensen hos de som dagligen använder cykelinfrastruktur i Stockholm måste användas i organiserad form. Vi har för avsikt att inom kort tillsätta ett cykelråd med representanter för cykelsamhället och cykelorganisationer. Vi tänker oss att rådet ska kunna stötta politikerna i nämnden i bland annat deras beslut kring investeringar och underhåll för cykling.
 • Revision och utredning om varför stadens tekniska handbok för cykelinfrastruktur inte följs. Sedan vi tillträdde i oktober 2014 har vi enträget krävt att varje förslag kring infrastruktur som inte följer de planer och strategier som finns för cykling ska kompletteras med en förklaring till det. Detta för att politikerna ska få information och kunna ta ställning till om man tycker att detta är ett rimligt avsteg. 
  Allvarliga systemfel kring cykelinfrastruktur i Stockholm, dags för Trafikborgarrådet Daniel Helldén och stadsdirektör Lars Rådh att agera. Cyklingen ökar i Stockholm, men trafikplanering och underhåll av cykelinfrastruktur hänger inte med. I den nuvarande organisationen saknas ofta kompetens och egen erfarenhet av vardagscykling året runt. Därför måste extern kompetens användas om underhåll och trafikplanering ska förbättras till tillräcklig nivå inom överskådlig tid. Detta är avgörande för att kunna ställa om till effektiva transporter i Stockholm i den takt som krävs. Att utbilda nuvarande intern organisation kommer helt enkelt ta för lång tid och är för kostsamt. Medborgarna är beredda att ställa om till effektiva transporter visar studier vid KTH, men Stockholms stad nöjer sig med visuella reklamkampanjer och enstaka projekt som ger ett intryck av att staden satsar på cykeltrafik. I dagens fördelning av medel till infrastruktur i Stockholm får cykling bara smulor, trots att forskning visar att cykel är ett av de mest samhällsnyttiga och mest lönsamma trafikslagen för vardagstransporter i tätort. Dessutom finns enorm potential att flytta 51% av motoriserade godstransporter till lastcyklar, både privat och yrkesmässigt.
Vi tycker inte att det går att säga att det generellt brister i kompetens och egen erfarenhet i trafikkontorets organisation även om det finns potential till förbättringar. Vi tror mer på att det politiska ledarskapet kan dra förändringen framåt. Förvaltningar arbetar utifrån den budget och verksamhetsplan som politikerna tar beslut om och vi uppfattar att den lojaliteten även finns hos trafikkontoret. Vår ambition är att cyklingen ska få medel för att klara investeringar och underhåll på ett rimligt sätt. Sedan tar det dessvärre tid i den kommunala processen och det tar tid att upphandla. Detta är sådant som är svårt att bortse från, men vi hoppas att det ändå ska kunna gå smidigare och snabbare än vad det gjort i delar av de beslutade projekten. Vi ser också lastcykelns potential i staden för att minska vägtrafikarbetet från biltransporter. I budgeten vill vi därför att detta prövas. Var finns bristerna?
 I sommar och vinterunderhåll saknas effektiv arbetsledning, kompetens om vad som är farligt för cyklande, och effektivt felanmälningssystem. Inte ens den mest envisa medborgaren lyckas få rätt åtgärd utförd. Trafikkontorets chef Per Anders Hedqvist svarar att det är ”good enough” där det finns farliga brister. Trafik Stockholm säger att ”entreprenörerna gör ändå som de vill”. Trafikkontoret saknar helt organisation för relevant kvalitetskontroll av underhåll. Trafikkontoret själva anser tvärtom att felanmälningssystemet fungerar bra. Ofta är skattemedel kastade i sjön, som när entreprenörer snöröjer på fel sätt och det blir ofarbart, men får ändå betalt av staden.
När staden upphandlar så måste staden också följa upp de krav som staden ställt. Detta är en av de bristerna som vi idag jobbar med. Uppföljning, förutom tydligt ställda krav, är en förutsättning för att staden ska veta att vi fått det vi beställt och att det utförs enligt de kvalitetskrav staden ställt upp i upphandlingen. När det gäller snöröjningen så kommer metoder vidareutvecklas genom bland annat jämställd snöröjning, samtidigt som sopsaltning utvärderats och prövas ut efter förra årets mindre väl utförda sopsaltning.  Vid vägarbeten är ofta cyklande de mest utsatta visar studier vid VTI. Gång på gång uppstår risker för cyklande vid vägarbeten i Stockholm. Ofta finns risk för invalidiserande skador. Systemfelen är omfattande. I stadens tekniska handbok som reglerar hur vägarbeten ska utföras, där nämns knappt cykel.
Detta behöver tydliggöras och troligen behöver handboken revideras. Samtidigt måste trafikkontoret och andra berörda kontor bli bättre på att informera och följa upp att entreprenörer följer de regler som finns. Även den mest engagerade medborgaren har svårt att få Trafikkontoret och entreprenörer att rätta till farliga brister. Kompetensbrister finns både hos entreprenörer men även hos Trafikkontorets områdesansvariga som godkänner och kontrollerar TA-planer.
Vår uppfattning är att staden behöver bli bättre på att följa upp att kraven verkligen följs och att entreprenörer förstår vad de ska göra. Områdesansvariga har inte ens arbetstid för att kontrollera farliga vägarbeten. Engagerade medborgare möts av häpnadsväckande uttalanden från Trafikkontoret som ”varför åtgärdar du inte själv, så slipper vi ha detta telefonsamtal” och ”det finns andra trafikslag också, allt handlar inte om cykel". Trafikkontoret ser heller ingen poäng med att utbilda entreprenörer om vägarbete på cykelbana, och än mindre att kräva böter eller vite av entreprenörer som orsakar risker för cyklande.
 Vår uppfattning är att trafikkontoret följer upp vid större ombyggnation men i andra fall är beroende av oss trafikanter för att få information om eventuella fel och brister. Vi föredrar att det informeras om och att det görs rätt vid vägarbete framför att kräva böter när det inte fungerat. Det ska fungera. Om det brister i kunskap hos entreprenörer så bör rimligen trafikkontoret se till att entreprenörerna får den kunskap som behövs för att de ska göra rätt. I nyproduktion av cykelinfrastruktur byggs det ofta utan rätt kompetens i Stockholm, och de regelverks som finns följs inte. Det blir kostsamt att rätta till och det fördröjer övergången till effektiva och säkra vardagstransporter i Stockholm. Här måste ansvariga ställas till svars både för ekonomiskt svinn och misslyckad stadsledning.
 Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har i uppdrag i årets budget att tillse att det inte sker felaktigheter. Kunskapen hos entreprenörer om hur infrastrukturen ska vara byggd måste säkras. Staden ska vara en tydlig kravställare och följa upp beställt arbete.  Bristen på säker cykelparkering är omfattande. Både vid bostaden, vid arbetet och där vardagsinköpen görs. Anpassning för lastcyklar saknas helt. Elcyklar och lastcyklar kostar idag upp till 50.000kr men trygga cykelparkeringar finns i princip inte alls i Stockholm.
 Vi instämmer i att anpassning till lastcykel ännu inte finns, men det är något vi försöker jobba för. När det gäller cykelparkeringar i anslutning till bostad, arbete och affärer så menar vi att det är saker staden kan ställa krav på vid markanvisningar och där staden själva är arbetsgivare eller fastighetsägare. Staden använder sig av cykelparkeringstal vid exploatering för att öka antalet cykelparkeringar. Staden försöker också hitta möjligheter att bygga säkra cykelparkeringar kollektivtrafiknära så att det går att göra kombiresor även med cykel. Samtidigt kan staden uppmuntra företag i Stockholm att satsa på cykelparkeringar. Nu när Stockholms handelskammare har börjat se fördelarna med cykling så hoppas vi att det ska märkas en ändrad attityd hos företagen i Stockholm.  Vi har också gett Stockholm parkering AB i uppdrag att särskilt arbeta med hållbar mobilitet och säkra cykelparkeringar. Något som de inte arbetat med tidigare. Det är idag de cyklande som gör den kvalitetskontroll av cykelinfrastruktur som Stockholms stad saknar organisation för. I gruppen Cykla i Stockholm och Superlokala cyklandeombud Stockholms län, kan entreprenörer, stadsdelsförvaltningar och Trafikkontoret följa relevant kvalitetskontroll dag för dag, timme för timme, minut för minut. Flera bloggare och cykelnätverk bidrar med den spetskompetens som ofta saknas i Stockholms stad.
Superlokala cyklandeombud följer också upp ärenden långsiktigt mot stadsdelsförvaltning, områdesansvarig på trafikkontoret och lokal entreprenör. Det arbete som Stockholms stad misslyckats med och saknar organisation för.
 Vi är väldigt tacksamma för den tid och arbete som cyklister där ute bidrar med. Uppdatering 151027

Trafikkontorets nya tf chef Lars Jolerus svarar i mail

Hej Jon,
Tack för ditt engagemang i cykelfrågor. Vi är fullt medvetna om att vi har ett cykelvägnät som byggdes till stora delar när cykelfrågorna inte var lika prioriterade som de är idag. De cykelbanorna, cykelvägarna, cykelfälten mm ska vi idag ta hand om på bästa sätt. Cykel är ett alternativt färdmedel, bland andra trafikslag i staden. Vi utgår från en planering där alla trafikslag vägs in. Nu har vi fokus på gång, cykel och kollektivtrafik. Det innebär att vi prioriterar om befintliga ytor för att anpassas till de nya prioriteringarna.
Stockholm växer både till ytan och till antal medborgare och vi står inför spännande utmaningar. Samtidigt som staden växer, så ska det vara trivsamt, funktionellt och säkert att både bo och arbeta i staden. Vi måste acceptera och lära oss att samsas på samma yta. Staden växer och vi med den. Vi bygger om, vi bygger ihop och vi bygger nya cykelbanor. Vi utgår från våra planer i både framkomlighetsstrategin, cykelplanen och gångplanen. Men allt kan inte genomföras på en gång. Vi prioriterar utifrån de verktyg vi har – för att uppnå målen. Det kräver bland annat tålamod. Den processen tar sin tid, från planering, projektering till upphandling och genomförande tar det i princip 3 år. I vårt uppdrag ingår att utveckla trafiksystemet både i och kring Stockholm. Det innebär lösningar på både lång och kort sikt. Vi måste göra avvägningar och prioriteringar i de utrymmen som redan finns. Samtidigt som många andra stora arbeten redan pågår i Stockholm, såsom t ex Citybanan, utbyggnad av tunnelbanan och Nya Slussen.
För att allt ska förverkligas i våra planer och strategier behöver vi bygga om våra gator, skapa fler reserverade körfält och ge mer plats till bussar och cyklister. För att kunna skapa detta blir det under en tid trafikstörningar, vi behöver alla ha tålamod på många plan. Samtidigt som det är roligt att bo och arbeta i en stad som är under utveckling och utbyggnad.
Trafikkontoret har satsat mycket på service till våra cyklister, vi har under förra året byggt 3000 st parkeringsplatser för cykel. Detta år har vi fortsatt med 2000 st till. Vi har i ytterstaden förbättrat vägvisningsskyltningen. Du kan på 19 st platser i staden pumpa din cykel och vi erbjuder 140 st lånecykelstationer. Så kontoret satsar och fortsätter att satsa på service. Kontoret delar också ut cykelkartan gratis och du kan planera din cykelfärd genom trafiken.nu/reseplaneraren. Kontoret startade vintersäsongen 2013/2014 med att vinterväghålla vissa utvalda cykelstråk med en metod som kallas sopsaltaren. Snön sopas bort och en saltlösning sprids ut. Arbetet sker tillsammans med forskare från Vti (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Vintersäsongen året därpå utökade vi med det dubbla och körde 120 km. Statistik visar att vintercyklingen har ökat. Den respons kontoret har fått från cyklister innebär också att vi kommer fortsätta med detta försök.
Allt detta och mycket mer som kontoret utför kan du läsa om på vår webbsida, www.stockholm.se/cyklaVi delar inte din uppfattning om att kontoret inte är engagerad i dessa frågor och att vi inte innehar rätt kompetens för uppdraget.
Med vänlig hälsning
Lars Jolérus, tf. förvaltningschef
Trafikkontoret
Box 8311, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 260 46
E-post: lars.jolerus@stockholm.sewww.stockholm.se

Uppdatering 150924

Trafikkontorets chef Per Anders Hedkvist svarar i mail

Hej!
Tack för ditt engagemang och dina synpunkter. Jag har medarbetare som varje dag arbetar för att förbättra trafiksituationen för gående, cyklister, kollektivtrafik och leveranstrafik. Och jag vet att vi tar stora steg framåt i det arbetet varje år. Vi vet också att inte alla är nöjda med den kvalitet vi levererar och att olika trafikantgrupper ofta har motstående synpunkter som kräver avvägningar och kompromisser. Om detta kan man diskutera länge.

Men något som inte går att diskutera det är att om man vill rapportera fel och brister i gatumiljön är vår app 'Tyck till' det absolut bästa, snabbaste och säkraste sättet att få ett fel åtgärdar. Marknadsför gärna användningen av felanmälan mm genom 'Tyck till' i dina nätverk. Så hjälps vi bäst åt att göra cyklingen tryggare och attraktivare.Svar från Superlokala Cyklandeombud

Hej och tack för svar.
Det är djupt olyckligt att ledningen för Trafikkontoret saknar tillräcklig insikt i hur Trafikkontorets felanmälningssystem fungerar i verkligheten. De systematiska bristerna är väldokumenterade. Trafikkontoret visar åter i denna kommunikation tydligt att de saknar förmåga att förstå bristerna, och saknar förmåga att åtgärda bristerna. Därför måste extern kompetens användas för att skapa säker och framkomlig cykelinfrastrukur i Stockholm inom överskådlig tid. Med dagens organisation hämmas stadens utveckling avgörande, och skattemedel försvinner utan att göra avsedd nytta.
Ansvaret för att rätta till de systematiska bristerna ligger på trafikborgarrådet Daniel Helldén och stadsdirektör Lars Rådh.
Att ledningen för Trafikkontoret påstår att olika trafikantgrupper har motstående synpunkter är fabricerat och vilseledande och har inget med bristerna i underhåll och trafikplanering att göra. Det ska givetvis fungera för alla trafikslag. Att etablera säkra vägarbeten är inte en kompromiss och avvägning mellan olika trafikslag. Trafikkontoret saknar tillräcklig kompetens och regelverk för trafikslag cykel, vilket också är väldokumenterat, och alla kan läsa om det i Trafikkontorets tekniska handbok.


151015 Påminnelsemail från Cyklandeombud, (varken stadsdirektör Lars Rådh eller trafikborgarråd Daniel Helldén har svarat hur de tänker åtgärda bristerna.

Hej Daniel Helldén och Lars Rådh.
Jag har fortfarande inte fått svar om de systematiska bristerna när det gäller cykelinfrastruktur i Stockholm. Det är oroande för att samhällsutvecklingen  i Stockholm riskerar att bromsas, med hämmad ekonomisk utveckling som följd. Felbyggd nyproducerad cykelinfrastruktur i Stockholm måste ofta byggas om för dyra skattemedel. Cykeltransporter har enorm potential idag och medborgarna ligger klara i startblocken  men Stockholm har en kraftig ”cykelskuld”, därför finns ingen tid att förlora.
Hur tänker ni åtgärda bristerna? Kompetensbrister och organisationsbrister finns på många nivåer idag, därför räcker det inte med att byta förvaltningschef vid Trafikkontoret.
Det finns många konkreta förslag för samhällsutvecklingen i Stockholm, här är några.

 • På kort sikt måste extern kompetens användas omedelbart. Trafikkontoret saknar idag till avgörande delar rätt kompetens och organisation för säker och framkomlig cykelinfrastruktur och underhåll av cykelinfrastruktur. 
 • På lång sikt måste utbildning genomföras hos Trafikkontoret om cykelinfrstruktur och dess underhåll. De som ska arbeta med och besluta om cykelplanering och underhåll måste även ha egen daglig erfarenhet av vardagscykling året runt.
 • Stadens tekniska handbok för vägarbete vid cykelbanor måste utarbetas med extern kompetens. 
 • Utbildning och godkännande av entreprenörer för vägarbete på cykelbanor måste genomföras, med extern kompetens. Snabb-kurs behövs omedelbart, och en ordinarie kurs behöver tas fram och genomföras på lång sikt.
 • Kompetensen hos de som dagligen använder cykelinfrastruktur i Stockholm måste användas i organiserad form. 
 • Revision och utredning om varför stadens tekniska handbok för cykelinfrastruktur inte följs.

De systematiska bristerna är väldokumenterade, som tex här

Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö
Superlokala cyklandeombud i Stockholms län.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar