2015-11-12

Snabb återkoppling från anläggningsavdelningen

Det varierar kraftigt hur snabbt ärenden åtgärdas, och om det blir rätt åtgärd när det gäller Stockholms stads felanmälningssystem. Belysningsavdelningen i område Bromma verkar vara snabba. Återstår att se om Trafikverket är snabba.

Korsningen är helt i mörker


Jag skickade in ett klagomål om en korsning där det helt saknas belysning på det prioriterade cykelstråket som passerar Ulvsundaplan. Här är den dubbelriktade cykelbanan så smal att det inte går att mötas, samt att det är många djupa ojämnheter i asfalten, kantsten och ofta vattenfyllt. I korsningen gör den kombinerade gång och cykelbanan dessutom en parallellförflyttning och gränsar nästan till att vara en Y-korsning, samt att stor uppmärksamhet behövs mot eventuell insvängande motortrafik. Mötande biltrafik bländar och minskar ytterligare sikten.
Därför är det särskilt viktigt att det finns tillräcklig belysning, vilket helt saknas idag.

Ärendet skickades in via tyck-till-appen KC-1793705 onsdag 11/11, och fick mail nästa dag från en ingenjör på anläggningsavdelningen, med uppmaning att ringa upp för att diskutera ärendet. Det känns lovande!

Dock är ärendet komplicerat, eftersom Trafikverket ansvarar för sträckan mellan Ulvsundaplan och Alviksrondellen. Trafikverket får jag kontakta separat.

Ärendehantering

151111
anmälan till trafikkontoret Stockholms stad
151112
Telefon med ingenjör på anläggningsavdelningen
anmälan till Trafikverket #230557

Mail till trafikverket@trafikverket.se Vid Ulvsundaplan i Stockholm saknas belysning, i lilla korsningen mellan väg 275 och mindre parallellgata sydost om stora rondellen Ulvsundaplan.
Motivering
Här är den dubbelriktade prioriterade cykelbanan så smal att det inte går att mötas, samt att det är många djupa ojämnheter i asfalten, kantsten och ofta vattenfyllt. I korsningen gör den kombinerade gång och cykelbanan dessutom en parallellförflyttning och gränsar nästan till att vara en Y-korsning, samt att stor uppmärksamhet behövs mot eventuell insvängande motortrafik. Mötande biltrafik bländar och minskar ytterligare sikten för cyklande.
Därför är det särskilt viktigt att det finns tillräcklig belysning, vilket helt saknas idag.Här behövs belysning akut, en tillfällig lösning behövs direkt innan fast installerad belysning är planerad och anlagd.
Detaljer
Belysning behövs mitt i den korsningen, samt i en radie på minst 25m från centrum av korsningen. Samverkan behöver göras med Stockholms stads anläggningsavdelning ingenjör xxxx, mailadress, telefonnummer
Ljusstyrkan från biltrafikens vägbelysning längs väg 275 räcker inte, här behövs särskilt stark belysning. Idag är det i princip helt mörkt i korsningen.
Sannolikt är det lika bra att anlägga rätt belysning längs hela sträckan väg 275 från rondellen Ulvsundaplan till Alviksrondellen.
2015-11-10

Farlig omledning för cyklande Ulvsundavägen

En av de farligaste omledningarna vi har sett på länge, längs Ulvsundavägen,  Otera Ratel är entreprenör. Endast 0,5m finns för dubbelriktad cykel och gångbana. Trehjuliga cyklar kommer inte förbi. Trafikkontoret är oförmögna att få entreprenören att åtgärda, vecka efter vecka.
Viktor Arnell rapporterar i Facebookgruppen Cykla i Stockholm: Vid korsningen Ulvsundavägen/Norrbyvägen finns ett vägarbete där cykeltrafiken leds om. Men det finns bara 0,5 meter för två körriktningar cyklande och två riktningar gående samt buffertzon till tung motortrafik. Det räcker inte ens för en riktning cyklande. Ulvsundavägen är hårt trafikerad med tunga fordon i höga hastigheter, och då behövs en buffertzon på minst 0,5 meter mellan bilväg och cykelbana. Detta vägarbete är riktigt farligt för cyklande. Det är i princip ofarbart.
Här behöver den svängande filen för motortrafik stängas av, och GC-banan behöver ledas ner ner, med sluttande asfaltkant upp och ner för kantstenen. Handläggaren på Trafikkontoret säger att det inte går att ta yta från motortrafiken, för att Ulvsundavägen är högtrafikerad. Motortrafiken behöver dessutom få hastigheten sänkt till 30km/t intill omladdningen, samt höga solida betongstaket som barriär mellan GC-banan och vägbana för motortrafik.

Cyklandeombud Stockholm anser att Entreprenören Otera Ratel behöver betala böter samt gå utbildning för vägarbete vid cykelbana. Trafikkontorets handläggare säger att det inte finns utbildningar om vägarbete vid cykelbanor.Ärendehantering

151102 Felanmält till Trafikkontoret av Mattias Bäcklund
151109 Felanmält till entreprenören Otera av Mattias Bäcklund
151109 Twitter till Trafikredaktionen P4 Stockholm
151110 Trafikredaktionen P4 Stockholm lägger upp notis om ärendet
151111 Cyklandeombud pratar med handläggare på Trafikkontoret som godkänt TA-plan.
151117 Cyklandeombud dokumenterar ingen förändring, fortfarande farlig omledning
151118 Cyklandeombud kontaktar handläggande trafikingenjör, som åter ska kontakta entreprenören. Att använda en (ev totalt fem) fil av motortrafiken för att göra en säker omledning, är totalt uteslutet då det skulle minska motortrafikens framkomlighet.
151125 Fortfarande saknas omledning för cyklande, återledning saknas Ulvsundavägen.
151126 Ringer handläggande trafikingenjör tredje gången och påpekar bristerna.

151118 Häpnadsväckande svar från handläggande trafikingenjör på Trafikkontoret.

Jag föreslår åter att en av de fem filerna för motortrafiken måste användas för att göra en säker omledning, men asfaltramper över kantsten. Trafikingenjören gör då glasklart att det är helt otänkbart.  Jag frågar om inte säkerheten, att ingen ska skadas, måste gå före framkomligheten för bilar och annan motortrafik. Trafikkontoret svarar att de är medvetna om detta samt att gång och cykel ska ha högsta prioritering, men trafikingenjören säger att "jag skulle bli hängd" om entreprenören skulle använda vägbanan för motortrafik som omledning för gång och cykeltrafik vid vägarbetet.

Ytterligare brister i samma ärende.

Entreprenören Otera Ratel har brister i skyltningen och omledningen, inga skyltar finns för cyklande trafikanter. Ingen skylt finns med kontaktuppgifter till entreprenören. Ingen återledning finns för södergående cyklande längs Ulvsundavägen. Cyklande hamnar till slut i den stora rondellen vid Ulvsundaplan, rakt ut i mötande trafik.

Hänvisning för cyklande saknas

Cyklande leds rakt ut i mötande trafik, återlämning är bortglömd


Brister för cyklande Norrbyvägen österut

Otera Ratel arbetar även från korsningen och österut längs Norrbyvägen. Där finns brister i omledning för cyklande. Omledning saknades helt under några dagar, och cyklande var hänvisade till att passera en hög kantsten, och sedan cykla bland motorfordon på tungt trafikerade Norrbyvägen. Fär att sedan behöva lyfta upp cykeln över kansten efter vägarbetet. Lastcyklar med tre hjul kunde inte passera, inte heller cyklar för de med funktionsvariationer. Hastigheten för motortrafiken behöver sänkas till 30 km/t för att få tillräcklig säkerhet för gång och cykeltrafik vid dessa vägarbeten. Återledning efter vägarbetet saknas.

Omledning saknas inledningsvis helt. Foto: Mattias Bäcklund 
Hänvisning för cyklande saknas

För smalt för dubbelriktad cykeltrafik och gångtrafik. 

Omledning saknas för cyklande vid utfart Björkbacksvägen

För smalt för cykel och gångtrafik, hastigheten på bilvägen behöver sänkas till 30 km/t


Uppdatering 151125, fortfarande många brister.

Cyklande leds rakt ut i mötande tung trafik vid Ulvsundaplan. Omledning för cykel saknas Norrbyvägen. Handläggande trafikingenjör på Trafikkontoret kontaktas för tredje gången, som lovar att åka ut och titta på platserna igen.


Gång och cykeltrafik leds rakt ut i motortrafiken, eller? Skyltningen är mycket förvirrande.


Ingen omledning för cyklande Norrbyvägen, ramp saknas för cyklande att komma upp på hög kantsten.
Lastcyklar, cyklar för personer med funktionsvariationer kommer inte fram här. 

Skyltar för cyklande saknas fortfarande, Ulvsundavägen mot Ulvsundaplan

Staket saknar reflex, ingen omledning för cyklande, Ulvsundavägen mot Ulvsundaplan

Cyklande leds rakt ut i mötande trafik Ulvsundaplan.
2015-11-03

Skaderisk för cyklande vid bygge, Hornsgatan

Byggmaterial ligger på cykelbanan vid Hornsgatan 121. Blockering har funnits till och från under hösten. Inga reflexer, inga skyltar, ingen omledning. Rapport och bild från Nils Bryntesson, samt info från Johan Kindström


Foto Nils Bryntesson


Vid Hornsgatan 121 har ett bygge pågått under hösten, där entreprenören använder cykelbanan som upplagsplats. Det innebär stora risker för cyklande, både för omkullkörning och skador av att ramla på spetsiga byggföremål.
Ingen omledning har funnits, inga reflexer och inga varselskyltar. Ibland har det varit högar med rör på cykelbanan.

Ärendehantering

Akut felanmälan via telefon 151103 till Trafik Stockholm som ska skicka åtgärd via Trafikkontoret.
Mail till Trafikkontoret med krav på att stänga bygget temporärt, tills entreprenören gått utbildning om bygge vid cykelbana.
ärendenummer KC-1784139
Trafik P4 Stockholm via twitter

Fler kommentarer


Hans Bjerhag Jag höll på att bli dängd av en plattformsbit i morse, när en byggkille snurrade runt med den, fullständigt struntande i oss på cykelbanan.
GillaSvara53 min
2015-11-02

Vägarbete tvingar ut cyklande i tung trafik Norrbyvägen

Vägarbete tvingar ut cyklande i tung trafik och ramper saknas helt. Seniorcyklar, armcyklar och trehjuliga lastcyklar med barn och matkassar kommer inte förbi alls. 


Mattias Bäcklund har felanmält och tagit bilder på ett vägarbete längs Norrbyvägen i Bromma. Cyklande tvingas ut i tung trafik på ett farligt sätt, och ramper upp och ner på kantstenen saknas helt. Ingen omledning för cyklande är gjord. Äldre cyklande, cyklande med funktionsvariationer, trehjuliga lastcyklar med barn och matkassar kan inte passera här.

Position: Norrbyvägen nordost om Ulvsundaleden
Det farliga vägbygget påbörjades sannolikt fredag 30/10, och fortfarande saknas omledning och hänvisning för cyklande tisdag 3/11.
Gående fick en hänvisning måndag 2/11.
Trafik P4 Stockholm via twitter.Prio cykelstråk Rålambshov blockeras av lövupplag

Det prioriterade cykelstråket vid Rålambshov blockeras av stora lövhögar, utan varselskyltning av entreprenören Svevia. 


Även denna höst använder entreprenören det prioriterade cykelstråket som uppsamlingsplats för löv från Rålambshovsparken. Ingen omledning för cykeltrafiken är gjord, och inga varningsskyltar finns uppsatta. Bild och observation av Helena Sahlén.
Jag ringer upp arbetsledaren på Svevia parkdrift, med ansvar för Kungsholmen och Östermalm. De lovar att prata med lagbasen för arbetet. Jag påminner att det är prioriterat cykelstråk, och att rätt skyltar måste användas vid arbete på cykelbana.
Arbetsledaren säger att de inte har tillåtelse att köra på gräsmattan med det fordon som ska hämta löv.

Ärendehantering

Svevia parkdrift telefon 151102
Mail till Svevia arbetsledare och Trafikkontoret 151102 ärendenummer KC-1782434.
Trafik P4 Stockholm via twitter

Läs mer om lövhalka


Foto Björn Hasselblad


Förslag på lövupptagning i park utan att använda cykelbana som upplagsplats

Jag mailar arbetsledaren förslag på hur en kan samla upp löv på gräsmattan bredvid GC-banan, tex på pressenning med "stoppkant". Lövstopp kan anordnas om pressening läggs upp mot ca 1m högt mobilt gallerstaket. Då går det att lyfta färdiga paket med löv likt ”big bag” direkt till större fordon, och löven behöver aldrig ligga på cykelbanan.

2015-11-01

Två steg bakåt för cykelbanan vid Drottningholm och väg 261 ut på Mälaröarna

Just nu bygger SL om sin busshållplats vid Drottningholms slott med hjälp av en entreprenören NCC. Bygget strider mot Trafikverkets och Ekerö kommuns planer för utformning av cykelbanor.


Trafikverket har tagit fram en regional cykelplan där man tagit fasta på ett par saker som är viktigt för säker cykling. Det är inte en tvingande plan men den innehåller förnuftiga och bra lösningar att utgå från. En av de lösningarna är att man inte skall bygga hinder i vägen för cyklisten/mopedisten samt att man skall ha en viss bredd och svängradie på cykelvägen. Det finns också ett par områden som berör just busshållplatser. Om man vill göra cykelvägar trafiksäkra så är detta en mycket bra utgångspunkt. Däremot så har inte alla trafikplanerare samma syn och det verkar som om många helt bortser från dessa mycket enkla åtgärder.

Vid Drottningholms slott passerar dagligen många cyklister, mopedister och gångtrafikanter. Sommartid är det också en del turister som cyklar eller tar buss. Det är den enda vägen ut på Mälaröarna vilket gör att oskyddade trafikanter bör färdas på cykelbanan.


Under en viss tid har det dock, enligt SL och Arriva, varit ett problem med att cyklister kör förbi en dåligt placerad busshållplats vid Drottningholms slott. Det kan kanske förklas av det enkla fenomen att man har placerat busskuren mitt i cykelbanan.

För att få bukt med detta problem har man gjort framkomligheten sämre med hjälp av ytterligare hinder.

Arbetet har delats upp i två steg. Första steget genomfördes under  sommaren (2015) med att att flytta busskuren från sidan av vägen till att stå mitt i cykelbanan. Andra steget har nu varit att placera stolpar där någon form av stacket skall sättas mellan stolparna. Bygget har pågått i 2-3 veckor och är ännu inte klart, men oberoende lösning så kommer det innebära en markant försämring i säker framkomlighet.

Vem som var först, cykeln eller bussen, är i detta sammanhang  säkert  relevant att fråga sig, men det är i regel inte den fråga som leder fram till en bra lösning. Det som gäller nu är att flera trafikslag befinner sig på samma yta och den mest rimilga lösning är att man söker en lösning som passar alla. Inte bara ett trafikslag.

Både Ekerö Kommun och Trafikverket har tagit fram omfattande dokument om hur cykelinfrastrukturen skall utformas. Bägge planerna är omfattande och har många bra delar. Tyvärr verkar väghållaren helt bortsett från dessa planer och valt att göra en lösning som är direkt farlig för cyklister.

Frågan är också om lösningen är bättre än den som var från början, innan busskuren flyttades ut i cykelvägen. En person som råkar befinna sig på fel sida om staketet har inte många vägar att väja åt.

Den tekniska lösning man valt har till syfte att separera personer som står och väntar på bussen alternativ kliver av bussen från övriga personer som oberoende fordon befinner sig på cykelbanan. Det har dock missat att man måste ta sig till och från busshållplatsen och det kan göras på flera sätt och kanske inte alltid på rätt sida om staketet.

I den bästa av världar kommer detta gå jättebra men ett enda litet misstag från en turist kan leda till dramatiska följder. Till skillnad från bilvägen där det strikt finns regler för vilken sida ett fordon skall befinna sig på, så är det inte alls lika klart på en gång/cykelbana.

Trafikförordningen säger "Det finns inga generella regler för vilken sida du som är gående ska använda på en gångbana, gångväg eller gång- och cykelväg. Det kan finnas lokala föreskrifter och de är då utmärkta med vägmärken."
(... man undrar hur dom kan veta att deras barriär fungerar... då... när man får gå vart man vill)
  
Om nu en person anländer med buss så är det knappast troligt att denne hunnit studera gällande praxis vid just denna hållplats. Skulle nu denna inte ont anande person promenera mot sidan av gång/cykelbanan skulle denna va direkt med kollisionskurs med t.ex en elektrisk moped eller en lådcykel. Skulle en av de alla rullskidåkare som trafikerar vägen tvingas manövrera utan bromsar på den smala vägen kan man närmast fantisera om utfallet.

Väjningsmöjligheterna är obefintliga och man har nu skapat en miljö där möjligheten att korrigera ett misstag inte finns. De risker som fanns tidigare finns kvar men numera finns några till.Vill man ha en konstruktiv lösning så finns det två bra vägar att välja. Den första är att flytta busskuren 100-200 meter längre ut på Lovön där det finns plats. Den andra är att flytta busskuren till andra sidan om vägen där det finns möjlighet för bussen att köra in och släppa av och på passagerare.
Det andra alternativet innebär också att de fåtalet resenärer som anländer till Drottningholm inte skulle behöva korsa vägen. Det man kan säga om just det andra alternativet är att det redan finns en hållplats enbart för avstigning på andra sidan vägen.


Kartlänk:
http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.3240&mlon=17.8898#map=14/59.3240/17.8898&layers=CN


Cykelbanan på Lovön ut mot Ekerö och Färingsö är trots sina brister en mycket bra cykelbana som används flitig. Den har under många år hållit en hög standard och haft mycket få olyckor med undantag för en passage på Färingsö förbi en bensinstation. 

Det som nu pågår är en markant sänkning av standarden vilket sannolikt kommer leda till att ökningen av personer som pendlar mellan Ekerö Centrum och Bromma med cykel kommer minska

Trafikverkets nya plan för den nya vägen innefattar också att cykelbanan skall göras smalare och korsa väg 261 flera gånger vilket är mycket olyckligt.