2019-06-23

Slussen besiktning #8

Det är onödigt krångligt och riskfyllt att passera slussenbygget med cykel, det går att öka säkerhet och framkomlighet. Besiktning #8. Över 16 avvikelser190620 plank blockerar sikt i svår kurva

Två år sedan vi gjorde besiktning, hur ser det ut idag?


Cyklandeombud gjorde en omfattande kartläggning av slussenbygget tillfälliga omledningar under åren 2015-2017, uppdelat i sju besiktningar. Över 100 avvikelser dokumenterades. Ofta uteblev rätt åtgärder från projektet och trafikkontoret, och brister förnekades ofta. Entreprenören ville inte anställa kompetens eller utbilda personal om cykeltrafik. Hur ser det ut idag, två år senare?

Rumble strips visar att trafikkontoret inte kan cykeltrafik


Vi har aldrig sett så många nyanlagda upphöjda rumble strips av termoplastisk massa, som vid slussenbygget. VTI (väg och transportforskningsinstitutet) anser att rumble strips är en säkerhetsrisk för cykeltrafik. Studier visar att de inte har någon effekt. Rumble strips är designade för biltrafik. Cyklandeombud har skickat den informationen många många gånger till slussenprojektet. Det är svårt att förstå varför de ändå använder bullerremsor. Det visar att trafikkontoret och entreprenören inte har kompetens om cykeltrafik. Och att de inte är intresserade av forskning om cykeltrafik. Ofta är asfalten lika ojämn på cykelbanor som Rumble strips, det blir liksom ingen skillnad. Även cykelsymboler i termoplastisk massa på asfalt ger samma ojämnhet.
Vid slussen syns det tydligt att rumble strips inte har någon funktion för cyklande. Vid direkta frågor till de cyklande vid slussen, svarar de att de bara cyklar förbi som vanligt. Många cyklar ut i mötande trafik för att slippa studsa på rumble strips, då blir det risk för kollision och personskador. För yrkesmässiga transporter med lastcyklar har rumble strips extra dålig funktion, och stoppar upp trafikflödet för mycket.
190620 Rumble strips Stadsgårdsleden utan funktion

190620 Trafikkontoret har gått bananas med rumle strips


Rumble strips visar att trafikkontoret inte är intresserade av forskning om cykeltrafik


Trots att VTI anser att rumble strips är en säkerhetsrisk för cyklande, fortsätter trafikkontoret att använda rumble strips med upphöjd termoplastisk massa. Studier av Me Be Safe, Koucky samt Xcycle projektet visar också att Rumble strips inte fungerar för cykeltrafik.Trafikkontoret följer inte ens sin egen handbok "cykeln i staden"

I stadens handbok "cykeln i staden" ska rumble strips användas i undantagsfall. Och i så fall placeras så att den cyklande hinner anpassa farten. På flera platser vid slussen har trafikkontoret placerat rumble strips precis vid tex korsning, ingen tid finns att anpassa hastigheten.


Det finns massor med bättre alternativ till Rumble strips, om en bara vill...


Det räcker med målade linjer på asfalten, som inte gör att cykeln studsar. De flesta vet vad det betyder. Komplettera med blixtljus om ytterligare effekt behövs. Det går också att addera blinkande text "sakta ner".  Det går även att addera ljudsignal, med röst "sakta ner". Det finns gott om andra lösningar, istället för rumble strips.


Plank blockerar sikt i svår korsning 


Kurvan från Stadsgårdsleden upp mot Gamla stan är svår att förstå, svår att läsa för cyklande trafikanter. Skyltning är otydlig. Det skulle vara mycket enkelt att förbättra sikten genom att byta planket mot trådstaket. Ännu enklare att ta ner pressening som skymmer sikt för cyklande mot Stadsgårdsleden. Ännu bättre skulle vara att utnyttja ytan bakom planket till cykeltrafik, med bättre kurvradie.190620 Enkelt att åtgärda blockerad sikt i kurvan

190620 Enkelt skapa sikt, ta bort presenning

190620 staket med sikt genom används på fel ställe


190620 Här kan gång cykel ledas med bättre kurvradie och sikt.Onödigt små felplacerade skyltar för vägvisning


Onödigt små skyltar för vägvisning. Eftersom jag inte cyklat här på länge var det väldigt knepigt, ska jag verkligen cykla upp här om jag ska till city? Större text, samma storlek som för motortrafik kan användas här. Skyltarna sitter för lågt, de skyms av andra trafikanter. Skylten för cyklande från Stadsgårdsleden kommer för sent, en måste nästan stanna till i korsningen och leta efter skylten.


190620 för små skyltar får vägvisning

190620 små skyltarBula risk för lastcyklar med tre hjul

En kraftig bula på cykelstråket innebär en risk för cyklande med trehjuliga lastcyklar. Det är också en risk för cyklande med funktionsvariationer. Här behöver hela bredden ha samma höjd, vilket är enkelt att utföra, lika enkelt som att göra denna konstiga lösning.


190620 Hög bula i asfalten innebär risk för cyklande

Asfalt lagd som puckelpist


Det är svårt att förstå hur entreprenören tänkte här, varför har de inte lagt en slät yta? Hela denna sträcka är en säkerhetsrisk, både för att det en ojämn yta, och för att cyklande helst vill undvika ytan och då hamnar i mötande cykeltrafik.


190620 Entreprenör förstår inte att cykeltrafik kräver jämn yta

Separation mellan trafikslag saknas


På samma sträcka saknas separation mellan trafikslag. Här går många turister som inte alls är vana med trafiklösningen, det blir ständiga incidenter och konflikter. Här behövs staket mellan trafikflygen, eftersom det är högtrafikerad huvudled för cykeltrafik. Istället är det utformat som en gågata på sträckan. Vi har kommunicerat många många gånger hur viktigt det är att separera trafikslag till projekt slussen. Men entreprenören/projektet/trafikkontoret vill inte ta till sig av kunskap om cykeltrafik.
Skylten D7 som används kräver separation mellan trafikslag, men det har entreprenören struntat i.190620 Separation saknas

190620 skyltning stämmer inte, separation saknas
Längsgående kanter är en särskild risk för cykeltrafik, det riskerar omkullkörning och personskador.190620 Längsgående kant risk för personskadorRörigt och otillräcklig framkomlighet för cyklande från Götgatan och Hornsgatan


Den tänkta omledningen för cyklande mot Gamla stan går förbi hotell Hilton, på västra sidan av slussen. Men det är en rörig väg. Först kommer ett övergångsställe direkt efter trafikljuset, därefter korsningen längre ner som är Sveriges genom tiderna mest röriga korsning för gående och cyklande. Den kanske bäst kan beskrivas som ett litet torg där gående och cyklande rör sig kors och tvärs i 10 riktningar. Många väljer istället bilvägen där bussar kör. Från Götgatan blir det problem eftersom cyklande då har grönt, men gående vid busshållplatserna har också grönt. Sen kommer en utspetsning (ramp över kantsten) som inte är tillräcklig, många stannar och går över kantstenen.


Gående leds in på

Övriga avvikelser


190620 Återledning från trottoar saknas


Ärendehantering

Ärendenummer SY1906231553VNV
190623 Besiktning skickad till slussenprojektet, trafikroteln och trafikkontoret Stockholm
190625 Svar från TK, skickat till slussenprojektetLäs tidigare besiktningar • Läs hela stora unika kartläggningen om hela slussenbygget, nu över 116 dokumenterade avvikelser.
 • Besiktning #7 av Cyklandeombud 170202 Läs här
 • Besiktning #6 av Cyklandeombud 160802 Läs här
 • Besiktning #5 av Cyklandeombud 160709 Läs här
 • Besiktning #4 av Cyklandeombud 160628 Läs här
 • Besiktning #3 av Cyklandeombud 160617 Läs här
 • Besiktning #2 av Cyklandeombud 160518 Läs här
 • Besiktning #1 av Cyklandeombud 160423 Läs här
 • Cyklande sköter kvalitetskontroll, säkerhet och framkomlighet


  I en av Stockholms mest trafikerade nod med huvudleder för cykeltrafik vid slussen har det varit risk för invalidiserande skador och nära krock dagligen sedan projektet startade. Det är fortsatt rörigt och risker för personskador 2019. Det är fortsatt de cyklande som ansvarar för kvalitetskontroll av säkerhet och framkomlighet. Staden saknar organisation och vill inte starta organisation för detta, trots ett år med över 100 uppmaningar, och över 100 dokumenterade brister. Ingenstans i stadens organisation finns någon som är beredd att visa handlingskraft, istället förnekas brister, det är locket på, huvudet i sanden. Stadens styrande dokument att prioritera vardagstransporter med gång och cykeltrafik fungerar inte i de tillfälliga omledningarna i slussenbygget.

  Läs hela kartläggningen med över 100 dokumenterade brister i slussenbygget 

  • Trafikkontorets förvaltningschef: Kan inte påverka
  • Trafikroteln: Kan inte att styra/påverka
  • Exploateringsnämndens Jan Valeskog: Svarar "fullt förtroende" för kompetens i slussenprojektet. Inte minsta intresserad av ärendet.
  • Världsledande entreprenör Skanska: Inte intresserade. 

  Hur upplever slussenprojektet att de hanterar gång och cykeltrafik?


  Så här tror slussenprojektet att de hanterar gång och cykeltrafik
  Läs mer om omledningar av cykeltrafik
  Uppdateringar


  190628
  Påminnelse till projekt slussen

  länk

  190628 Fråga till Skanska om besiktningen.


  190625
  Svar från trafikkontoret
  Hej,
  Tack för din synpunkt!
  ärendet är skickat till projekt Slussen.
  Med vänlig hälsning, Lxx Wxxx


  190623
  Mail till trafikroteln

  Hej 
  Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm
  Nu har vi gjort besiktning #8 av tillfälliga trafikomledningar för gång och cykel vid slussenbygget. Vi hittade över 15 avvikelser. Många brister verkar bero på bristande kompetens och intresse om cykeltrafik hos projekt, entreprenör och beställare. Kvalitetskontroll brister. Många brister är liknande som för flera år sedan, trots kommunicerad detaljerad dokumentation i över 100 avvikelser, vad som inte fungerar för cykeltrafik. Trafikkontoret verkar inte vara intresserad av forskning och studier om cykelstrafik, eftersom de i vissa fall inte följer forskningen. Projektet verkar inte ha anställt cykelkompetens, trots omfattande uppmaningar. Det är fortfarande de cyklande som till betydande del ansvarar för säkerhet, kvalitetskontroll och framkomlighet vid slussenbygget och de tillfälliga omledningarna. 
  Mvh
  Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län
  genom Jon Jogensjö
  0702693534


  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar